Teaching and Learning Centren pedagogiset periaatteet

TLC edistää yhteisön jäsenten mahdollisuuksia kehittyä ja pätevöityä opettajina. Korkeakouluyhteisön koulutusstrategia painottaa korkeatasoista pedagogiikkaa, opetuksen integroitumista uuteen tutkimustietoon ja yhteyttä työelämän kanssa tehtävään kehittämis- ja innovaatiotyöhön. Tämä edellyttää jatkuvaa pedagogista kehittymistä ja opettajien mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen.

Oppimislähtöinen ja yhteisöllinen toiminta yhdessä tulevaisuuteen suuntautuneen tutkimuksen ja kehittämisen kanssa edistävät yhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia, joka luo edellytyksiä kehittää koulutuksen ja tutkimuksen laatua kansainvälisesti korkealle tasolle.

Oppimislähtöisyys

Käytäntömme ovat monipuolisia, joustavia ja oppimista tukevia. Toimintamme tukee täysvaltaista toimijuutta ja kokonaisvaltaista kehittymistä asiantuntijayhteisön jäseneksi. Korkeakouluyhteisö tukee opettajaa pedagogina ja oman työnsä asiantuntijana sekä tarjoaa mahdollisuuksia monipuolistaa oppimista kaikilla koulutusaloilla.

Yhteisöllisyys ja osallistavuus

Toimintamme perustuu yhteiseen tiedonmuodostukseen ja jakamiseen. Korkeakouluyhteisön pedagogisesti johdettu opetus-oppimistoiminta tuottaa eettisesti kestäviä ratkaisuja. Toimintatapamme ovat monitieteisiä ja -kulttuurisia, tiedostamme yhteisön jäsenten moninaisuuden ja toimimme sen mukaisesti.

Tutkimus ja kehitys

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun monipuolinen tutkimus- ja hanketoiminta mahdollistaa laaja-alaisen kansallisen ja kansainvälisen innovoinnin ja uuden osaamisen kehittämisen, sekä rakentaa asiantuntevaa, vaikuttavaa korkeakouluyhteisöä. Omaa työtään tutkimalla, reflektoimalla ja kehittämällä opettajalle tarjoutuu väyliä ammatilliseen kasvuun sekä uralla etenemiseen.

Tulevaisuusorientoituneisuus

Osallistumme aktiivisesti ajankohtaisten ilmiöiden tutkimukseen ja kehitykseen, rakennamme kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja sekä tiedostamme yhteiskunnan ja työelämän jatkuvan muutoksen. Huomioimme kestävän kehityksen tavoitteet ja uudet teknologiat ja tutkimme niiden mahdollisuuksia osaamisen edistämisessä. Osaamisen laaja-alaisuuden ja monitieteisyyden sekä monipuolisten pedagogisten menetelmien kautta luomme kiinnostavia uusia oppimisen mahdollisuuksia sekä rakennamme hyvinvoivaa työyhteisöä.