N
Mia Tammelin ja Tiina Ristikari

Nuoret tarvitaan mukaan sosiaaliturvaa uudistamaan

N
Tiina Heikkilä

Sukupuolistuneen väkivallan taustalla ovat stereotypiat, kontrollointi ja vaikeneminen

A
Sara Tobal Galán, Amanda Huuki, Sabeth Kessler, Julie Olesky, Anush Petrosyan, Yuri Yoshida

Growing up undocumented

The issue of undocumentedness is complex and delicate. Many undocumented persons around the world experience threats to their sense of belonging in the country they reside, either from outside, by authorities threatening their deportation, or from within, as they themselves question where they call home. In this article, we focus on the various impacts that growing up undocumented has on migrants.

  The term ”undocumented migrant” is commonly used to refer to both people who do not have documents proving their legal residence in the country where they currently reside and people who do not have any documents at all, including […]

A
Niina Meriläinen ja Susi Nousiainen

“Jutussa ei minusta välity yhtään todellisuus ammattikoululaisista.” Mitä ammattikoululaiset ajattelevat mediasta?

Tuore tutkimus kertoo todellisuudesta, jossa ammattiin opiskelevat kehystetään toisiksi yhteiskunnassa. Koemme tarpeelliseksi nostaa julkiseen keskusteluun suomalaisen yhteiskunnan epätasa-arvoiset rakenteet ja “amisnuorten” rakenteellisesti toiseutetun identiteettitaakan, jota ammattiin opiskelevat nuoret kantavat ja miten heidät on syrjäytetty tiedonjanoisina ja vaikuttajina.

Kehystäminen on merkittävää vallankäyttöä. Sillä luodaan kamppailuja, ja eniten kehystämisvaltaa on niillä, joilla on muutenkin valtaa yhteiskunnassa. Kehystäminen muokkaa ymmärryksiämme todellisuuksista, toimijoista ja valtasuhteista, ja sillä luodaan sekä ylläpidetään kamppailuja toimijoiden välillä. Perinteiset mediat ja somen kautta viestivät toimijat voivat […]

A
Vahvat kaverisuhteet voivat suojata nuoria rahapeliongelmilta ja addiktioilta
Niina Meriläinen

”Ajelehtivat nuoret ja heidän ongelmansa”- miten media kehystää ammattiin opiskelevia?

Näkyvätkö ammattiin opiskelevat medioiden sivuilla, ruuduilla, kuvissa ja äänissä? Jos eivät, miksi? Tutkimalla tätä voimme yrittää ymmärtää, ketkä vaikuttavat eri medioiden kautta, miksi ja miten. Aikuiset, kuten toimittajat, tutkijat ja virkahenkilöt, eivät voi tuntea nuoria, heidän kehyksiään ja narratiivejaan ilman, että menemme nuorten luo.

Valtio antaa näille nuorille kaiken. Nämä nuoret pyörivät itsesäälissä, ja silti he eivät ota itseään niskasta kiinni. Nämä nuoret polttavat tupakkaa, jättävät koulunsa kesken ja avaavat meidän viemäriemme tukokset. He ovat työläisiä, eivät muuta. Nämä nuoret eivät osallistu, eivätkä äänestä, […]

E
Riittakerttu Kaltiala (translation by Niko Randell)

Why do more and more adolescents need psychiatric treatment?

All kinds of problem behaviors, such as criminal behavior, school bullying, and substance abuse, have constantly decreased during the 2000s. So why do more and more people need treatment? Mental disorders during the developmental phase of adolescence The developmental phase […]

A
Vahvat kaverisuhteet voivat suojata nuoria rahapeliongelmilta ja addiktioilta
Iina Savolainen

Nuorten addiktiokäyttäytyminen kytkeytyy kaverisuhteisiin

Yksinäisyys on riskitekijä nuorten pakonomaiselle internetin käytölle. Vahvat kaverisuhteet voivat suojata nuoria rahapeliongelmilta.

Erilaiset riippuvuudet eli addiktiot ovat olleet osa ihmiskokemusta aina. Tänä päivänä addiktio on yleinen ja paljon käytetty käsite. Addiktioista kuulee puhuttavan varsin pinnallisestikin ja sana esiintyy usein jokapäiväisissä keskusteluissa niin kaduilla kuin mediassa. Addiktio on abstrakti käsite, jonka määritteleminen ei […]

A
Niina Meriläinen

Mitä ammattiin opiskelevat ajattelevat vaikuttamisesta?

Ammattiin opiskelevien osallistuminen yhteiskuntaan ei ole sidoksissa perinteiseen institutionaaliseen osallistumiseen, kuten äänestämiseen tai lainvalmisteluun. Pääosin ammattiin opiskelevia kuitenkin kiinnostaa yhteiskunnassa vaikuttaminen.

Yhdenvertaisessa ja kestävässä yhteiskunnassa nuorten osallistumisoikeudet on turvattu. Suomalaiset nuoret ovat osallistuneet aktiivisesti esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan. Silti he kokevat, ettei heitä oteta vakavasti (Mikkelin nuorisoselvitys 2020; Meriläinen ja Piispa 2020). Sanna Marinin hallitusohjelmassa nuorten osallistuminen on nostettu yhdeksi keskeiseksi […]

A
Riittakerttu Kaltiala

Miksi yhä useammat nuoret tarvitsevat psykiatrista hoitoa?

Kaikenlainen ulospäin suuntautuva häiriökäyttäytyminen kuten rikoskäyttäytyminen, koulukiusaaminen ja päihdekäyttö ovat koko 2000-luvun ajan vähentyneet. Miksi siis hoitoa tarvitaan aina vain useammille?

Mielenterveyden häiriöt nuoruusiän kehitysvaiheessa Nuoruusiän kehitysvaihe alkaa puberteetista ja päättyy aikuisen persoonallisuuden rakanteiden vahvistumiseen. Väestön tasolla nuoruusikä ajoittuu keskimäärin ikävuosiin 13-22, mutta yksilöllinen vaihtelu puberteetin ja sen myötä koko kehitysvaiheen ajoituksessa on suurta. Sukupuolihormonien toiminnan käynnistyminen puberteetissa saa aikaan fyysisen […]

A
Marja Pakarinen

Ammattiin opiskelevien nuorten seksuaalikäyttäytyminen on monimuotoista

Nuorten seksuaalikäyttäytyminen ei ole riski vaan voimavara.

Teksti perustuu Marja Pakarisen väitöstilaisuudessa 14. 6. 2019 pitämään lektioon. Väitöskirjaan voi tutustua täällä. Väitöskirjassani tutkin ammattiin opiskelevien nuorten seksuaalikäyttäytymistä ja siihen liittyviä tietoja ja asenteita. Ajatus väitöstutkimuksen tekemisestä heräsi vuosia sitten, kun julkisuudessa käytiin keskustelua maksuttomien kondomien jakamisesta nuorille. […]

LATAA LISÄÄ