Degree education | Degree programme | Study module | Course unit | Teaching schedule

Master's Degree Programme in Information Studies, 120 ECTS

University

Informaatiotutkimuksen maisteriohjelma kouluttaa asiantuntijoita nopeasti muuttuvaan informaatioyhteiskuntaan. Kulttuurin ja informaation välitys digitalisoituu ja instituutiot muuttavat muotoaan. Syntyy digitaalisia kokoelmia ja niiden käyttöliittymiä ja informaatiovuorovaikutusta, jolloin tarvitaan tiedonvälityksen muotoja ymmärtäviä välityksen muotojen muuttajia.

Informaatiotutkimuksen maisteriopinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua erilaisiin informaatioalan tehtäviin. Työskentely informaatioalan nopeasti muuttuvalla kentällä edellyttää vahvaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista sekä valmiutta tiedon soveltamiseen ja alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen.

Informaatiotutkimuksen syventävistä opinnoista voi koostaa erilaisia kokonaisuuksia oman kiinnostuksensa ja tavoitteidensa mukaan. Vapaasti valittavilla opinnoilla kokonaisuutta voi edelleen suunnata ja täydentää. Seuraavat esimerkit kuvaavat mahdollisia syventävien opintojen 30 opintopisteen opintojaksoyhdistelmiä. Esimerkit eivät ole opintosuuntia eikä niistä saa merkintää tutkintotodistukseen; monet muutkin yhdistelmät ovat mahdollisia ja toimivia. Kaikki maisteriohjelman opiskelijat valmistuvat informaatiotutkimuksen maisteriohjelmasta.


Digitaaliset informaatioympäristöt


Digitaalisiin informaatioympäristöihin suuntautuminen antaa valmiuksia toimia organisaatioiden tietoresurssien, kuten tietokantojen ja intranettien hallinnan asiantuntijatehtävissä. Opinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tehtävissä tarpeellisiin välineisiin ja menetelmiin, kuten tiedon tallennus- ja hakuohjelmistoihin, dokumenttityyppien ja -rakenteiden käsittelyyn, luonnollisen kielen käsittelyohjelmistoihin sekä käsitteelliseen mallintamiseen.


• ITMS10 Tiedonhaun menetelmät
• ITMS11 Tiedonhaun kieliteknologia
• ITMS13 XML ja rakenteiset dokumentit
• ITMS12 Web-tutkimus
• TIETS43 Recommender systems
• ITMS16 Tehtäväperustainen ja vuorovaikutteinen tiedonhaku


Opintopolkua täydentäviä suositeltavia vapaasti valittavia opintoja ovat esimerkiksi:


• TIETS26 Käsitteellinen mallintaminen
• TIETS44 Big data entity resolution
• Tietojenkäsittelytieteet valinnaisina opintoina
• Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopintoja


Lukeminen ja lukutaidot


Lukemiseen ja lukutaitoihin suuntautuminen antaa valmiuksia toimia erityisesti kirjastojen asiantuntija- sekä ohjaus- ja koulutustehtävissä. Opinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt lukemiseen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä ymmärtää monilukutaitojen, informaatiolukutaitojen ja tietokäytäntöjen muodostaman kokonaisuuden merkityksen opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajan toiminnoissa.

 
• ITMS05 Lukeminen kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta
• DLES01 Introduction to digital literacy education
• ITMS04 Kokoelmatyö
• ITMS15 Lukemisen tutkimus
• ITMS18 Tietokäytäntöjen kontekstit
• ITMS01 Tietokäytäntöjen tutkimus


Opintopolkua täydentäviä suositeltavia vapaasti valittavia opintoja ovat esimerkiksi:


• ITMS10 Tiedonhaun menetelmät
• ITMS03 Verkkopalvelujen informaatioarkkitehtuuri
• ITMS17 Tiedonhallinta
• KASA03 Mediakasvatus ja aktiivinen kansalaisuus
• KASA02 Kasvatusyhteisöt ja yhdenvertaisuus
• KASA22 Kasvatusfilosofia: asiantuntijuus, valta ja vastuu
• KASA24 Oppimisyhteisöt, toimijuus ja asiantuntijuus
• Mediakasvatuksen aineopintojen kurssit, kuten: 
-Kokemus, tulkinta ja analyysi
-Osallistuminen ja toimijuus
-Tila, teknologia ja toiminta


Tiedon- ja asiakirjahallinta


Tiedon- ja asiakirjahallinnan opinnot antavat valmiuksia toimia tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnan erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä arkistoinstituutioissa. Opinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tiedon- ja asiakirjahallinnan tehtäviin, tavoitteisiin ja vaatimuksiin organisaatiokontekstissa, asiakirjatiedon organisointi- ja kuvailumenetelmiin, asiakirjatiedon elinkaarisuunnitteluun, arkistotieteen ja asiakirjahallinnon teorioihin ja tutkimukseen, asiakirjatiedon arvonmääritykseen ja säilyttämiseen, asiakirjahallinnan merkitykseen yhteiskunnassa sekä digitaalisten palvelujen käyttäjälähtöisen suunnittelun ja arvioinnin perusteisiin.


• ITMS07 Johdatus asiakirjahallintaan
• ITMS08 Asiakirjatiedon hallinta ja sen suunnittelu
• ITMS09 Asiakirjahallinnan teoria ja tutkimus
• ITMS06 Informaatio ja päätöksenteko
• ITMS03 Verkkopalvelujen informaatioarkkitehtuuri
• ITMS14 Asiakirjahallinta


Opintopolkua täydentäviä suositeltavia vapaasti valittavia opintoja ovat esimerkiksi:


• ITMS17 Tiedonhallinta
• HALJUA63 Viestintä- ja informaatio-oikeus
• TLO-32201 Tietohallinto ja sen johtaminen
• TLO-11001 Tietojohtamisen perusteet
• TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen
• TLO-35021 Uuden tiedon luominen ja sen työkalut
• TLO-35061 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen
• TIEVA36 Principles of Usability, User Experience and User Interfaces
• HTIS81 Usability Evaluation Methods
• HTIS85 Methods in Human-Centered Design


Tietopalvelut


Tietopalvelujen opintojaksot suoritettuaan opiskelija hallitsee tiedon organisoinnin, dokumenttien kuvailun ja informaatioarkkitehtuurin periaatteet kirjastoissa, arkistoissa ja verkkoympäristöissä. Opiskelija on perehtynyt kokoelmatyön suunnitteluun ja toteutukseen ja tuntee tieteellisen julkaisutoiminnan osa-alueet.


• ITMS02 Tieteellinen kommunikaatio ja bibliometriikka
• ITMS04 Kokoelmatyö
• ITMS03 Verkkopalvelujen informaatioarkkitehtuuri
• TIVI01 Johdatus tiedeviestintään
• ITMS18 Tietokäytäntöjen kontekstit
• ITMS17 Tiedonhallinta


Opintopolkua täydentäviä suositeltavia vapaasti valittavia opintoja ovat esimerkiksi:


• ITMS06 Informaatio ja päätöksenteko
• ITMS10 Tiedonhaun menetelmät
• ITMS11 Tiedonhaun kieliteknologia
• HALJUA63 Viestintä- ja informaatio-oikeus
• Tiedeviestintä (5-20 op)
• Yhteiskuntatieteiden teemakokonaisuus Tiede ja teknologia (5-30 op)


Opintojen ohjausta ja neuvontaa saa aina kysyttäessä – opiskelijoita kannustetaankin ottamaan rohkeasti yhteyttä maisteriohjelman henkilökuntaan erilaisissa opintojen suunnitteluun ja suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Learning outcomes

Academic year

2019–2020

Degree titles

Master of Science

Credits

120 ECTS

Degree programme type

Master's Degree

Campus

City centre campus

Classification

726601 MA, Communication, Inform. Sc.

Fields of study

Natural Sciences

Persons responsible

Responsible teacher
Jaana Kekäläinen