Pedagoginen johtaminen

Koulutuksen johtamisella tarkoitetaan koulutukseen liittyvän toiminnan ja resurssien organisointia ja suuntaamista. Koulutuksen johtaminen on paitsi asioiden myös ihmisten johtamista. Se kattaa rakenteiden, säädösten ja menettelyjen kokonaisuuden, koulutuksen johtamisen ja päätöksenteon prosessit, roolit ja vastuut sekä pedagogisen johtamisen.

Pedagoginen johtaminen on opetuksen ja oppimisen johtamista, jonka keskeisiä alueita ovat opetussuunnitelmatyö, opetushenkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen, opetuksen ja oppimisen resurssit sekä opiskelijoiden oppimisen tukeminen ja edistäminen.

Koulutuksen johtaminen tukee korkeakoulujen koulutustehtävien toteuttamista, varmistaa toiminnan laatua ja tarkoituksenmukaisuutta sekä mahdollistaa osaltaan toiminnan tavoitteellista kehittämistä korkeakouluyhteisössä. Koulutuksen johtamisen keskeiset tavoitteet ovat laadukas opetus ja oppiminen sekä oppimista edistävän oppimisympäristön luominen. Koulutusta johdetaan ja kehitetään yhtäältä tehtävänmukaisten vastuiden ja toimielinten puitteissa, toisaalta kollegoiden välisessä yhteistyössä ja opiskelijoiden kanssa.

Opettaja osallistuu koulutuksen johtamiseen vastaamalla opetuksensa, vastuullaan olevien opintojen ja oman osaamisensa sisällöllisestä ja pedagogisesta kehittämisestä. Opettaja osallistuu opetussuunnitelmatyöhön, toiminnan arviointiin ja kehittämiseen opetussuunnitelmatyön ja palautejärjestelmän käytäntöjen mukaisesti sekä toimiessaan toimielimen tai työryhmän jäsenenä. Koulutuksen johtamisen kokonaisuuteen kuuluvassa opetuksen kehittämistyössä on opettajalle tarjolla runsaasti mahdollisuuksia osallistua ja kehittää koulutusta yhdessä muiden opettajien kanssa. Voi ajatella, että laadukas koulutuksen johtaminen versoo kaikkien opetustyötä tekevien vastuullisuudesta ja yhteistyöstä. Sitoutuneesti työskentelevä ja työtään kehittävä opettaja ansaitsee myös tätä työtä tukevat, koulutuksen johtamisesta vastuussa olevat toimijat.

Linkit tarkistettu 15.12.2023