Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
YEB.720

Biokemia, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Koodi
YEB.720
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Johanna Rinta-Kanto
Vastuuorganisaatio
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Ympäristötekniikan ja kemian opetus 100 %

Ydinsisältö

 • Prokaryootti- ja eukaryoottisolujen osat ja niiden tärkeimmät tehtävät.
 • Biomolekyyliluokat, biomolekyylien rakenne ja tehtävät.
 • Biokemiallisten reaktioiden termodynaaminen perusta. Endergoniset ja eksergonset reaktiot. ∆G:n ja ∆G°’ arvojen laskeminen.
 • Solun korkeaenergiset yhdisteet. Tärkeimmät metaboliareitit ja luokittelu katabolisiin ja anabolisiin reitteihin. ATP:n tuotanto soluissa.
 • Entsyymien, substraattien ja inhibiittorien rakenne, vuorovaikutus ja toiminta pääpiirteittäin. Aktivaatioenergia. Yksinkertaiset Michaelis-Menten-kinetiikkaan perustuvat laskutehtävät.
 • Homeostaasi ja sen merkitys solulle.

Täydentävä tieto

 • Solun osien rooli biokemiallisten reaktioiden toiminnassa.
 • Biomolekyylien rakenteelliset tasot ja biomolekyylien rakenteita ylläpitävät vuorovaikutukset.
 • ∆G:n ja ∆G°’ arvojen vertailu sekä selittää fysiologisen- ja biokemiallisen standarditilan erot.
 • Korkeaenergisten yhdisteiden rooli metaboliassa.
 • Tärkeimmät inhibitiomekansimit ja niiden vaikutus entsyymin toimintaan.
 • Homeostaasin ylläpito sekä ja termodynaamiset periaatteet homeostaasin ylläpidossa elävässä solussa.

Erityistietämys

 • Miksi reaktioteiden sijoittuminen eri solun osiin on tärkeää.
 • Yhteyden biomolekyylien rakenteen ja toiminnan välillä.
 • Osaa laskea ∆G:n ja ∆G°’ arvon annetulle reaktiolle ja vertailla näitä arvoja keskenään sekä selittää mahdolliset erot.
 • Metaboliareittien suuntaa ja aktiivisuus suhteessa solun energiatasapainoon.
 • Kineettisten parametrien ja Lineweaver-Burk-kuvaajien tulkinta.
 • Osaa arvioida häiriötekijöiden vaikutusta homeostaasiin.
Osaamistavoitteet
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

24.10.2023 10.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
12.02.2024 31.05.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)