Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2024–2025

Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma, varhaiskasvatus, 120 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet
Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija
  • osaa toimia tutkivana ja kriittisenä asiantuntijana tukien ja ohjaten yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden oppimista ja kehittymistä sekä itsenäisesti että osana moniammatillisia yhteisöjä 
  • ymmärtää kielellisesti ja kulttuurisesti moninaiset yksilöt ja yhteisöt sekä kasvatus-, koulutus- ja työympäristöt 
  • osaa tehdä perusteltuja eettisiä valintoja kriittisesti ja kestävästi sekä edistää yhdenvertaisuutta, inkluusiota, saavutettavuutta ja kestävää kehitystä ammatillisessa toiminnassaan 
  • on laajasti perehtynyt kasvatustieteelliseen tutkimukseen sekä osaa kehittää, reflektoida ja arvioida kriittisesti ammattialaansa tutkimukseen perustuen 
  • osaa kehittää, syventää ja reflektoida asiantuntijaidentiteettiään ja osaa toimia vaativissa ja moninaisissa vuorovaikutustilanteissa kasvatuksen ja koulutuksen kentällä 
  • hallitsee monipuolisesti kasvatustieteellisten tutkimusmenetelmien perusteet ja osaa muodostaa kasvatustieteiden ja yhteiskunnan kannalta mielekkäistä tutkimusongelmia, etsiä ja analysoida tutkimusaineistoja sekä raportoida tulokset hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
  • osaa kriittisesti arvioida ja tuottaa kasvatustieteellistä tieteellistä tietoa 
  • ymmärtää kasvatukseen, koulutukseen ja oppimiseen vaikuttavia yhteiskunnallisia ja globaaleja ilmiöitä laaja-alaisesti ja huomioi nämä toiminnassaan.
Sisällön kuvaus
Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot muodostavat laaja-alaisen, kasvatustieteisiin syventävän maisterin tutkinnon. Opintojen sisällöt kytkeytyvät kasvatustieteelliseen tutkimukseen sekä kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiin. Maisteriopinnoissa painottuvat kielellisesti ja kulttuurisesti moninaistuvat sekä inklusiiviset kasvatus-, koulutus- ja työympäristöt, kestävä kehitys, yhdenvertaisuus, saavutettavuus, yhteiskunnallisuus, kasvatuksen ja koulutuksen politiikat ja rakenteet sekä rajat ylittävä tutkimus ja opetus. Opinnot syventävät ymmärrystä kasvatus-, opetus- ja koulutusalan yksilöllisistä, yhteisöllisistä, yhteiskunnallisista ja globaaleista ulottuvuuksista ja mahdollistavat niiden tarkastelun kriittisesti sekä reflektiivisesti.


Varhaiskasvatuksen opintosuunnassa syvennetään tietoa kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta ilmiöinä muuttuvissa ympäristöissä ja yhteiskunnassa. Maisterin tutkinto antaa laajat mahdollisuudet toimia kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijatehtävissä sekä kelpoisuuden toimia päiväkodin johtajana. 
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Tutkinto­nimikkeet
Kasvatustieteen maisteri
Laajuus
120 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ylempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Koulutusluokitus
712204 Kasvatustieteiden maisteri, varhaiskasvatus
Koulutusalat
  • Kasvatusalat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Inkeri Rissanen, tutkinto-ohjelmavastaava