Skip to main content
You are browsing the curriculum of a past academic year (2020–2021).
Do you want to change to the ongoing academic year?
Degree programme, curriculum year 2020–2021

Bachelor's Programme in Social Sciences, 180 cr

Tampere University
Learning outcomes

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman kandidaattiopinnot käytyään opiskelijalla on laaja-alaiset tiedot yhteiskuntatieteiden teorioista, keskeisistä tutkimusaloista sekä tutkimusmenetelmistä. Hänellä on yleiskuva yhteiskuntatutkimuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja tehtävästä. Opiskelija kykenee soveltamaan omaksumaansa tietoa ja löytää luovia ratkaisuja monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelijalla on tutkimuksen tekemisen perusvalmiudet. Hän osaa jäsentää ja arvioida yhteiskuntatutkimuksellista keskustelua kriittisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Hän osaa tunnistaa ja muotoilla tutkimuskysymyksiä sekä etsiä kirjallista ja empiiristä tietoa. Opiskelija osaa työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä. Hän tunnistaa oman asiantuntijuutensa ja osaa suunnitella ja toteuttaa ohjatusti tutkielman, jossa hän käyttää sosiaalitieteellisiä tutkimusmenetelmiä, soveltaa yhteiskuntateoreettisia näkökulmia sekä tekee tuloksia koskevia päätelmiä. Hän pystyy työskentelemään itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa yhteiskunnallisissa työtehtävissä. Hän osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti.

Kandidaatin tutkinnon suorittaneilla on valmiudet maisteriopintojen tekemiseen sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian, sosiaaliantropologian, sukupuolentutkimuksen tai nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnissa. 

Content description

Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma (180 op) koostuu seuraavista opinnoista:

1. Yhteiskuntatutkimuksen perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (60 op).

2. Vapaasti valittavat opinnot. Vapaasti valittavat opinnot ovat laajuudeltaan 55 opintopistettä. Vapaasti valittaviin opintoihin sisältyy vähintään yksi muun kuin oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus, jonka laajuus on vähintään 20 op.

3. Asiantuntijataitojen perusteet (20 op)

4. Opiskelutaidot (5 op)

5. Viestintä- ja kieliopinnot (15 op)


Academic year
2020–2021
Degree titles
Bachelor of Social Sciences
Credits
180 cr
Degree programme type
Bachelor's Degree
Language of instruction
Finnish
Campus
City centre campus
Classification
633203 Bachelor of Social Sciences, Social Studies
Fields of study
  • Social Sciences
Persons responsible
Responsible teacher:
Marko Salonen, tutkinto-ohjelmavastaava