Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
YKTM01

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo yhteiskunnassa, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Opiskelija perehtyy sukupuolentutkimuksen keskeisten käsitteiden avulla yhdenvertaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon sekä eriarvoisuuksien ja syrjinnän kysymyksiin. Hän tutustuu sukupuolten tasa-arvo- ja syrjintäkeskustelun historiaan ja sen uusimpiin muotoihin ja saa yleiskäsityksen siitä, miten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikan sekä oikeudellisen sääntelyn keinoin pyritään ehkäisemään syrjintää niin sukupuolen kuin iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat sukupuolen mukaan jakautuneet työmarkkinat ja hoiva, palkkaerot, seksuaalinen häirintä ja väkivalta, aborttioikeus, erot naisten ja miesten terveydessä, politiikan sukupuolittuneet normit sekä seksuaalisten ja sukupuolivähemmistöjen asema.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

YKTM01

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

23.09.2019 15.11.2019
I
II
III
IV
22.10.2019 03.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

YKTM01

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

23.09.2019 15.11.2019
I
II
III
IV
22.10.2019 03.12.2019
I
II
III
IV