Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelma, 240 op

Yliopisto

Suoritettava tutkinto ja tutkimusalat (pääaineet):

Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelmassa voi suorittaa filosofian tohtorin tutkinnon (FT) pääaineena matematiikka, tietojenkäsittelyoppi tai tilastotiede. Välitutkintona voi suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon (FL).

Tohtorin tutkintoa varten jatko-opiskelijan tulee:

1. suorittaa tutkimustyötä tukevat tohtoriopinnot (40 op);

2. osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä

3. laatia väitöskirja (200 op) ja puolustaa sitä julkisesti.

Opinnoista sovitaan ohjaajan kanssa opinto-ja ohjaussuunnitelmassa. Opinnot koostuvat tutkimustyön menetelmällisistä perusteista, omaa tutkimusalaa (pääainetta) syventävistä opinnoista sekä muista sovittavista opinnoista. Kokonaisuuden tulee sisältää tutkimusetiikan opintoja. Opintoihin voidaan sisällyttää oman tutkimusalan (pääaineen) aineopintoja, muita aineopintoja, toisen oppialan (sivuaineen) tutkielma ja muut syventävät opinnot sekä maisterin tutkinnon vähimmäislaajuuden ylittäviä tutkimustyötä tukevia opintoja, tutkijakouluissa ja ulkomailla suoritettuja opintoja, artikkeleita ja muita julkaisuja, konferensseissa pidettyjä esitelmiä ja muuta tieteellistä toimintaa. Opintojen suorittamisesta laaditaan aikataulutettu suunnitelma.

--

Välitutkintona mahdollisesti suoritettavaa lisensiaatin tutkintoa varten tulee suorittaa:

1. Tutkimustyötä tukevat tohtoriopinnot (40 op); ja

2. Lisensiaatintutkimus (90 op), jonka tiedekunnan tiedekuntaneuvosto hyväksyy.

Opiskelijan hakemuksesta myös julkaisuluvan saanut väitöskirjan käsikirjoitus voidaan hyväksyä lisensiaatintutkimukseksi.

Lisensiaatin tutkimus on itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn perustuva tutkimus, jonka asiantuntijat tarkastavat. Tutkimusprosessin aikana opiskelija omaksuu tutkijantaitoja ja hänelle karttuu syvällinen oman alan tuntemus.

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä paitsi yhtenäinen tutkimus (monografia) myös samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevien tieteellisten julkaisujen tai julkaistavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten ja niistä laaditun yhteenvedon muodostama tutkimuskokonaisuus (artikkelitutkimus). Yhteenvedossa on esitettävä lisensiaatintutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. Yhteisjulkaisuissa tekijällä on oltava merkittävä rooli.

Tutkimuksen tekijän on esitettävä tiedekunnalle kirjallinen selvitys siitä, mikä hänen osuutensa tutkimuksessa ja mahdollisissa yhteisjulkaisuissa on ollut. Selvitys on annettava samalla, kun tutkimus jätetään tarkastettavaksi.

Opiskelijan hakemuksesta myös julkaisuluvan saanut väitöskirjan käsikirjoitus voidaan hyväksyä lisensiaatintutkimukseksi.


Osaamistavoitteet

Lukuvuosi

2019–2020

Tutkintonimikkeet

Filosofian tohtori

Laajuus

240 op

Tutkinto-ohjelman tyyppi

Tohtoriohjelma

Kampus

Keskustakampus

Koulutusluokitus

845101 Fil. toht., matematiikka
845102 Fil. toht., tilastotiede
845201 Fil. toht., tietojenkäsittelytiede

Koulutusalat

Luonnontieteet

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Poika Isokoski
Vastuuopettaja
Eero Hyry