Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Muualla suoritettujen opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen

Hyväksilukeminen on mahdollista, kun sinulla on jo osaamista, joka vastaa tutkintosi osaamistavoitteita. Voit hakea hyväksilukua muissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen tai muulla tavoin hankitun osaamisen perusteella. Hyväksilukeminen tehdään korvaamalla tai sisällyttämällä.

Toimi näin

 1. Tutustu alla oleviin ohjeisiin ja pohdi, onko sinulla hyväksiluettavia opintoja tai muulla tavoin hankittua osaamista.
 2. Jos sinulla on hyväksiluettavia opintoja tai muulla tavoin hankittua osaamista, mieti, sopiiko tilanteeseesi korvaavuus, sisällyttäminen vai kenties molemmat. Ole tarvittaessa yhteydessä tutkinto-ohjelmasi koulutusasiantuntijaan
 3. Jos haet korvaavuutta:
  • Tarkista ensin Sisussa korvattavan opintojakson tiedoista välilehdeltä Korvaavuudet > Hyväksiluku, onko korvaavuuden hakemiselle annettu tarkentavia ohjeita.
  • Jos tarkentavia ohjeita ei ole, pyydä ennen hakemuksen jättämistä opintojakson vastuuopettajalta puolto korvaavuudelle.
  • Lähetä vastuuopettajalle sähköpostitse 1) opintosuoritusote ja 2) opintojakson kuvaus suorittamistasi opinnoista (sis. osaamistavoitteet), joiden perusteella haet korvaavuutta, sekä 3) tieto siitä, minkä opintojen korvaavuutta haet. Vastuuopettajan nimen löydät Sisusta opintojakson tiedoista. Käytä viestin lähettämiseen TUNI-sähköpostiosoitettasi. Jos opintosuoritusote sisältää henkilötunnuksen, lähetä sähköposti salattuna viestinä.
  • Kun olet saanut puoltolausunnon, täytä korvaavuushakemus Sisussa ja liitä siihen opintosuoritusote (suomeksi ja englanniksi), opintojakson kuvaus ja vastuuopettajalta saamasi puolto (sähköposti). 
  • Huom! Kielikeskuksen opintojen korvaavuuksista ei tarvitse hakea vastuuopettajan puoltoa. Katso myös viestintä- ja kieliopintojen hyväksilukuohjeet.
 4. Jos haet sisällyttämistä: 
  • Katso ensin tämän sivun alaosasta mahdolliset tiedekuntakohtaiset tarkennukset.
  • Täytä sisällyttämishakemus Sisussa. Tallenna liitteeksi opintosuoritusote suomeksi ja englanniksi sekä sisältökuvaus suorittamistasi opinnoista. Jos englanninkielistä opintosuoritusotetta ei ole liitteenä, Tampereen yliopiston englanninkielisellä opintosuoritusotteella näkyvät sisällytettävän opinnon tai osaamisen tiedot suomeksi.

Milloin hyväksilukua voi hakea?

Hyväksilukua voi hakea läsnä oleva opiskelija, jolla on opiskeluoikeus Tampereen yliopistoon. Hyväksilukua voi hakea ympäri vuoden ja missä vaiheessa opintoja tahansa.

Hyväksilukuhakemuksen voi tehdä, kun muualla suoritetut opinnot on suoritettu hyväksytysti. Voit kuitenkin suunnitella etukäteen esimerkiksi vaihdossa suoritettavia opintoja opintoluonnoksen avulla. Katso miten teet opintoluonnoksen (katso kohta Opintojen rakenne).

Mitä voi hyväksilukea?

Hyväksilukea voi muissa suomalaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja sekä muulla tavoin hankittua osaamista. Muulla tavoin hankittu osaaminen voi olla peräisin esimerkiksi työkokemuksesta, luottamustoimesta, harrastuksesta, täydennyskoulutuksesta tai vapaasta sivistystyöstä.

Hyväksilukeminen edellyttää, että hyväksiluettavat opinnot sekä muulla tavoin hankittu osaaminen vastaavat tutkintosi ja sen sisältämien opintojen osaamistavoitteita.

Hyväksiluvun kannalta ei ole merkitystä, kuuluvatko aiemmin suoritetut opinnot jo johonkin tutkintoon vai eivät. Hyväksiluku voidaan siis tehdä valmiiseen tutkintoon kuuluvista opinnoista, keskeneräiseen tutkintoon kuuluvista opinnoista tai esimerkiksi avoimista korkeakouluopinnoista.

Opinnäytettä ja kypsyysnäytettä ei voi hyväksilukea. Myöskään alemmasta korkeakoulututkinnosta ei voida hyväksilukea opintoja samaan koulutukseen kuuluvaan ylempään korkeakoulututkintoon.

Esimerkki:

 • Opiskelijalla on opiskeluoikeus hallintotieteiden koulutukseen. Hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja ei voida hyväksilukea hallintotieteiden maisterin tutkintoon.

Opiskelijavalinnan perusteena olleesta tutkinnosta ei voida tehdä opintojen hyväksilukuja, ellei opinto ole opiskelijan opiskeluoikeuteen liittyvän opetussuunnitelman mukaan pakollinen. Varmista asia tutkinto-ohjelmasi koulutusasiantuntijalta.

Korvaavuushakemus - milloin haetaan korvaavuutta?

Korvaavuutta haetaan, kun muualla suoritetut opinnot tai muulla tavoin hankittu osaaminen kohtaavat opintosuunnitelmassasi olevan opintojakson osaamistavoitteiden kanssa. Jos korvaavuus myönnetään, saat suorituksen opintosuunnitelmassasi olevasta opintojaksosta.

Esimerkki:

 1. Opintosuunnitelmassasi on opintojakso Yrityksen johtamisen perusteet (5 op), jonka osaamistavoitteisiin olet tutustunut.
 2. Olet aiemmin suorittanut toisessa korkeakoulussa opintojakson*, jonka osaamistavoitteet ovat vastaavanlaiset tai sinulla on muulla tavoin hankittua osaamista, jonka perusteella olet vastaavanlaiset osaamistavoitteet saavuttanut.
 3. Voit hakea korvaavuutta Sisussa. Jos korvaavuus myönnetään, saat suorituksen opintojaksosta Yrityksen johtamisen perusteet (5 op).

*korvaavia opintojaksoa voi olla useampi kuin yksi, jos niiden osaamistavoitteet yhdessä vastaavat korvattavan opintojakson osaamistavoitteita.

Korvaavuus merkitään opintosuoritusrekisteriin korvattavan opintojakson opintopistemäärän mukaisesti. Enintään yhden opintopisteen vajaus korvattavan opintojakson ja muualla suoritetun opintojakson välillä on hyväksyttävä, mikäli opintosuoritusten osaamistavoitteet vastaavat toisiaan. Vastaavasti korvaavuutta ei kirjata laajempana kuin korvattavan opintojakson laajuudeksi on määritelty opetussuunnitelmassa.

Esimerkki:

 • Jos opiskelija on tehnyt neljän opintopisteen laajuisen opintosuorituksen, joka korvaa viiden opintopisteen laajuisen opintosuorituksen, kirjataan hyväksiluettu suoritus viiden opintopisteen laajuisena.
 • Jos opiskelija on tehnyt kuuden opintopisteen laajuisen opintosuorituksen, joka korvaa viiden opintopisteen laajuisen opintosuorituksen, kirjataan hyväksiluettu suoritus viiden opintopisteen laajuisena.

Näin haet korvaavuutta Sisussa

Sisällyttämishakemus - milloin haetaan sisällyttämistä?

Sisällyttämistä haetaan, kun muualla suoritetut opinnot tai muulla tavoin hankittu osaaminen eivät kohtaa minkään opintosuunnitelmassasi olevan opintojakson osaamistavoitteiden kanssa, mutta sopivat kuitenkin tutkintoosi. Sisällyttäessä aiemmin suoritetut opinnot tai osaaminen liitetään osaksi tutkintoasi sellaisenaan.

Esimerkki:

 1. Olet suorittanut toisessa korkeakoulussa opintojakson Poliittinen maantiede (6 op), jonka osaamistavoitteita vastaavaa opintojaksoa ei ole opintosuunnitelmassasi. Haluat kuitenkin saada suorittamasi opintojakson osaksi nykyistä, keskeneräistä tutkintoasi.
 2. Voit hakea sisällyttämistä Sisussa. Jos sisällyttäminen hyväksytään, aiemmin suorittamasi opintojakso Poliittinen maantiede (6 op) sijoitetaan tutkintoosi sellaisenaan alkuperäisellä nimellä ja opintopisteillä.

Näin haet sisällyttämistä Sisussa

Hyväksiluettavien opintojen arviointi

Hyväksiluetuista opinnoista annetaan pääsääntöisesti arvosana asteikolla 1-5 alkuperäisen arvioinnin mukaisesti. Jos muualla suoritetut opinnot tai korvattava opintojakso on arvioitu jollain muulla arviointiasteikolla, annetaan hyväksiluettavalle opinnolle arvosana asteikolla hyväksytty/hylätty. Jos useampi opintojakso tallennetaan samaan suoritukseen, annetaan arvosanaksi hyväksytty.

Mistä voi kysyä apua?

Hyväksilukuihin liittyviin kysymyksiin saat apua tutkinto-ohjelmasi koulutusasiantuntijalta.

Hyväksilukemisen periaatteet

Hyväksiluvuissa noudatetaan Tampereen yliopiston tutkintosäännön yleisiä hyväksiluvun periaatteita sekä tutkintosääntöä täsmentävää ohjetta opintojen ja muun osaamisen hyväksilukemisesta Tampereen yliopistossa 1.8.2020 alkaen.

Julkaistu: 25.2.2019
Päivitetty: 3.5.2024