Skip to main content
You are browsing the curriculum of a past academic year (2020–2021).
Do you want to change to the ongoing academic year?
Degree programme, curriculum year 2020–2021

Master's Programme in Welfare Policy and Social Research, 120 cr

Tampere University
Learning outcomes

Opiskelija hankkii laaja-alaiset tiedot hyvinvointipolitiikan ja hyvinvointitutkimuksen teorioista, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä ja osaa arvioida hyvinvoinnin kysymyksiä osana laajempaa yhteiskunnallista ja globaalia kehystä. Opiskelija osaa käsitellä, arvioida ja tuottaa hyvinvointiin ja hyvinvointipolitiikkaan liittyvää tietoa ja osaamista kriittisesti ja eettisesti.

Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja eettisten kysymysten merkityksen ja omaa taidot osallistua uutta tietoa luovaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan laajemman yhteiskunnan ja työyhteisöjen jäsenenä. Vaativissa yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä hän kykenee johtamaan itseään ja muita sekä asioita, prosesseja ja projekteja. Hänellä on monipuoliset vuorovaikutustaidot ja hän osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti. Hän kehittää itsenäisesti omaa asiantuntijuuttaan. Yhteiskuntatieteiden maisterilla on perusvalmius tohtoriopintoihin.

Content description

Masiteriohjelma koostuu hyvinvointia, hyvinvointipolitiikkaa ja johtajuutta teoreettisesti, käsitteellisesti ja tutkimuksellisesti lähestyvistä opinnoista (25 op), tutkimustaitojen kehittämisestä (10 op), työelämätaitojen reflektoinnista (15 op), pro gradu –tutkielma opinnoista (40 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista (30 op). Ohjelman sisällä opiskelija voi suuntautua sosiaalipolittiisesti tai sosiologisesti.

Academic year
2020–2021
Degree titles
Master of Social Sciences
Credits
120 cr
Degree programme type
Master's Degree
Language of instruction
Finnish
Campus
Pori
Classification
733203 Master of Social Sciences, Social Studies
Fields of study
  • Social Sciences
Persons responsible
Responsible teacher:
Eriikka Oinonen