Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
FILP04

Etiikka ja yhteiskuntafilosofia, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Opintojakso muodostuu kahdesta osakokonaisuudesta: 1) Johdatus etiikkaan ja 2) Johdatus yhteiskuntafilosofiaan. Johdatus etiikkaan: Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia moraalin perustaa ja ihmisen moraalista perusolemusta koskevia käsityksiä, etiikan ja kulttuurin suhdetta, etiikkaa suhteena toiseen ihmiseen (tai yleisemmin elävään olentoon) sekä etiikan kieltä ja moraalisen järjenkäytön erityispiirteitä. Keskeisiä tarkasteltavia aiheita ovat hyvyyden ja hyvän elämän luonne (onko keskeistä koettu mielihyvä tai onnellisuus, onnistuminen tavoitteissa vai muut seikat kuten ystävyys, viisaus, hyveellisyys jne.?), moraalisesti oikea ja väärä toiminta (erilaiset seurausetiikan ja velvollisuusetiikan muodot) sekä se, onko näihin hyvää ja oikeaa koskeviin moraalisiin kysymyksiin oikeita vastauksia (erityisesti erilaiset objektivismin ja relativismin muodot). Näitä aiheita tarkastellaan soveltamalla niitä eettisesti haastaviin tapauksiin sekä tutustumalla keskeisiin moraalifilosofisiin ajattelijoihin. Johdatus yhteiskuntafilosofiaan: Yhteiskuntafilosofian osakokonaisuudessa tutustutaan yhteiskuntafilosofian klassikoihin (mm. Platon, Aristoteles, Hobbes, Rousseau, Hegel, Smith, Marx) sekä kartoitetaan yhteiskuntafilosofian nykyisiä suuntauksia. Mahdollisia kysymyksiä ovat mm. seuraavat: Onko yhteiskunnan perustana yksilö vai yhteisö (individualismi, liberalismi, kommunitarismi ja totalitarismi)? Kuinka ymmärtää keskeiset yhteiskunnalliset ideaalit (oikeudenmukaisuus, vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus)? Miten lähestytään identiteettiä filosofisena ongelmana (universalismi, partikularismi, individualismi)? Mikä on partikulaaristen ryhmien rooli yhteiskunnassa (rotu, sukupuoli, luokka, puolue)? Miten omistamisesta voi puhua filosofisesti (rikkaudesta, köyhyydestä, riistosta, markkinoista ja poliittisesta yhteisöstä)? Mikä on ihminen tutkimuskohteena vs. ihminen poliittisena subjektina? Mitä ovat ympäristö ja tekniikka yhteiskunnallisina kysymyksinä? Mitä on julkisuus rationaalisena debattina vs. julkisuus tiedottamisena? Miten paikalliset yhteisöt jäsentyvät suhteessa globaaliin maailmaan?

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FILP04

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Petri Räsänen

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

06.09.2019 13.12.2019
I
II
III
IV

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 20.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

06.09.2019 13.12.2019
I
II
III
IV

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 20.02.2020
I
II
III
IV

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 4

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FILP04

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Petri Räsänen

Suoritustapa 1

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

06.09.2019 13.12.2019
I
II
III
IV

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 20.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

06.09.2019 13.12.2019
I
II
III
IV

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 20.02.2020
I
II
III
IV

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 4

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV