Tulokset (1)

Diplomityö

Yliopisto

Diplomityön tavoitteet ja sija tutkinnoissa  

Diplomityön tekemiseen liittyvä osaaminen karttuu vähitellen opintojen aikana. Valmistuakseesi sinun tulee saavuttaa tutkinnolle ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet.  

Ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteita ovat:

  • opiskelija tuntee oman alansa ja erityisesti opinnäytteensä alan hyvin 
  • opiskelijalla on valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön 
  • opiskelijalla on hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa ja soveltuviin tehtäviin. 

Opinnäytteiden tavoitteet muotoutuvat osaamisperustaisesti ja ne on ilmaistu tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmassa. Opinnäytettä tehtäessä  tutkimuksen tekemisen taidot, opinnäytteen alan substanssiosaaminen, akateeminen kieli- ja viestintäosaaminen sekä tieteellisen keskustelun taidot karttuvat vertaisoppimisen ja -ohjauksen sekä aiemman tutkimuksen kanssa käytävän keskustelun myötä. Opinnäytetyöskentely on harjaantumista itsenäisen tutkimuksen tekemiseen hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. 

Diplomityö tehdään pääsääntöisesti ylemmän tutkinnon toisena opintovuonna, ja se on osa tutkinto-ohjelman syventäviä opintoja. Sinun tulee olla valmistunut alemmasta korkeakoulututkinnosta tai kandidaatintyön tulee olla hyväksytty ennen kuin voit aloittaa diplomityön tekemisen ja laatia ohjaussuunnitelman ohjaajasi/ohjaajiesi kanssa.  

Opinnäytteen vaiheet 

OPISKELIJA OHJAAJA/TARKASTAJA
pohtii aihetta jo ennalta (esim. maisterivaiheen ensimmäisenä vuonna), tutustuu julkaisuarkisto Trepoon ja ilmoituksiin opinnäytepaikoista, esitiedot kuntoon keskustelu opinnäytteestä ja kiinnostuksen kohteista (opettajatuutori)
suorittaa hyvän tieteellisen käytännön ja tutkimustaitojen karttumista tukevia opintoja osana opetussuunnitelmaa  
Ilmoittautuu tutkinto-ohjelman opinnäyteseminaariin (opetussuunnitelman mukaisesti, jos on). Seminaari käynnistyy tutkinto-ohjelmassa/oppiaineessa opsin mukaisesti

Sopii aiheen, ohjaajan/ohjaajat. Tekee ohjaussuunnitelman ja tutkimussuunnitelman

 

 

Ohjaussuunnitelma kaikkien osapuolten kanssa

Mahdolliseen seminaariiin osallistuminen + Viimeistään tiedonhankintakoulutus osana opinnäyteseminaaria

Kirjastosta voi varata Varaa ohjausaika –palvelusta ajan henkilökohtaiseen tiedonhaunohjaukseen. 

Seminaarirunko tai muu tuki, välinäyttöjen sopiminen

Yhteydenpito ohjaajaan sovitusti, prosessin suunnitelmallinen edistäminen, muutokset palautteen perusteella.

- ohjattavan ja ohjaajan vastuut ja velvollisuudet ohjausprosessissa

Voit käyttää tekstin alkuperäisyyden tarkastamisen Turnitin-työkalua oman tekstisi alkuperäisyyden tarkastamiseen osana kirjoitusprosessia.

Kirjoitusohjeita ja mallipohjia: 

- hyvä tieteellinen käytäntö

Sovittu yhteydenpito opiskelijaan, välinäytöt ja palautteen antaminen, vertaistoiminta

ohjattavan ja ohjaajan vastuut ja velvollisuudet ohjausprosessissa

Mahdollinen suullinen esitys seminaarissa ja rakentavan palautteen antaminen työstä vertaisille (opsin mukaisesti, jos on) Seminaarin toteutus sisältää mahdollisesti esittämisen ja opponoinnin

Saa tiedekunnasta vahvistetun tiedon opinnäytteen tarkastajista

viimeistään ehdotus tarkastajista

Sähköinen tekstin alkuperäisyyden tarkastus. Kypsyysnäyte. Ohjaaja tarkastaa TAT-raportin ja kypsyysnäytteen. Kirjaa suorituksen kypsyysnäytteestä.
Palautus julkaisuarkistoon ja julkaisuarkistosta saadun opinnäytteen linkin lähettäminen tarkastajille arviointia varten

Tarkastajat tarkistavat  ja tekevät arvosanaehdotuksen. Arviointilausunto tiedekuntaan

 

Mahdollisuus vastineen antamiseen arvosanaehdotuksesta  
Arvioinnin jälkeen mahdollisuus oikaisupyyntöön

 

Huom! Katso tutkinto-ohjelmakohtaiset ohjeet tiedekuntakohtaisesta osiosta, alla (erityisesti arkkitehtuuri)

BEN: Arkkitehtuurin diplomityö Tampereen yliopistossa

ENS: Tietojohtaminen ja tuotantotalous

Diplomityöprosessin vaiheet tarkemmin ja ohjausprosessi

Diplomityön tekeminen toimeksiantona yritykseen tai muulle taholle

Kypsyysnäyte diplomityön yhteydessä

Diplomityö pari- tai ryhmätyönä

Hyvä tieteellinen käytäntö ja tekstin alkuperäisyyden tarkastaminen

Opinnäytteen tekijänoikeudet - tekijä vastaa sisällöstä ja oikeuksistaan työhön

Opinnäytteen julkisuus, salassa pidettävä aineisto, arkistointi ja julkaiseminen

Opinnäytteen arviointi ja arvosana, tarkastajien ehdottaminen, oikaisupyyntö

ENS: Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori

Luotu
25-02-2019
Päivitetty
25-03-2020