”Kolminkertainen oppimiskokemus” – Hallintotieteiden työharjoittelukeskustelut

4. lokakuun 2023

Lukuvuonna 2022–2023 Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman maisteriopintoihin kuuluvan Harjoittelu ja työelämävalmiudet -opintojakson koordinointi ja kehittäminen siirtyi eri opintosuunnista yhden opettajan vastuulle, aidommin tutkinto-ohjelman tasoiseksi kokonaisuudeksi. Jo vuosikymmenten takaisen käytännön mukaisesti opiskelijat kirjoittivat kolmen kuukauden mittaisesta työharjoittelustaan itsenäisesti raportin, jonka yleisönä oli vain yksi opettaja ja palkintona suoritusmerkintä opintorekisterissä. Kun sain uuden työtehtävän puitteissa valtuudet kehittää harjoittelukokonaisuutta, kävin innolla toimeen. Hain kehittämistyölle taustatukea myös yliopistopedagogiikan opintojaksolta Yhteisöllisen kehittämistehtävä, mikä olikin oikein onnistunut yhtälö.

Pohdin työelämäosaamisen merkitystä osana hallintotieteiden kaltaisen generalistialan yliopisto-opintoja. Aiemminkin opiskelijoiden työelämäraportteja lukiessani olin törmännyt siihen, kuinka opiskelijat ovat usein epävarmoja omasta osaamisestaan vielä valmistumisen kynnykselläkin. Mitä minä osaan? Mitä olen eri kursseilla oppinut? Kuinka pystyn vastaamaan työelämän vaatimuksiin ja pysymään mukana sen tahdissa? Millainen on minun urapolkuni, ja kuinka oma personani ja muualla hankittu osaamiseni siihen kytkeytyy? Kuinka tuon tämän kaiken esille työnhakutilanteessa?

Turhan moni opiskelija painiskelee näiden kysymysten kanssa yksin, joten koin kehittämistyön tärkeimmäksi seikaksi saattaa opiskelijat keskustelemaan keskenään. Vertaisoppimisella on tämän tyyppisellä opintojaksolla suuri potentiaali. Lähdin kehittämään ideaa harjoittelupaneelikeskusteluista, joissa harjoittelusta palanneet opiskelijat esittelevät omaa harjoittelukokemustaan ja pääsevät vaihtamaan ajatuksia hallintotieteellisen työelämän vaatimuksista, työnteon tavoista ja yliopisto-opintojen tuoman sivistyksen roolista osana ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista.

Toisena kehitystyön kantavana ideana on ollut harjoittelukeskustelutilaisuuksien avoimuus koko yliopistoyhteisölle. Nuoremmat opiskelijat voivat saada keskusteluja seuraamalla inspiraatiota sivuaineiden valintaan ja kesätyön hakuun. Ylipäätään hallintotieteiden moninainen työkenttä alkaa konkretisoitua vanhempien opiskelijoiden työharjoittelukokemuksia kuunnellessa. Myös hallintotieteiden eri opintosuuntien opettajat ja opetussuunnitelman kehittäjät voivat keskustelujen kautta saada tärkeää tarttumapintaa työelämäyhteyksiin ja sidosryhmäyhteistyöhön.

Opiskelijoiden ja opettajakollegoiden osallistaminen paneelikeskusteluformaatin kehittämiseen sekä heiltä ja yliopistopedagogiikan kurssilta saatu tuki on ollut tärkeää kehittämistyössä. Opiskelijat painottivat harjoittelukeskusteluiden pilotointivaiheessa keväällä 2023 erityisesti formaatin näkyväksi tekemistä mielekkäänä vaihtoehtona kirjalliselle raportille ja tilaisuuksien markkinointia nuoremmille opiskelijoille. Opiskelijat tarjoutuivat ainejärjestöyhteistyöhön tilaisuuksista tiedottamisen tiimoilta, mikä tuntuukin osaltaan lisänneen keskusteluiden suosiota.

Harjoittelukeskustelut tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden syventää työharjoittelukokemustaan, reflektoida oppimaansa, oppia muiden kokemuksista sekä verkostoitua. Kirkkaimpana harjoittelukeskusteluiden pilotointikeväästä jäi mieleeni tilanne, jossa eräs keskusteluun osallistuva opiskelija kuvaili omasta harjoittelukokemuksesta ääneen puhumista ja opiskelijakollegoiden kanssa kokemusten vaihtamista kaksinkertaisena oppimiskokemuksena. Tällöin edellisenä päivänä toiseen keskusteluun osallistunut ja nyt yleisössä oleva opiskelija huudahti oppimiskokemuksen itseasiassa olevan kolminkertainen.

Opintojakson uudistettu suoritustapa vahvistaa hallintotieteellisen työharjoittelun arvostusta tutkinto-ohjelma- ja opetussuunnitelmatasolla ja tuo näkyväksi opintojakson roolia opiskelijoiden urakehityksen tukemisessa. Keskusteluformaatti ja sen tuomat hyödyt opiskelijoiden oppimiselle sekä työelämävalmiuksien kehittymiselle ja tunnistamiselle ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka pienetkin panostukset opetuksen kehittämiseen voivat vastata tärkeällä tavalla opiskelijoiden tarpeisiin, luoda yhteisöllisyyttä ja parantaa oppimiskokemusta yliopistossa.

Krista Willman, yliopisto-opettaja, Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto