Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALKAA16

Yhteisöviestintä kunta- ja aluejohtamisessa, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Kurssilla tarkastellaan yhteisöviestinnän lähestymistapojen hyödyntämistä kompleksisen ja monitoimijaisen toimintaympäristön johtamisessa. Kurssin kontekstina ovat kunta- ja aluejohtamisen rajapinnat ja kurssin lähestymistapa on yhteisö- eli organisaatioviestinnällinen. Kurssilla yhteisöviestinnän hyödyntämistä rajapinnoilla tarkastellaan muun muassa organisaation tai alueyhteisön legitimiteetin, tiedottamisen, vuorovaikutuksen, organisaatiokulttuurin, osallisuuden ja paikan markkinoinnin näkökulmista. Lisäksi pohditaan kysymyksiä viestinnästä paikkoihin kiinnittymisen, vaikuttamisen, markkinointiviestinnän sekä viestintäympäristön analysoinnin ja teemojen hallinnan välineenä.

Suoritustapa: osallistuminen opetukseen, viestintäportfolio

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAA16

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

06.03.2020 29.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAA16

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

06.03.2020 29.05.2020
I
II
III
IV