Pedagoginen johtaminen

Koulutuksen johtamisella tarkoitetaan koulutukseen liittyvän toiminnan ja resurssien organisointia ja suuntaamista. Koulutuksen johtaminen on paitsi asioiden myös ihmisten johtamista. Se kattaa rakenteiden, säädösten ja menettelyjen kokonaisuuden, koulutuksen johtamisen ja päätöksenteon prosessit, roolit ja vastuut sekä pedagogisen johtamisen.

Pedagoginen johtaminen on opetuksen ja oppimisen johtamista, jonka keskeisiä alueita ovat opetussuunnitelmatyö, opetushenkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen, opetuksen ja oppimisen resurssit sekä opiskelijoiden oppimisen tukeminen ja edistäminen.

Koulutuksen johtaminen tukee korkeakoulujen koulutustehtävien toteuttamista, varmistaa toiminnan laatua ja tarkoituksenmukaisuutta sekä mahdollistaa osaltaan toiminnan tavoitteellista kehittämistä korkeakouluyhteisössä. Koulutuksen johtamisen keskeiset tavoitteet ovat laadukas opetus ja oppiminen sekä oppimista edistävän oppimisympäristön luominen. Koulutusta johdetaan ja kehitetään yhtäältä tehtävänmukaisten vastuiden ja toimielinten puitteissa, toisaalta kollegoiden välisessä yhteistyössä ja opiskelijoiden kanssa.

Opettaja osallistuu koulutuksen johtamiseen vastaamalla opetuksensa, vastuullaan olevien opintojen ja oman osaamisensa sisällöllisestä ja pedagogisesta kehittämisestä. Opettaja osallistuu opetussuunnitelmatyöhön, toiminnan arviointiin ja kehittämiseen opetussuunnitelmatyön ja palautejärjestelmän käytäntöjen mukaisesti sekä toimiessaan toimielimen tai työryhmän jäsenenä. Koulutuksen johtamisen kokonaisuuteen kuuluvassa opetuksen kehittämistyössä on opettajalle tarjolla runsaasti mahdollisuuksia osallistua ja kehittää koulutusta yhdessä muiden opettajien kanssa. Voi ajatella, että laadukas koulutuksen johtaminen versoo kaikkien opetustyötä tekevien vastuullisuudesta ja yhteistyöstä. Sitoutuneesti työskentelevä ja työtään kehittävä opettaja ansaitsee myös tätä työtä tukevat, koulutuksen johtamisesta vastuussa olevat toimijat.

Tampereen yliopisto

Koulutuksen johtamiseen osallistuvat yliopistossa monella tasolla erilaisissa tehtävissä työskentelevät toimijat.

Koulutuksen johtamisen vastuullisia toimijoita työskentelee yliopiston, tiedekuntien tai muun opetusta antavien yksiköiden, tutkinto-ohjelmien ja opintosuuntien tasolla. Kaikilla tasoilla työryhmien työskentelyyn ja asioiden valmisteluun osallistuu myös opiskelijajärjestöjen edustajia. Lisäksi koulutuksen johtamiseen osallistuvat sen käytäntöjä tukemalla ja toiminnan sujuvuutta varmistamalla monet tahot yliopiston palveluyksiköistä, erityisesti koulutus ja oppiminen, tietohallinto ja kirjasto sekä osaltaan yhteistyö ja kumppanuudet, toiminnanohjaus ja suunnittelu sekä osaaminen ja kulttuuri.

Tampereen yliopiston Koulutuksen kehittämisohjelma 2022-2023

TAMK

Tampereen ammattikorkeakoulussa koulutuksen johtamiseen osallistuvat tutkinto-ohjelmista ja muusta koulutuksesta vastaavien osaamisyksiköiden toimijat. Keskeisiä tapoja toimia ovat TAMKin yhteiset johtoryhmät sekä yli yksikkörajojen muodostetut tiimit, jotka toiminnallaan tukevat koulutuksen johtamista koko TAMKin tasolla linjaten ja kehittäen tutkintoon johtavaa koulutusta. Keskeisistä koulutusta koskevista asioista päättää ja linjaa korkeakouluneuvosto. Opiskelijat osallistuvat tiimien ja ryhmien työskentelyyn osaamisyksiköissä ja TAMKin erilaisissa tiimeissä. Neuvottelukunnat ja muu sidosryhmäyhteistyö ovat keskeisessä roolissa työelämän muuttuvien tarpeiden ja osaamisen ennakoinnissa sekä koulutuksen laadun kehittämisessä.

Lisätietoa henkilöstölle

Koulutuksen johtamisen kokonaisuus Tampereen yliopistossa lock

TAMKin Johtamis- ja organisaatiorakenne lock

Linkit tarkistettu 31.1.2023