Tulokset (1)

Erityisjärjestelyehdotuksen saaminen

Yliopisto

Opintojen erityisjärjestelyprosessi

Tampereen yliopistossa opiskelun erityisjärjestelyjen tarkoitus on tukea opiskelijan opiskelua ja osaamistavoitteiden saavuttamista silloin, kun siihen on erityinen tarve. Erityisjärjestelykäytännöllä pyritään myös takaamaan opiskelijoiden yhdenvertaisuus siinä määrin, kun se kohtuullisin toimin on mahdollista. Erityisjärjestelyehdotuskäytäntö sisältyy Tampereen yliopiston opintojen ohjauksen linjaukseen.

Kuka voi saada erityisjärjestelyjä?

Erityisjärjestelyjä voivat saada kaikki yliopiston opiskelijaryhmät (esim. tutkinto-opiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat, vaihto-opiskelijat, ristiinopiskelijat, JOO-opiskelijat). Opiskelija voi pyytää erityisjärjestelyjä, jos hänellä on todettu oppimiseen liittyviä erityisvaikeuksia tai hänellä on jokin opiskeluun vaikuttava sairaus, vamma tai muu tila. Erityisjärjestelytarve todennetaan lääkärin tai muun asiantuntijan lausunnolla.

Oppimiseen liittyvät erityisvaikeudet voivat ilmetä esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksina tai tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeuksina. Opiskeluun vaikuttavat sairaudet voivat olla fyysisiä sairauksia, kuten neurologiset sairaudet tai tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Sairaudet voivat olla myös mielenterveydellisiä, kuten masennus tai ahdistuneisuus. Opiskeluun vaikuttavia vammoja voivat olla esimerkiksi liikunta- ja aistivammat.

Mitä erityisjärjestelyt voivat olla?

Erityisjärjestelyt toteutetaan opiskelijan tarpeisiin sekä opintojakson ja tutkinnon osaamistavoitteisiin perustuen. Erityisjärjestelyt voivat siis toteutua eri tavoin opintojaksojen osaamistavoitteista riippuen.

Erityisjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi:

  • lisäaika,
  • apuvälineiden käyttö,
  • rauhallinen tenttitila,
  • kirjaston kurssikirjojen laina-ajan lisäaika tai
  • opettajan mahdollisuuksien mukaan tarjoamat opetukseen ja suoritustapoihin liittyvät ratkaisut tai tukitoimet.

Erityisjärjestelyehdotuksen saaminen

Tampereen yliopistossa on käytössä erityisjärjestelyehdotus. Erityisjärjestelyehdotuksen saamiseksi opiskelija ottaa yhteyttä yliopiston koulutuksen tukipalveluiden osoitteeseen opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi, josta opiskelijalle tarjotaan henkilökohtainen keskusteluaika. Opiskelija ottaa keskusteluun mukaan erityisjärjestelytarpeen todentavan asiantuntijan lausunnon.

Keskustelu on luottamuksellinen ja koskee opiskelijan opiskelutilannetta, tarpeita, tulevaisuuden suunnitelmia ja mahdollisia erityisjärjestelyitä. Erityisjärjestelyehdotukseen kirjataan lääkärin tai muun asiantuntijan lausunnon ja käydyn keskustelun pohjalta perustelu erityisjärjestelytarpeelle sekä ehdotuksia ja ideoita opettajalle erityisjärjestelyiksi opinnoissa. Erityisjärjestelyehdotukseen kirjataan myös sen voimassaoloaika niin, että aikaa määriteltäessä käytetään tapauskohtaista harkintaa.

Opiskelija saa erityisjärjestelyehdotuksen mukaansa ja käyttää sitä sopiessaan opintojaksokohtaisesti erityisjärjestelyistä opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa. Erityisjärjestelyehdotus ei velvoita opiskelijaa sen käyttämiseen vaan hän voi käyttää ehdotusta silloin, kun hän kokee järjestelyt tarpeellisiksi.

Koska ehdotuksen laatimisvaiheessa erityisjärjestelytarve on jo todennettu asiantuntijan lausunnolla, riittää erityisjärjestelyehdotus todentamaan erityisjärjestelytarpeen opettajalle. Opiskelijan ei siis tarvitse näyttää lääkärin tai muun asiantuntijan lausuntoa sopiessaan erityisjärjestelyistä opettajan kanssa, mutta hänen tulee näyttää opettajalle yliopistossa laadittu erityisjärjestelyehdotus.

Erityisjärjestelyehdotus ja kopiot sen liitteistä arkistoidaan lukittuun tilaan ja ne hävitetään viimeistään 10 vuoden kuluttua ehdotuksen kirjoittamisesta. Opiskelijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 21.5.1999/621 24§). Erityisjärjestelyehdotuksesta ei tule merkintää opiskelijarekisteriin tai tutkintotodistukseen. Tentteihin liittyvistä erityisjärjestelykäytännöistä (lisäaika, oma tila jne.) voidaan tehdä merkintä opiskelijarekisteriin opiskelijan suostumuksella (käytäntö tällä hetkellä vain Hervannan kampuksella, tiedon näkevät vain keskitettyjen tenttien järjestäjät).

Lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto

Erityisjärjestelyehdotus perustuu lääkärin tai muun asiantuntijan lausuntoon. Muita asiantuntijoita voivat olla erityisopettajat, psykologit tai puheterapeutit. Lausunnosta tulee ilmetä oppimisvaikeuden, sairauden, vamman tai muun opiskeluun vaikuttavan tilan laatu ja sen vaikutus opiskelukykyyn.

Opiskelijan ei tarvitse todentaa erityisjärjestelyjen tarvetta erityisjärjestelyehdotuksella tai lääkärin todistuksella, jos hän suoriutuu opinnoista itsenäisesti apuvälineitä käyttämällä. Tarvittaessa opiskelija informoi niiden käyttämisestä opintojaksosta vastaavaa opettajaa.

Erityisjärjestelyistä sopiminen opettajan kanssa

Opiskelija saa yliopiston erityisjärjestelyehdotuksen itselleen ja käyttää sitä tarvitessaan erityisjärjestelyjä. Erityisjärjestelyistä sovitaan kunkin opintojakson kohdalla opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa. Erityisjärjestelyistä sovittaessa opiskelija näyttää opettajalle erityisjärjestelyehdotuksen ja keskustelee opettajan kanssa kyseiselle opintojaksolle soveltuvista erityisjärjestelyistä. Opettajaan tulisi olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta opiskelijan tilanne voitaisiin huomioida ja erityisjärjestelyt toteuttaa.

Erityisjärjestelyehdotukseen on kirjoitettu perusteet erityisjärjestelytarpeelle opiskeluun ja oppimiseen liittyvien pulmien ja tuen tarpeen näkökulmasta. Opiskelija voi halutessaan ja tarpeen mukaan kertoa opettajalle tilanteestaan enemmänkin. Opiskelijan vastuulla on kertoa opettajalle joko ehdotuksen avulla tai suullisesti riittävästi tietoa tilanteestaan, jotta opettaja voi tehdä järjestelyistä perustellun ratkaisun ja antaa opiskelijalle tarvittavaa tukea.

Ratkaisun toteutettavista erityisjärjestelyistä tekee opettaja. Erityisjärjestelyehdotuksessa nimensä mukaisesti ehdotetaan opiskelijalle sopivia järjestelyjä, joista toteutetaan kyseisellä opintojaksolla soveltuvat järjestelyt. Opettaja ja opiskelija voivat sopia myös muista perustelluista ja opintojaksolle soveltuvista järjestelyistä. Ratkaisua tehdessään opettaja arvioi ensisijaisesti osaamistavoitteiden saavuttamista ja pyrkii turvaamaan opiskelijoiden välisen yhdenvertaisuuden toteutumisen siinä määrin, kuin se kohtuullisin toimin on mahdollista.

Jos opiskelija on tyytymätön opettajan tekemään erityisjärjestelyratkaisuun tai koulutuksen tukipalveluissa laaditun erityisjärjestelyehdotuksen sisältöön, hän voi ottaa yhteyttä erikseen määriteltyyn tahoon.

 

Luotu
29-01-2019
Päivitetty
17-12-2019