Monikulttuurisuus

Korkeakouluyhteisö on jo lähtökohtaisesti monikulttuurinen: Suomessa elää ja asuu kulttuurisesti ja etnisesti moninainen väestö. Lisäksi kulttuurien moninaisuus on vaihto-opiskelijoiden ja maahanmuuttajien rikastamaa. Osa koulutusohjelmista tai opintojaksoista on lähtökohtaisesti suunniteltu suoritettavaksi muulla kielellä kuin suomeksi, mikä mahdollistaa erikielisten opiskelijoiden sujuvamman osallistumisen. Tämän lisäksi myös suomenkielisessä koulutuksessa on huomioitava opiskelijoiden erilaiset kulttuurit sekä kielelliset valmiudet.

Kielitietoinen koulutus

Kielitietoisuudella tarkoitetaan, että opettaja havainnoi kieltä ja kielenkäyttöä eri tilanteissa sekä tukee kielellisten ja sisällöllisten taitojen samanaikaista karttumista. Opettaja tarvitsee ymmärrystä oppijan kielellisistä resursseista, tiedonalojen ja oppilaitoksen kielellisistä käytänteistä sekä oppimista tukevan pedagogiikan käytänteistä. Koulutuksen kielitietoisuus ei hyödytä ainoastaan monikielisiä oppijoita, vaan myös suomenkieltä äidinkielenään puhuvat opiskelijat hyötyvät samoista näkökulmista ja tuen keinoista. (Aalto ym., 2019.)

Korko-hankkeessa on koottu Moodleen Kulttuuri- ja kielitietoisuus opetuksessa, ohjauksessa ja asiantuntijatyössä videotallenne- ja tietopaketti, jonka tarkoituksena on virittää ajatukset aiheen äärelle.

Muualla TLC:ssä

Lait, asetukset ja säännöt

Linkit tarkistettu 6.9.2020