TLC korkeakouluopettajan osaamista vahvistamassa

Aloitin tämän vuoden helmikuussa European University Association (EUA) Learning & Teaching Steering Committeen (LTSC) jäsenenä. EUA koostuu yli 800 yliopistosta 48 Euroopan maasta ja on merkittävä vaikuttaja eurooppalaisessa korkeakoulupolitiikassa. LTSC keskittyy oppimisen ja opettamisen kysymyksiin ja niiden käytännön edistämiseen jäsenyliopistoissa. Järjestämme vuosittain foorumin, jossa on mahdollista keskustella ajankohtaisista pedagogisista kysymyksistä ja jakaa hyviä käytäntöjä. Seuraava forum järjestetään etäkonferenssina helmikuussa 2021 teemana ”Embedding and facilitating sustainability”. Konferenssipapereiden jättäminen on parhaillaan käynnissä, joten toivonkin yliopistolta runsasta osallistumista.

Työskentely kansainvälisessä ryhmässä on lisännyt ymmärrystäni eurooppalaisen korkeakoulutuksen yhteisistä haasteista ja yliopistokentän moninaisuudesta.  EUA julkaisi vuonna 2018 linjapaperin ”Learning and Teaching in Europe´s Universities”.  Korkeakoulutuksen lisääntynyt kysyntä ja kansainvälistyminen Euroopassa ja muuallakin maailmassa ovat johtaneet opiskelija-aineksen moninaistumiseen. Tämän seurauksena yliopistot kiinnittävät yhä enemmän huomiota opetuskäytäntöihin, joilla voidaan edistää opiskelijoiden oppimista ja samalla varmistaa myönteinen opiskelijakokemus. Kansainvälistymisen, digitalisaation ja työmarkkinoiden muutoksen seurauksena yliopistot ovat ottaneet käyttöön oppimisen ja opetuksen strategioita, opetushenkilöstön kehittämisohjelmia sekä perustaneet oppimiskeskuksia.

Suomalaisen korkeakoulutuksen kehitys seuraa kansainvälistä kehitystä. Korkeakoulutuksen visio 2030 tavoitteena on korkeakoulutettujen määrän nostaminen 50 %:iin vuonna 2030. Tämä edellyttää läpäisyn parantamista sekä aloituspaikkojen lisäämistä. Tampereen yliopiston opiskelijamäärä lisääntyy yli 700 opiskelijalla vuosien 2020 – 2022 lisäaloituspaikkojen seurauksena. Lisäpaikat kohdentuvat suomenkieliseen koulutukseen, mutta samalla on kehitettävä myös kansainvälistä tutkintokoulutusta. Väestökehityksen seurauksena korkeakouluihin hakeutuvien ikäluokka pienenee merkittävästi vuodesta 2030 alkaen.  Tämä tulee tarkoittamaan lisääntynyttä kilpailua opiskelijoista sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden lukumäärän kasvua.

Tampereen korkeakouluyhteisön Teaching and Learning Centre (TLC) on verkosto, joka kokoaa pedagogisen asiantuntemuksen ja opettajille tarjottavat palvelut yhteen. Se tarjoaa koko korkeakouluyhteisön opettajille koulutusta ja pedagogista tukea uran jokaisella askelmalla. TLC on kirjattu yhteisön strategisiin tavoitteisiin opetushenkilöstön pedagogista uudistumista tukevana toimintamallina. Sen eurooppalaisia esimerkkejä ovat mm. Oxfordin yliopiston Centre for Teaching and Learning ja Edinburgh’n yliopiston Teaching Matters. Tavoitteena on luoda pedagogista kehittämistä ja osaamista yhteen kokoava verkosto opettavalle henkilökunnalle sekä lisätä opettavan henkilöstön yhteisöllisyyttä ja verkostoitumisen mahdollisuuksia.

Korkeakoulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden moninaistuessa ja digiopetuksen lisääntyessä opettajan asiantuntijuuteen kohdistuu yhä enemmän odotuksia. Toivon, että opetushenkilöstö ottaa TLC:n palvelut ja sen tarjoaman tuen omakseen ja tulee mukaan kehittämään sen sisältöä ja toimintoja. Niille on erityistä tarvetta myös pandemiasta aiheutuvien opetuksen erityisjärjestelyjen aikana. Sivusto on julkinen ja toivon, että sen löytävät korkeakouluopettajat myös muualta Suomesta ja englanninkielisten sivujen ilmestyttyä maailmanlaajuisestikin.

Marja Sutela

Koulutusvararehtori, Tampereen yliopisto