Hyppää pääsisältöön
Selaat menneen lukuvuoden (2021–2022) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2021–2022

Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma, 180 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman kandidaattiopinnot käytyään opiskelijalla on laaja-alaiset tiedot yhteiskuntatieteiden teorioista, keskeisistä tutkimusaloista sekä tutkimusmenetelmistä. Hänellä on yleiskuva yhteiskuntatutkimuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja tehtävästä. Opiskelija kykenee soveltamaan omaksumaansa tietoa ja löytää luovia ratkaisuja monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelijalla on tutkimuksen tekemisen perusvalmiudet. Hän osaa jäsentää ja arvioida yhteiskuntatutkimuksellista keskustelua kriittisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Hän osaa tunnistaa ja muotoilla tutkimuskysymyksiä sekä etsiä kirjallista ja empiiristä tietoa. Opiskelija osaa työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä. Hän tunnistaa oman asiantuntijuutensa ja osaa suunnitella ja toteuttaa ohjatusti tutkielman, jossa hän käyttää sosiaalitieteellisiä tutkimusmenetelmiä, soveltaa yhteiskuntateoreettisia näkökulmia sekä tekee tuloksia koskevia päätelmiä. Hän pystyy työskentelemään itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa yhteiskunnallisissa työtehtävissä. Hän osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti tehtävän edellyttämällä tavalla.

Kandidaatin tutkinnon suorittaneilla on valmiudet maisteriopintojen tekemiseen nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen, sosiaaliantropologian, sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian tai sukupuolentutkimuksen opintosuunnissa.

Sisällön kuvaus

Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma (180 op) koostuu seuraavista opinnoista:

1. Yhteiskuntatutkimuksen perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (60 op).

2. Vapaasti valittavat opinnot. Vapaasti valittavat opinnot ovat laajuudeltaan 55 opintopistettä. Vapaasti valittaviin opintoihin sisältyy vähintään yksi muun kuin oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus, jonka laajuus on vähintään 20 op.

3. Asiantuntijataitojen perusteet (20 op)

4. Opiskelutaidot (5 op)

5. Viestintä- ja kieliopinnot (15 op)


Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Tutkinto­nimikkeet
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
Laajuus
180 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Alempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Kampus
Keskustakampus
Koulutusluokitus
633203 Yhteiskuntat. kand. (alempi), sosiaalitieteet
Koulutusalat
  • Yhteiskunnalliset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Noora Ellonen 18.10.2021 - 31.12.2028, tutkinto-ohjelmavastaava
Vastuuopettaja:
Marko Salonen 17.10.2021 saakka, tutkinto-ohjelmavastaava 17.10.2021 saakka