Tampereen yliopisto palkitsi opetuksen kehittäjiä

Kuvassa vasemmalla koulutusvararehtori Marja Sutela ja palkituista tiimeistä apulaisprofessori Mari-Pauliina Vainikainen, kirjaston erityisasiantuntija Mervi Miettinen, professori Jaakko Kauko, yliopisto-opettaja Juha Nykänen, yliopisto-opettaja Johanna Ruoranen, yliopisto-opettaja Sanna Auvinen, yliopisto-opettaja Mikko Vanhatalo, tenure-track professori Tero Juuti ja yliopistotutkija Helena Leppäkoski

Tampereen yliopisto luovutti perjantaina 5. kesäkuuta palkinnon hyvästä opetuksesta ja opetuksen kehittämisestä. Palkinnon jakoivat tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluva “Luova ongelmanratkaisu ja järjestelmäsuunnittelu” -kurssi sekä kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopintojen valinnainen opintojakso “Laatu ja arviointi koulutuksessa”.

Palkintosumma molempien opintojaksojen suunnittelun ja toteutuksen tiimeille on 7 500 euroa. Summa on tarkoitettu käytettäväksi palkittujen henkilöiden, tiimin, tiedekunnan tai yksikön opetustyön kehittämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi konferenssimatkakulut, pedagogisen seminaarin järjestäminen tai työajan vapauttaminen opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä varten.

Palkinnot luovutettiin etäyhteyksin toteutetussa pedagogiikan seminaarissa. Palkintojen lisäksi seminaarissa annettiin kunniamaininta koko opetushenkilöstölle jaksamisesta ja joustamisesta kevään poikkeustilanteen aikana. Seminaarin järjesti yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteinen Teaching and Learning Center -verkosto TLC, jonka keskeinen tehtävä on tukea opettajien pedagogista osaamista.

Yhteisöllistä kehittämistä ja opiskelijoiden osallistamista

Hyvän opetuksen ja opetuksen kehittämisen palkinto myönnettiin nyt ensimmäisen kerran Tampereen yliopistojen yhdistymisen jälkeen. Kevään aikana yliopiston henkilökunnalta ja opiskelijoilta kerättiin ehdotuksia palkinnon saajiksi, ja koulutusvararehtorin johtama raati valitsi palkinnonsaajat ehdotusten joukosta. Ehdotuksia tuli yli 60.

Vuotuiseksi suunnitellun palkinnon tarkoitus on tehdä näkyväksi laadukasta opetusta ja opetuksen kehittämistä. Palkittavat voivat edustaa opetus- ja tutkimushenkilöstön lisäksi esimerkiksi tukipalveluita, kirjaston väkeä, hallintoa, työelämää tai muita yhteiskunnallisia toimijoita.

– Palkinnon kriteerit tarkentuvat vuosittain, mutta perusteena on kuitenkin aina erinomaisesti järjestetty ja toteutettu, opiskelijoiden osaamisen kokonaisvaltaista kehittymistä ja kasvua tukeva opetustyö, Tampereen yliopiston koulutusvararehtori Marja Sutela sanoo.

– Tämän vuoden palkinnon kriteereissä painottui opetuksen yhteisöllinen kehittäminen eli yhdessä tehdyn työn vaikutus paremman opettamisen ja oppimisen käytäntöjen rakentumiseen. Molemmissa nyt palkituissa opintojaksoissa korostuu juuri yhteisöllinen kehittämistyö.

Luova ongelmanratkaisu järjestelmäsuunnittelussa -kurssi on osa automaatiotekniikan, materiaalitekniikan ja konetekniikan opintoja. Opiskelijat suorittavat jakson heti opintojensa alussa ensimmäisenä syksynä.

Palkinnon perusteluissa kerrotaan, että kurssin aiempi luentopainotteinen opetus on muutettu ongelmalähtöiseksi oppimiseksi pienryhmissä. Perusteluissa nostetaan esiin myös opiskelijoita osallistavat menetelmät sekä opettamisen ja ohjauksen kehittäminen yli oppiaine- ja yksikkörajojen. Kurssin opettajien lisäksi jaksoa ovat olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa opintosuunnittelijat, opintopsykologit sekä yrittäjyyden, puheviestinnän ja kirjaston tietohaun asiantuntijat. Mukana oli myös puheviestinnän maisteriopiskelijoita opettamassa kurssilaisille viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Laatu ja arviointi koulutuksessa -opintojakso sisältyy kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopintoihin sekä yliopistopedagogiikan opintokokonaisuuteen.

Opintojakson palkintoperusteissa kiinnitetään huomiota erityisesti jakson opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutukseen. Perusteluissa kerrotaan, että palkitut opettajat kannustivat opiskelijoita avoimeen palautteen antamiseen ja kehittivät opetusta opiskelijoilta saamiensa ehdotusten pohjalta. Opettajat onnistuivat kehittämään opetusta yhteisöllisesti massaluentokurssilla kokeilemalla innovatiivisesti ja rohkeasti uutta. Opetusta kehitettiin yhdessä opiskelijoiden kanssa pienryhmissä ja koko luennon yhteisillä keskustelualueilla.

Molemmilla palkituilla opintojaksoilla on perusteluiden mukaan ollut käytössä erilaiset oppijat huomioon ottavia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä ja lähestymistapoja, joita on kehitetty ja hyödynnetty rohkeasti ja ennakkoluulottomasti.

Yliopiston tavoitteena ensiluokkainen opetus

Tampereen yliopiston helmikuussa hyväksytyssä strategiassa koulutuksen laatu ja vaikuttavuus on nostettu yhdeksi neljästä strategiaa tukevasta toimenpiteestä.

–  Tavoitteenamme on ensiluokkainen tuki oppimisille ja opetukselle.  Siksi on tärkeää tukea opettajuutta sekä opettajien pedagogista kehittymistä ja uudistumista urapolun eri vaiheissa. Motivoituneet ja omaa opetustaan kehittävät opettajat ovat edellytys sille, että pedagogiikka korkeakouluyhteisössä on laadukasta ja innovatiivista, Marja Sutela toteaa.

–  Palkitsemalla opetustaan kehittäneitä opettajatiimejä Tampereen yliopisto haluaa nostaa esille tiimien tekemää tärkeää työtä. Toivomme palkintojen toimivan innoituksena myös muille opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille.


Palkinnonsaajat:

Laatu ja arviointi koulutuksessa -opintokokonaisuus:

Kasvatustieteen apulaisprofessori Mari-Pauliina Vainikainen (EDU) ja kasvatustieteen professori Jaakko Kauko (EDU)

Luova ongelmanratkaisu ja järjestelmäsuunnittelu -kurssi:

Yliopisto-opettaja Mikko Vanhatalo (ENS/Kone), tenure-track professori Tero Juuti (ENS/Kone), yliopisto-opettaja Juha Nykänen (ENS/Mat), yliopisto-opettaja Sanna Auvinen (ENS/Mat), yliopisto-opettaja Johanna Ruoranen (ENS/Mat), yliopistotutkija Helena Leppäkoski (ENS/Aut), erityisasiantuntija Mervi Miettinen (Kirjasto), yliopistonlehtori Sanna Ala-Kortesmaa (ITC/puheviestintä), vieraileva tutkija Ulla Saari (MAB/yrittäjyys), opintosuunnittelija Hanna Lehtelä (ENS)