Monikulttuurisuus

Korkeakouluyhteisö on jo lähtökohtaisesti monikulttuurinen: Suomessa elää ja asuu kulttuurisesti ja etnisesti moninainen väestö. Lisäksi kulttuurien moninaisuus on vaihto-opiskelijoiden ja maahanmuuttajien rikastamaa. Osa koulutusohjelmista tai opintojaksoista on lähtökohtaisesti suunniteltu suoritettavaksi muulla kielellä kuin suomeksi, mikä mahdollistaa erikielisten opiskelijoiden sujuvamman osallistumisen. Tämän lisäksi myös suomenkielisessä koulutuksessa on huomioitava opiskelijoiden erilaiset kulttuurit sekä kielelliset valmiudet.

Kielitietoinen koulutus

Kielitietoisuudella tarkoitetaan, että opettaja havainnoi kieltä ja kielenkäyttöä eri tilanteissa sekä tukee kielellisten ja sisällöllisten taitojen samanaikaista karttumista. Opettaja tarvitsee ymmärrystä oppijan kielellisistä resursseista, tiedonalojen ja oppilaitoksen kielellisistä käytänteistä sekä oppimista tukevan pedagogiikan käytänteistä. Koulutuksen kielitietoisuus ei hyödytä ainoastaan monikielisiä oppijoita, vaan myös suomenkieltä äidinkielenään puhuvat opiskelijat hyötyvät samoista näkökulmista ja tuen keinoista. (Aalto ym., 2019.)

Lähteet

Aalto, E., Mustonen, S., Järvenoja, M. & Saario, J. (2019). Monikielisen oppijan matkassa. Verkkosivusto opettajankoulutukseen.  Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Haettu osoitteesta https://monikielisenoppijanmatkassa.fi

Aineistolinkit

Aalto, E., Mustonen, S., Järvenoja, M. & Saario, J. (2019). Monikielisen oppijan matkassa. Verkkosivusto opettajankoulutukseen.  Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Haettu osoitteesta https://monikielisenoppijanmatkassa.fi

Digijoujou. (2019). Digiä ja joustoa suomen ja ruotsin opiskeluun. Haettu osoitteesta http://digijoujou.aalto.fi

Kilkas-hanke. (n.d.) Kilpailukykyä ja kasvua ulkomaalaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi. Haettu osoitteesta https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/kilkas-kilpailukykya-ja-kasvua-ulkomaalaisten-ammattikorkeakouluopiskelijoiden-tyollistymisen-edistamiseksi/

Lignell I. & Pynnönen P. (2018). Hyviä tyyppejä on monenlaisia : selvitys erityistarpeisten korkeakouluopiskelijoiden uraohjauksesta, erityisen tuen toteutumisesta ja työllistymisen tukemisesta Hämeen ammattikorkeakoulussa. Haettu osoitteesta https://www.theseus.fi/handle/10024/151952

MaKoPo-hanke. (n.d.).Maahanmuuttajan koulutuspolun tukeminen ammatillisessa koulutuksessa. Haettu osoitteesta https://moodle.amk.fi/course/view.php?id=215.

Moninaisuus minussa, sinussa ja meissä. (2015). Moninaisuus minussa, sinussa ja meissä. Haettu osoitteesta http://moninaisuus.tamk.fi

KORKO-hanke. (n.d.). Ohjausta ja kieliopintoja maahanmuuttajille. Haettu osoitteesta https://projects.tuni.fi/korko/

Muualla TLC:ssä

Lait, asetukset ja säännöt

Linkit tarkistettu 6.9.2020