Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
POLVOS32

Empiiristen tutkimusmenetelmien yleisesitykset, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Tiedot politiikan tutkimukselle ominaisista tutkimuskysymyksistä ja –asetelmista ja soveltuvien menetelmien valinnasta; menetelmällisten lähestymistapojen erot ja yhtäläisyydet sekä mahdollisuudet hyödyntää monimetodista tutkimusotetta; pro gradu –tutkielmaa tukevat menetelmälliset valmiudet; kyky arvioida kriittisesti tutkimusaineistoja ja tutkimusmenetelmien soveltamista.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLVOS32

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Ilkka Ruostetsaari, Valtio-opin professori
Vastuuopettaja
Tapio Raunio, Valtio-opin professori
Vastuuopettaja
Kaisa Herne, Valtio-opin professori

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLVOS32

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Ilkka Ruostetsaari, Valtio-opin professori
Vastuuopettaja
Tapio Raunio, Valtio-opin professori
Vastuuopettaja
Kaisa Herne, Valtio-opin professori

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV