Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelma, 240 op

Yliopisto

Yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelma antaa väitöskirjatutkijalle monipuoliset valmiudet toimia menestyksekkäästi laajaa ja syvällistä yhteiskunnan ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen ymmärtämistä vaativissa asiantuntijatehtävissä sekä akateemisissa tutkijan ja opettajan tehtävissä kotimaassa ja ulkomailla. Tohtorikoulutuksessa perehdytään omaan erityisalaan, mutta se antaa myös laajan ymmärryksen yhteiskunnan ja ihmisen toiminnasta muuttuvassa maailmassa. Jatko-opinnot vahvistavat teoreettisia ja metodologisia taitoja, valmentavat toimimaan monitieteellisessä tutkimusyhteisössä ja asiantuntijaryhmissä sekä kehittävät tutkimusetiikan ja työelämäosaamisen taitoja. Opintojen tavoitteena on totuuteen ja kriittisyyteen tähtäävän tieteellisen ajattelun omaksuminen, eettisesti kestävän tieteellisen toimintatavan sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen hallitseminen. Tohtorintutkinnon suorittanut tutkija tuntee hyvin oman tutkimustraditionsa teorioita ja menetelmiä, tuntee laajasti yhteiskuntatieteellistä tutkimusta ja sen kysymyksenasetteluja sekä osaa soveltaa erilaisia lähestymistapoja ja menetelmiä tutkimus-, selvitys- ja hallinnollisessa työssä sekä asiantuntija- ja johtotehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Tohtorintutkinnon suorittanut asiantuntija ymmärtää, mitä ovat aikamme suuret yhteiskunnalliset muutokset, osaa etsiä ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja kysyä kysymyksiä, joita ei vielä ole asetettu.

Osaamistavoitteet

Lukuvuosi

2019–2020

Tutkintonimikkeet

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
Filosofian tohtori
Yhteiskuntatieteiden tohtori

Laajuus

240 op

Tutkinto-ohjelman tyyppi

Tohtoriohjelma

Koulutusluokitus

839100 Filosofian tohtori, kauppatieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen ala

Koulutusalat

Yhteiskunnalliset alat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Anu Koivunen