skip-to-main-content

Tulokset (1)

Diplomityö

Yliopisto

Diplomityön tavoitteet ja sija tutkinnoissa  

Diplomityön tekemiseen liittyvä osaaminen karttuu vähitellen opintojen aikana. Valmistuakseesi sinun tulee saavuttaa tutkinnolle ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet.  

Ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteita ovat:

  • opiskelija tuntee oman alansa ja erityisesti opinnäytteensä alan hyvin 
  • opiskelijalla on valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön 
  • opiskelijalla on hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa ja soveltuviin tehtäviin. 

Opinnäytteiden tavoitteet muotoutuvat osaamisperustaisesti ja ne on ilmaistu tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmassa. Opinnäytettä tehtäessä  tutkimuksen tekemisen taidot, opinnäytteen alan substanssiosaaminen, akateeminen kieli- ja viestintäosaaminen sekä tieteellisen keskustelun taidot karttuvat vertaisoppimisen ja -ohjauksen sekä aiemman tutkimuksen kanssa käytävän keskustelun myötä. Opinnäytetyöskentely on harjaantumista itsenäisen tutkimuksen tekemiseen hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. 

Diplomityö tehdään pääsääntöisesti ylemmän tutkinnon toisena opintovuonna, ja se on osa tutkinto-ohjelman syventäviä opintoja. Sinun tulee olla valmistunut alemmasta korkeakoulututkinnosta tai kandidaatintyön tulee olla hyväksytty ennen kuin voit aloittaa diplomityön tekemisen ja laatia ohjaussuunnitelman ohjaajasi/ohjaajiesi kanssa.  

Opinnäytteen vaiheet 

OPISKELIJA OHJAAJA/TARKASTAJA
pohtii aihetta jo ennalta (esim. maisterivaiheen ensimmäisenä vuonna), tutustuu julkaisuarkistoon ja ilmoituksiin opinnäytepaikoista, esitiedot kuntoon keskustelu opinnäytteestä ja kiinnostuksen kohteista (opettajatuutori)
suorittaa hyvän tieteellisen käytännön ja tutkimustaitojen karttumista  tukevia opintoja osana opetussuunnitelmaa  
Ilmoittautuu tutkinto-ohjelman tutkimusseminaariin (opetussuunnitelman mukaisesti, jos on) Seminaari käynnistyy tutkinto-ohjelmassa/oppiaineessa opsin mukaisesti

Sopii aiheen, ohjaajan/ohjaajat. Tekee ohjaussuunnitelman ja tutkimussuunnitelman

Ohjaussuunnitelma kaikkien osapuolten kanssa
Mahdolliseen seminaariiin osallistuminen + Viimeistään tiedonhankintakoulutus osana opinnäyteseminaaria Seminaarirunko tai muu tuki, välinäyttöjen sopiminen

Yhteydenpito ohjaajaan sovitusti, prosessin suunnitelmallinen edistäminen, muutokset palautteen perusteella.

Voit käyttää tekstin alkuperäisyyden tarkastamisen Turnitin-työkalua oman tekstisi alkuperäisyyden tarkastamiseen osana kirjoitusprosessia.

Kirjoitusohjeita ja mallipohjia: 

 

Sovittu yhteydenpito opiskelijaan, välinäytöt ja palautteen antaminen, vertaistoiminta
Mahdollinen suullinen esitys seminaarissa ja rakentavan palautteen antaminen työstä vertaisille (opsin mukaisesti, jos on) Seminaarin toteutus sisältää mahdollisesti esittämisen ja opponoinnin

Saa tiedekunnasta vahvistetun tiedon opinnäytteen tarkastajista

viimeistään ehdotus tarkastajista
Sähköinen tekstin alkuperäisyyden tarkastus. Kypsyysnäyte Ohjaaja tarkastaa TAT-raportin ja kypsyysnäytteen. Kirjaa suorituksen kypsyysnäytteestä.
Palautus julkaisuarkistoon ja julkaisuarkistosta saadun opinnäytteen linkin lähettäminen tarkastajille arviointia varten Tarkastajat tarkistavat  ja tekevät arvosanaehdotuksen. Arviointilausunto tiedekuntaan
Mahdollisuus vastineen antamiseen arvosanaehdotuksesta  
Arvioinnin jälkeen mahdollisuus oikaisupyyntöön

 

Huom! Katso tutkinto-ohjelmakohtaiset ohjeet tiedekuntakohtaisesta osiosta, alla (erityisesti arkkitehtuuri).

Diplomityön ohjaus  

Diplomityön tekeminen alkaa aiheen päättämisellä. Tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelma määrittää onko diplomityöseminaaria tutkinto-ohjelmassasi. Aiheen ja ohjaajan löytämiseksi ole yhteydessä syventävien opintojen professoreihin ja voit hyödyntää diplomityöpaikkailmoituksia. Sinulla on diplomityölle vähintään yksi ohjaaja (=vastuuohjaaja), joka tukee opinnäytteen tekemistä sen eri vaiheissa sisällön ja tutkimusprosessin osalta. Vastuuohjaaja tuntee opinnäytteen arviointikriteerit ja keskustee niistä ohjattavan kanssa. Mikäli opinnäytteellä on kaksi ohjaajaa, vastuuohjaaja ja ohjaaja, vähintään toisen tulee tuntea opinnäytteen ala ja aihepiiri hyvin ja kummallakin on vähintäänkin saman tasoinen tutkinto kuin tehtävä opinnäyte on. Ohjaaja voi olla myös yliopiston ulkopuolinen henkilö, joka omalla asiantuntija alallaan ohjaa opinnäytettä.  

Ohjaaja(t) ja ohjattava laativat ohjaussuunnitelman, jossa määritellään ohjauksen osapuolten oikeudet, vastuut ja velvollisuudet ja ohjaussuhteen kesto. Lisäksi alkukeskustelussa muodostetaan yhteinen käsitys diplomityön tieteellisistä vaatimuksista ja hyvistä tieteellisistä käytännöistä, sovitaan ohjausrytmistä sekä opinnäytteen vaiheista. Ohjausuunnitelmassa myös määritetään tavoiteaika työn valmistumiselle, joka osaltaan määrittää ohjaussuhteen pituuden.

Ohjausprosessin keskeinen ydin on oma työskentelyprosessisi. Ohjauksella saat tukea oppimisprosessiisi ja akateemisen asiantuntijuuden kasvuun. Olet vastuussa motivaatiostasi, työskentelystäsi ja prosessin etenemisestä. Tiedekunnassa huolehditaan ohjaustyön määrän tasaisesta jakautumisesta ja ohjauksen sisällyttämisestä ohjaajien työsuunnitelmiin.   

Tiedekunnassa määritellään toimintatavat mahdollisissa ohjauksen muutos-, ristiriita- ja ongelmatilanteissa. 

Opinnäytteen tekeminen toimeksiantona  

Voit tehdä ylemmän tutkinnon opinnäytetyön toimeksiantona yritykselle tai muulle taholle. Opinnäyte on tieteellinen työ, joka arvioidaan akateemisin perustein ja se on suoritettava tavoitteellisessa ajassa. Opinnäytteen tieteellisestä ohjauksesta ja arvioinnista vastaa yliopiston vastuuohjaaja ja tarkastajat. Toimeksiantajan puolelta työlle voidaan sopia yhteyshenkilö, joka voi myös osallistua opinnäytetyön ohjaukseen. Myös toimeksiantajan on oltava tietoinen työn akateemisuudesta ja opinnäytteen julkisuudesta. Sinä, vastuuohjaaja ja toimeksiantaja sovitte yhdessä opinnäytteen aiheesta, aikataulusta ja tavoitteista.  Mahdollisesta toimeksiantajan opiskelijalle maksamasta palkkiosta sovit itse toimeksiantajan kanssa kirjallisesti. 

Keskustelun pohjaksi on laadittu muistilista keskustelun tueksi.

Opinnäytteen kieli 

Opinnäytteen kieli on suomi tai opiskelijan tutkinto-ohjelman pääasiallinen kieli. Muun kuin edellä mainitun kielen käytöstä päättää opinnäytteen ohjaaja. 

Englanninkielisessä tutkinto-ohjelmassa opiskeleva voi tehdä opinnäytteen suomeksi. Mikäli opiskelija kuitenkin haluaa merkinnän englanniksi suoritetusta tutkinnosta, opinnäyte voidaan edellyttää tehtävän englanniksi. 

Jos opiskelija ei ole aikaisemmassa tutkinnossa osoittanut oman alansa kieli- ja viestintätaitoa, tämä osoitetaan ylemmän tutkinnon kypsyysnäytteessä. Kielitaidon osoittamisesta opinnäytteen yhteydessä on kerrottu tarkemmin Kypsyysnäyte -osiossa. 

Opinnäyteseminaari 

Diplomityön tekemistä tukemaan voidaan järjestää opetussuunnitelman mukainen opinnäytetyöseminaari tai muuta opinnäytetyön tekemistä tukevaa opetusta ja toimintaa.   

Seminaarissa karttuvat erityisesti vertaisohjauksen ja –oppimisen taidot sekä tieteellisen tekstin tuottamisen -, tiedonhaun - ja akateemisen keskustelun taidot. Seminaari ohjaa ja tukee itsenäisen opinnäytteen tekemistä ja sen osa-alueita kuten tutkimusongelman määrittelyä, aiheen jäsentämistä, tulosten hahmottamista ja raportointia. Seminaarissa myös perehdytään opinnäytteen arviointikriteereihin.

Jos tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ei sisälly diplomityöseminaaria, tulee muilla ohjauksen keinoilla varmistaa, että opiskelija saa riittävästi tukea opinnäytetyön tekemiseen sekä muutoin riittävät tutkimuksen tekemisen taidot. 

Opinnäyte pari- tai ryhmätyönä 

Opinnäytteen tekemisestä pari- tai ryhmätyönä sovitaan vastuuohjaajan kanssa. Mikäli opinnäyte tehdään pari- tai ryhmätyönä, kunkin opiskelijan on kyettävä osoittamaan oma osuutensa työstä, koska opinnäyte on lähtökohtaisesti harjaantumista itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn. Opinnäyte arvioidaan opiskelijakohtaisesti. 

Muu neuvonta ja tuki opinnäytteen tekemisen aikana  

Kirjastosta voi varata Varaa ohjausaika –palvelusta ajan henkilökohtaiseen tiedonhaunohjaukseen. 

Kirjastolla on erilaista verkkoaineistoa itseopiskelumateriaaliksi. Muun muassa: 

Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen  

Hyvän tieteellisen käytännön mukaiset osaamistavoitteet sisältyvät kaikkiin opinnäytteisiin. Tutustu hyvän tieteellisen käytännön ohjeisiin ja pyydä tarvittaessa ohjausta opinnäytteen ohjaajalta. Osana opinnäytetyön kirjoittamisprosessin ohjausta ohjaajan tulee varmistaa, että olet tutustunut hyvän tieteellisen kirjoittamisen käytäntöihin ja osaat toimia niiden mukaisesti. 

Tekstin alkuperäisyyden tarkastaminen

Voit käyttää tekstin alkuperäisyyden tunnistusjärjestelmää opinnäytteen kirjoitusprosessin aikana ohjaajasi Turnitin-Moodle-alustalla. Tällöin saat vertailuraportin tekstistäsi, jonka avulla voit arvioida tekstisi viittauskäytäntöjen asianmukaisuutta. Voit aina pyytää opinnäytetyön vastuuohjaajalta neuvoa vertailuraportin tulkintaan.  

Opiskelija ja opinnäytteen vastuuohjaaja sopivat yhdessä, että opinnäytetyö on valmis viralliseen alkuperäisyyden tarkistukseen ja sen jälkeen varsinaiseen arviointiin. Syötät valmiin opinnäytetyön tekstin alkuperäisyyden tarkistusjärjestelmään ja opinnäytetyön vastuuohjaaja tarkistaa opinnäytetyön alkuperäisyysraportin. Kun vastuuohjaaja on tarkistanut alkuperäisyysraportin, työ voidaan jättää varsinaiseen arviointiin julkaisuarkisto Trepon kautta. 

 

Opinnäytteen tekijänoikeudet  

 

Diplomityön julkisuuteen liittyvät myös tekijänoikeudelliset asiat. Diplomityöntekijä vastaa opinnäytteensä sisällöstä ja oikeuksistaan työhön. Julkaistavan opinnäytteen tekijällä tulee olla opinnäytteeseensä ja sen osaksi sisällytettyyn kuva-, taulukko- tai muuhun vastaavaan aineistoon täydellinen tekijänoikeus tai hänellä tulee olla verkkojulkaisuoikeus tällaiseen aineistoon. 

Lisää tekijänoikeudesta kirjaston Open Access-oppaasta sekä esimerkiksi seuraavilta www-sivustoilta:  

  • Kuvasto  

  • ImagOA (Ohjeita kuviin viittaamiseen, sekä tietoa avoimesta tieteestä ja kuvien käytöstä, Aalto-yliopiston ohjeistus) 

Opinnäytteen julkisuus ja salassa pidettävän tiedon käsittely  

Opinnäytetyö on julkinen asiakirja (1999/621). Opinnäyte tulee julkiseksi, kun se on hyväksytty. Opinnäytteeseen ei voi sisällyttää salassa pidettävää tietoa. Opinnäytteen tai sen osien julkaiseminen muualla esimerkiksi artikkelimuodossa ei poista opinnäytteen julkisuuden vaatimusta.  

Mikäli opinnäytetyöhön liittyen käsitellään salassa pidettävää tietoa, sen käytöstä sovitaan etukäteen vastuuohjaajan ja mahdollisen toimeksiantajan kanssa. Varsinainen opinnäytetyö kirjoitetaan siten, että se on kaikilta osin julkaistavissa. Mahdollinen salassa pidettävä tieto tulee sisällyttää opinnäytteen julkaisematta jääviin liitteisiin tai tausta-aineistoon. Erillinen aineisto ei jää yliopistolle arkistoitavaksi.   

 

Kypsyysnäyte 

 

Kypsyysnäytteen tarkoitus

Opiskelija osoittaa kypsyysnäytteellä perehtyneisyyttään opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa (VNA yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista 794/2004).  

Kun kielitaito on osoitettu aiemman tutkinnon yhteydessä, osoittaa opiskelija ylemmän korkeakoulututkinnon yhteydessä kypsyysnäytteellä vain perehtyneisyyttään opinnäytteen alaan.  

Kypsyysnäytteen kieli

Jos suomen tai ruotsin kielen taito tulee osoittaa ylemmän korkeakoulututkinnon yhteydessä, määräytyy kypsyysnäytteen kieli, kuten alemmassa korkeakoulututkinnossa. 

Jos opiskelijalta ei edellytetä suomen tai ruotsin kielen taidon osoittamista ylemmässä korkeakoulututkinnossa, antaa hän kypsyysnäytteen samalla kielellä, jolla kirjoittaa opinnäytteensä.  

Kypsyysnäytteen muoto 

Ylemmässä korkeakoulututkinnossa opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä. Mikäli opiskelija ei ole osoittanut asetuksen mukaista suomen tai ruotsin kielen taitoa alemman korkeakoulututkinnon 

yhteydessä, suorittaa tämä ylemmässä korkeakoulututkinnossa kypsyysnäytteen sähköisenä tenttinä. 

Kypsyysnäytteen tekemisen ajankohta

Opiskelija ja ohjaaja sopivat tarvittaessa kypsyysnäytteen tekemisestä erillisenä tenttinä työn viimeistelyvaiheessa. 

Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi 

Kun opinnäyte alkaa olla valmis, opiskelija keskustelee ohjaajan kanssa työn valmiiksi saattamisesta. Opiskelija ja ohjaaja sopivat työn ennakkotarkastuksesta sekä sen jälkeen tehtävistä mahdollisista korjauksista. Kun ennakkotarkastus ja viimeiset korjaukset on tehty, ohjaaja antaa opiskelijalle luvan jättää opinnäyte arvioitavaksi. Opiskelija syöttää vielä opinnäytetyönsä lopullisen version tekstin alkuperäisyystarkastusjärjestelmään opinnäytetyön ohjaajan ohjeistamalla tavalla. Ohjaaja tarkastaa opinnäytetyön alkuperäisyysraportin. Opinnäytteen alkuperäisyyden tarkastus tulee olla tehtynä ennen työn varsinaista arvioitavaksi jättämistä Trepoon.  

Jättäessään ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan opinnäytteensä arvioitavaksi julkaisuarkisto Trepossa, vahvistat samalla, että opinnäytteen alkuperäisyyden tarkistus on tehty ja että olet saanut vastuuohjaajalta luvan jättää opinnäytteesi arvioitavaksi. Opiskelija myös päättää, minkälaisen julkaisuluvan hän opinnäytteelle antaa.  

Opiskelijan tulee ilmoittaa opinnäytetyön tarkastajilleen, että työ on tarkistettavissa julkaisuarkistosta. Opiskelija saa tähän liittyvän viestin kirjastosta muutaman päivän kuluessa työn jättämisestä tarkastukseen. Tarkastuksen aikaraja 21 vuorokautta, joka alkaa linkin lähettämisestä tarkastajalle.

Opinnäytteen arviointi ja arvosana 

Vastuuohjaaja ehdottaa tarkastajien määräämistä joko opinnäytetyön alkuvaiheessa tai viimeistelyvaiheessa. Ehdotuksen tekemiseksi on tehty oheiset lomakkeet: 

 Opinnäytetyön ohjaaja(t) voivat toimia myös opinnäytteen tarkastajina, jos he täyttävät tutkintosäännön vaatimukset.  Tutkintosäännön mukaan (28 §) “Vähintään toisen tarkastajan tulee olla työsuhteessa Tampereen yliopistoon. Molempien tarkastajien tulee olla vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Erityisestä syystä dekaani voi määrätä toiseksi tarkastajaksi yliopiston ulkopuolisen henkilön.” 

Opinnäytteen tarkastajilla on 21 päivää aikaa tarkastaa opinnäytetyö siitä, kun olet jättänyt opinnäytetyösi arvioitavaksi tarkastajille.  Kesäkuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana tarkastukseen jätettyjen opinnäytteiden tulokset voidaan julkistaa määrättyä pidemmän ajan kuluessa. Dekaani voi myöntää perustellusta syystä poikkeuksen määräaikaan. Tästä poikkeuksesta tulee ilmoittaa etukäteen opiskelijoille. Tarkastusaika on 28 vuorokautta, jos työhön liittyen tehdään tenttimäinen kypsyysnäyte.  

 

Ylempien tutkintojen opinnäytetyöt arvioidaan asteikolla 0-5.  Arvosanat ovat 1 (=välttävä), 2 (=tyydyttävä), 3 (=hyvä), 4 (=kiitettävä) ja 5 (=erinomainen). Tiedekuntaneuvosto päättää   arviointikriteerit.  

Saat tarkastajien lausunnon ja arvosanaehdotuksen sähköpostitse tuni.fi-osoitteeseensa. Sinulla on seitsemän (7) vuorokautta aikaa vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta. Määräaika lasketaan sähköpostin lähettämisajankohdasta. Vastine lähetetään tiedekuntaan. Mahdollisen vastineen käsittelee dekaani. Dekaani arvioi, aiheuttaako vastine toimenpiteitä vai päättääkö hän tutkielman arvioinnista tarkastajien lausunnon mukaisesti. Dekaani voi myös määrätä opinnäytteellesi lisätarkastajan tai saattaa opinnäytetyön arvioinnin tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi.  

Jos opiskelija ei esitä vastinetta, dekaani tekee päätöksen opinnäytetyön arvioinnista tarkastajien lausunnon mukaisesti. Jos opiskelija on tyytyväinen opinnäytetyön arviointiin, hän voi halutessaan nopeuttaa päätöstä ja opintosuorituksen rekisteröintiä ilmoittamalla siitä viipymättä sähköpostilla tiedekunnan opintopalveluihin.  

Hyväksyttyä opinnäytettä ei voi uusia.  

Oikaisupyynnöt 

Ylemmän tutkinnon opinnäytteen arviointiin tyytymätön voi tehdä kirjallisesti oikaisupyynnön tiedekuntaneuvostolle. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. 

 

Sähköinen arkistointi ja opinnäytteen julkaiseminen 

Arkistolaitoksen päätöksen (AL/11085/07.01.01.03.02/2016) yliopistojen opinnäytetöiden pysyvästä säilyttämisestä sähköisessä muodossa  sekä siihen perustuvan Tampereen yliopiston tiedonohjaussuunnitelman  mukaisesti ylempään korkeakoulututkintoon liittyvät opinnäytteet säilytetään pysyvästi. Kaikki opinnäytteet arkistoidaan sähköisesti. Yliopiston kirjasto vastaa opinnäytteiden arkistoinnista yliopiston julkaisuarkistossa. 

Kaikki opinnäytteet ovat julkisia ja ne tallennetaan yliopiston julkaisuarkistoon. Yliopiston avoimen tieteen linjauksen mukaisesti kaikki opinnäytteet julkaistaan avoimesti, elleivät kustantajan ehdot sitä estä. Kaikkiin opinnäytteisiin voi tutustua yliopiston kirjastossa olevilla päätteillä ja opiskelijan antaessa julkaisuluvan myös avoimen verkon kautta.     

Kaikki opinnäytteet tallentuvat hyväksymisen jälkeen tekstin alkuperäisyyden tarkistusjärjestelmän vertailutietokantaan.  

 

 

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC)

Rakennetun ympäristön tiedekunta (Arkkitehdin tutkinto-ohjelma)

ENS: Tietojohtaminen ja tuotantotalous

Luotu
25-02-2019
Päivitetty
11-11-2019