Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2024–2025

Journalistiikan maisteriohjelma, 120 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

  • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
  • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
  • osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
  • kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
  • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itsenäisesti
  • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
  • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon
  • on valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin

Journalistiikan maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää journalismin roolit ja niiden merkityksen yhteiskunnassa. Hän osaa analysoida julkisuudessa esitettyjä tietoja ja näkemyksiä sekä tuottaa syvempää ymmärrystä niiden taustoista. Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida vaativia journalistisia työtehtäviä. Hän pystyy toimimaan muuttuvassa mediaympäristössä ja kehittämään ammattitaitoaan osana moniammatillista työyhteisöä. Maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija kykenee seuraamaan alan tutkimusta ja osaa soveltaa tutkimustietoa omaan työhönsä ja journalismikriittiseen julkiseen keskusteluun. Ohjelman suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisia tapoja tutkia journalismia. Hän hallitsee itsenäisen tieteellisen työskentelyn perusteet ja tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Näiden pohjalta hän kykenee tekemään itsenäistä tutkimustyötä ja saa riittävät valmiudet akateemisiin jatko-opintoihin.

Sisällön kuvaus
Journalistiikan maisteriohjelman opetuksen kohteena ovat journalistinen työ ja sen tutkimus. Journalistiikassa opitaan analysoimaan ja arvioimaan tapoja, joilla tiedot ja näkemykset yhteiskunnassa rakentuvat sekä miten niitä tuodaan osaksi julkista keskustelua. Koulutus tähtää journalistisiin tehtäviin ja tarjoaa valmiuksia toimia muissakin vaativissa viestinnän alan sekä tutkimuksen tehtävissä.

Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Tutkinto­nimikkeet
Yhteiskuntatieteiden maisteri
Laajuus
120 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ylempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Kampus
Keskustakampus
Koulutusluokitus
733206 Yhteiskuntat. maist., viestintätieteet
Koulutusalat
  • Yhteiskunnalliset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Heikki Heikkilä
Vastuuopettaja:
Paavo Arvola 1.1.2024 - 31.12.2028, tutkinto-ohjelmavastaava