Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Opiskelun sanastoa

Yliopisto-opinnoissasi voit törmätä monenlaisiin termeihin ja käsitteisiin, jotka eivät ole sinulle ennestään tuttuja. Tästä sanastosta löydät yleisimmät yliopisto-opiskeluun liittyvät termit. Sanastoa päivitetään tarpeen mukaan. Puuttuuko sanastosta jokin keskeinen termi? Laita viestiä osoitteeseen opiskelijanohjaus.tau [at] tuni.fi (opiskelijanohjaus[dot]tau[at]tuni[dot]fi)

HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) pohjana on tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma. Opiskelija laatii HOPSinsa Sisu-opintotietojärjestelmässä Opintojen rakenne -välilehdellä. Sisussa näet tutkinto-ohjelmaasi pakollisena kuuluvat opinnot. Voit myös tehdä valintoja omien mielenkiinnonkohteiden ja tavoitteiden mukaisesti, kuitenkin opetussuunnitelman sääntöjen rajoissa. Mikäli haluat poiketa tutkinto-ohjelmalle hyväksytystä opetussuunnitelmasta, tulee sinun hyväksyttää HOPS erikseen.  

Lukuvuosi
Lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy aina seuraavan heinäkuun lopussa. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12. ja kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Lukuvuosi koostuu neljästä opetusperiodista ja niiden väliin sijoittuvista viikoista, jolloin ei järjestetä kontaktiopetusta. Kesäopetusta järjestetään toukokuun puolivälistä elokuun puoliväliin.  

Opetusperiodi
Opetusperiodit ovat ajanjaksoja, joille opetus ajoittuu. Yleensä opetuksen toteutus kestää yhden periodin, mutta voi ulottua myös useamman periodin ajalle. Kunkin opetusperiodin päätyttyä on noin viikon kontaktiopetukseton ajanjakso, jota käytetään mm. tenttien järjestämiseen.

Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelma on osaamisperustainen opetuksen, opintojen suunnittelun ja ohjauksen väline.  

Opetussuunnitelmassa kuvataan opiskelijan saavuttama osaaminen ja tutkinnon tai erillisen opintokokonaisuuden rakenne. Opetussuunnitelmaan sisällytetään ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia opetuksen, opintojen ohjauksen, opiskelijoiden opintojen suunnittelun ja opintojen sujuvan etenemisen sekä osaamisen arvioinnin ja opintosuoritusten rekisteröinnin kannalta. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy tiedekunnan opetussuunnitelmat kolmeksi lukuvuodeksi.

Oman tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelma on pohjana Sisussa olevalle henkilökohtaiselle opintosuunnitelmallesi (vaatii kirjautumisen). Kaikkien tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat löydät Opiskelijan oppaan opetussuunnitelma ja -tarjonta –julkaisusta. Voit käyttää julkaisua apuna esimerkiksi tutustuessasi valinnaisiin opintokokonaisuuksiin.

Opetustarjonta
Opetustarjonnassa kuvataan kunakin lukuvuonna tarjottava opetus. Opetustarjonta sisältää tarkemmat opintojaksojen osaamistavoitteisiin, sisältöön, opetus- ja arviointimenetelmiin, arviointikriteereihin ja opintojen suorittamiseen liittyvät tiedot. Seuraavan lukuvuoden opetustarjonnasta päättää tiedekuntaneuvosto tutkinto-ohjelmien esityksestä maaliskuun loppuun mennessä.

Sisussa vuosittain järjestettävä opetus löytyy kunkin opintojakson tiedoista suoritustapojen yhteydestä. Opiskelijan oppaassa vuotuinen opetus esitetään vastaavasti opintojaksojen yhteydessä.

Opintokokonaisuus
Tutkinnon rakenne muodostuu opintokokonaisuuksista, joiden avulla tiettyyn tasoon tai aihepiiriin kuuluvat opintojaksot on koottu osaamisen näkökulmasta mielekkääksi kokonaisuudeksi. Opintokokonaisuudet sisältävät opintojaksoja. Laajat opintokokonaisuudet voivat sisältää myös opintokokonaisuuksia, jotka ryhmittelevät opintojaksoja tarkemmin ja joilla mm. ohjataan opiskelijaa vaihtoehtoisten opintojaksojen valinnassa.

Osa opintokokonaisuuksista on arvioitavia kokonaisuuksia, kuten yhteiset opinnot, perusopinnot, aineopinnot, syventävät opinnot sekä vapaasti valittavat opintokokonaisuudet. Hae Sisussa opintokokonaisuuden koostamista ja arviointia siinä vaiheessa, kun olet suorittanut kaikki kokonaisuudet osat, etkä enää aio suorittaa kokonaisuuteen mitään lisää. Arvioinnin jälkeen kokonaisuuden sisältöjä ei voi enää siirtää opintosuunnitelmassa. Tehtyjä arviointeja ei lähtökohtaisesti myöskään pureta.

Opintojakso
Opintojakso on opintojen suorittamisen kannalta pienin itsenäinen, erikseen suoritettavissa oleva opintojen osa. Jokaiselle opintojaksolle määritellään opetussuunnitelmassa osaamistavoitteet, sisällöt, arviointiperusteet, suoritustavat sekä muut opetuksen toteuttamista ohjaavat tiedot

Opintojakso voi sisältää vaihtoehtoisia suoritustapoja. Kukin suoritustapa voi sisältää yhden tai useampia suoritustavan osia. Esimerkiksi suoritustapa voi sisältää erikseen luento-opetusta koskevan osan ja tenttiä koskevan osan, joista saa arvosanan erikseen. Kun opiskelija on suorittanut kaikki suoritustavan osat, hän saa näiden perusteella koko opintojakson suorituksen.  

Opintojaksoille kuvattujen tietojen perusteella suunnitellaan lukuvuosittain tarkemmin varsinainen opetus. Opintojaksosta tai sen osasta järjestetään lukuvuoden aikana yleensä yksi tai useampi toteutus, joihin opiskelijat ilmoittautuvat ja joiden päätteeksi heidän suorituksensa arvioidaan.  

Arkikielessä toteutuksista käytetään joskus nimitystä ”kurssi” puhuttaessa esim. kurssi-ilmoittautumisista. Virallisemmissa yhteyksissä ei kurssi -termiä käytetä sekaannusten välttämiseksi, sillä termillä saatetaan asiayhteydestä riippuen tarkoittaa hyvin erilaisia asioita (toteutus, opintojakso, vuosikurssi tai jopa kokonainen koulutus).

Opintopiste
Yliopisto-opintojen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä (op). Yksi opintopiste vastaa keskimäärin noin 27 tunnin työmäärää. Kandidaatintutkintoon vaaditaan 180 opintopistettä ja maisterintutkintoon 120 opintopistettä, yhteensä molempien suorittamiseen 300 opintopistettä. Viiden vuoden tavoiteajalle jaettuna tämä tarkoittaa 60 opintopisteen suorittamista vuodessa. Eurooppalaiset korkeakoulut kuuluvat samaan opintopistejärjestelmään (ECTS), joka helpottaa opintosuoritusten hyödyntämistä mm. vaihto-opiskelun yhteydessä.

Opintosuunta
Tutkinto-ohjelmassa voi olla opintosuuntia, joissa erikoistutaan tutkinto-ohjelman sisällä tarkempaan aihepiiriin tai sisältöalueeseen. Opiskelija voi joko valita opintosuuntansa kandidaattiohjelman aikana opetussuunnitelmassa määriteltyjen kriteerien mukaisesti tai opintosuunta on määritelty opiskeluoikeuteen jo opiskelijavalinnan yhteydessä. Opiskelija voi suorittaa muiden opintosuuntien opintoja opetussuunnitelmissa määrätyllä tavalla. Tiedekunnat päättävät opintosuuntien perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Opiskelijan opas
Opiskelijan opas on jaettu kahteen osioon: opiskelijan käsikirjaan ja opetussuunnitelma ja -tarjonta –julkaisuun. Opiskelijan käsikirjassa on ohjeita opintojesi kaikkiin vaiheisiin. Samat ohjeet löytyvät myös intran Opiskelu-osiosta. Opetussuunnitelma ja -tarjonta –julkaisussa on kuvattu esimerkiksi kaikkien tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat ja voit tutustua koko yliopiston opetustarjontaan.  

Tutkinto-ohjelma
Tutkintoon johtava koulutus järjestetään Tampereen yliopistossa tutkinto-ohjelmina. Alempaan korkeakoulututkintoon johtavat tutkinto-ohjelmat ovat kandidaattiohjelmia. Ylempään korkeakoulututkintoon johtavat tutkinto-ohjelmat ovat maisteriohjelmia, DI-ohjelmia sekä arkkitehdin tutkinto-ohjelma ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma. Tieteelliseen ja taiteelliseen jatkotutkintoon johtavat tutkinto-ohjelmat ovat tohtoriohjelmia.

Suurin osa Tampereen yliopiston opiskelijoista opiskelee koulutuksissa, joihin kuuluu sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon johtavia tutkinto-ohjelmia. Opiskelija suorittaa tällöin ensin kandidaatin tutkinnon kandidaattiohjelmassa, jonka jälkeen hän suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon tätä vastaavassa tutkinto-ohjelmassa.

Vapaasti valittavat opinnot
Tutkinto-ohjelman rakenteeseen on suunniteltu oma osionsa, johon voit valita opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja koko yliopiston vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta. Voit valita opintoja myös yhteistyökorkeakoulujen tarjonnasta, joiden kanssa yliopistolla tai tietyllä alalla on yhteistyösopimus. Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa voi vapaasti valittaville opinnoille olla suosituksia tai tiettyjä rajoituksia.

Vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta on tietoa opiskelijan oppaassa ja näistä järjestetään esittelyjä muun muassa lukuvuosittaisen Opintosuunnistuksen yhteydessä. Toisten korkeakoulujen tarjonnasta on tietoa verkosto-opintojen sivulla. Tampereen korkeakoulujen ristiinopiskelu tarjoaa yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille mahdollisuuden hakeutua tiettyihin TAMKin ja Poliisiammattikorkeakoulun opintoihin.

Julkaistu: 27.6.2023
Päivitetty: 4.8.2023