Hyppää pääsisältöön
Selaat menneen lukuvuoden (2020–2021) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2020–2021

Teknis-taloudellinen kandidaattiohjelma, 180 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Suoritettuaan teknis-taloudellisen kandidaatin tutkinnon opiskelija:
-tietää perusteet yritysten toiminnasta ja reaaliprosesseista (sisältäen tuotanto-, palvelu-, tieto-, asiakkuus- ja materiaaliprosessit) sekä niiden taloudellisista vaikutuksista
-tunnistaa tuotantotalouden ja tietojohtamisen keskeiset käsitteet
-ymmärtää liiketoiminnan menestykseen vaikuttavat tekijät ja teknologiaosaamisen merkityksen liiketoiminnassa
-osaa soveltaa matemaattis-luonnontieteellisiä menetelmiä teknis-taloudellisessa ongelmanratkaisussa
-osaa hyödyntää tekniikan osaamista liiketoiminnan kehittämisessä
-osaa etsiä tietoa ja tuntee tieteellisten työskentelytapojen periaatteita
-osaa toteuttaa liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän tavoitteellisen projektitoimeksiannon
-osaa toimia ryhmän tuottavana jäsenenä alansa tehtävissä
-osaa viestiä sellaisella suomen ja ruotsin kielen taidolla, joka lain mukaan vaaditaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Lisäksi osaa vähintään yhtä vierasta kieltä sellaisella tasolla, joka mahdollistaa työskentelyn oman alan kansainvälisessä ympäristössä.
-on omaksunut kestävää kehitystä ja eettistä toimintaa kunnioittavan lähestymistavan
-osaa seurata ja tulkita talouden ja tekniikan kehitystä sekä niiden yhteiskunnallista merkitystä
-osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on valmiudet ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen

Lukuvuosi
2020–2021
Tutkinto­nimikkeet
Tekniikan kandidaatti
Laajuus
180 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Alempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Kampus
Hervannan kampus
Koulutusluokitus
655601 Tekn. kand., tuotantotalous
Koulutusalat
  • Tekniikan alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Teemu Laine