Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot, 120 op

Yliopisto

FM-tutkinnon rakenne (yhteensä 120 op):
1. Syventävät opinnot 80 op
1.1 Pakolliset syventävät opinnot 40 op
1.2 Pro gradu -tutkielma 40 op

2. Valinnaiset opinnot 40 op
Tähän voi sisältyä harjoittelua enintään 10 op

Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelmassa opiskelija voi rakentaa itselleen haluamansa osaamisprofiilin valitsemalla opinnot tarkoituksen mukaisella tavalla. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi:

 • laskentamenetelmät,
 • organisaatioiden tietojärjestelmät sekä
 • tietokannat ja tiedonhaku.

Näihin soveltuvat opintojaksot on kuvattu tutkinnon rakenteessa.

Edellytykset

Alemmalle korkeakoulututkinnolle asetetut vaatimukset. Jos nämä vaatimukset eivät täyty, tulee vastaavat opinnot suorittaa täydentävinä opintoina.

0.1 Alempi korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto, joka on tietojenkäsittelytieteiden alalta tai soveltuvalta lähialalta.

0.2 Jos seuraavat opintojaksot tai muualla suoritetut vastaavat eivät sisälly aikaisempiin opintoihin, ne suoritetaan osana maisteriohjelman valinnaisia opintoja.

 • TIEA4 Project Work tai TIETA20 Innovation Project
 • TIETA6 Tietorakenteet tai kaksi jaksoa seuraavista tai niitä vastaavat tiedot:
  • TIEA3 Ohjelmistotuotannon käytännöt
  • TIETA13 Tietohallinnon johtaminen,
  • TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta.
 • MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Lukuvuosi

2019–2020

Tutkintonimikkeet

Filosofian maisteri

Laajuus

120 op

Tutkinto-ohjelman tyyppi

Ylempi tutkinto-ohjelma

Kampus

Keskustakampus

Koulutusluokitus

742201 Fil. maist., tietojenkäsittelytiede

Koulutusalat

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Martti Juhola
Vastuuopettaja
Kati Iltanen
Vastuuopettaja
Hannu-Matti Järvinen