Hyppää pääsisältöön
Opinto­kokonaisuus, lukuvuosi 2023–2024
YKT.NUT-S01

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen syventävät opinnot, 90 op

Tampereen yliopisto
Kuvaus

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen syventävät opinnot (90 op) koostuvat nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen teorioiden ja tutkimuksen syventävistä opintojaksoista (25 op), tutkimusmetodologia-opinnoista (10 op), työelämään suuntaavista opinnoista (15 op) sekä pro gradu -tutkielmasta ja -seminaarista (40 op).

Tavoitteet

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuvalla nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnan opiskelijalla on laaja-alainen näkemys nuorisokysymyksen rakentumisesta nuorisotutkimuksen, nuorisotyön, nuorisopolitiikan ja nuorisokasvatuksen näkökulmista. Hänellä on syvällinen ymmärrys nuorisotyön käsitteistöstä, toimintaympäristöistä, rakenteista ja työmuodoista sekä nuorisotyön ja nuorisokasvatuksen teorioista ja viitekehyksistä. Hän hallitsee perusteellisesti nuorisotutkimuksen teoriat ja keskeiset lähestymistavat, jotka liittyvät nuoruuden ja nuorten ymmärtämiseen historiallisena, yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja yksilöllisenä ilmiönä; esimerkiksi ala- ja nuorisokulttuuriset lähestymistavat, nuorten siirtymien tutkimus, elämänkaari ja -kulku. Hän tuntee kattavasti tieteenfilosofiset ja metodologiset lähestymistavat sekä tutkimusmenetelmät ja kykenee soveltamaan niitä nuorten, nuoruuden ja nuorisotyön aihepiirien tutkimisessa. Opiskelija tuntee nuorisotyön profession ja siihen liittyvät asenteet ja eettiset kysymykset. Hänellä on laaja-alaiset valmiudet ja tietämys nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen asiantuntijatehtäviin ja näin ollen työhön sijoittumisen mahdollisuudet sekä kansallisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Koodi
YKT.NUT-S01
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Syventävät opinnot
Koulutusalat
Yhteiskunnalliset alat
Maksimiopintopisteet
90
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Päivi Honkatukia
Esitietovaatimukset
Kokonaisuudet, joihin opinto­kokonaisuus kuuluu
Koodi
YKT.NUT-S01
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Syventävät opinnot
Koulutusalat
Yhteiskunnalliset alat
Maksimiopintopisteet
90
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Päivi Honkatukia