Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
PVAA

Puheviestinnän aineopinnot, 50 op

Yliopisto

Tavoitteet

Puheviestinnän opintosuunnan aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet eritellä tieteelliseltä pohjalta viestinnän ja vuorovaikutuksen teoreettisia ja ammatillisia ilmiöitä. Opiskelija tuntee alan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja analysoida niitä. Hän ymmärtää eettisen toiminnan välttämättömyyden ja tuntee eettisen toiminnan periaatteet sekä tutkimuksessa että viestinnän alan työtehtävissä. Hän osaa ilmaista itseään sekä kirjallisesti että suullisesti tieteellisessä ja ammatillisessa kontekstissa. Hänellä on valmiudet suunnitella ja tehdä ohjatusti tutkielma. Opiskelijalla on edellytykset aloittaa maisteriopinnot ja kehittyä puheviestinnän alan asiantuntijaksi ja ammattiosaajaksi.

Koodi

PVAA

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Aineopinnot

Koulutusalat

Humanistiset alat

Maksimiopintopisteet

50

Vastuuhenkilö

Yhteystiedot
Pekka Isotalus
Vastuuopettaja
Sanna Ala-Kortesmaa

Kokonaisuudet, joihin opintokokonaisuus kuuluu

Koodi

PVAA

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Aineopinnot

Koulutusalat

Humanistiset alat

Maksimiopintopisteet

50

Vastuuhenkilö

Yhteystiedot
Pekka Isotalus
Vastuuopettaja
Sanna Ala-Kortesmaa