Tulokset (1)

Opetukseen osallistuminen

Sulje käsikirjan sivu
TAMK

Opiskelu ja opetukseen osallistuminen

Toteutamme opetuksen neljässä periodissa. Tarkemmat aikataulut ovat luettavissa kokonaisaikataulusta. Opinnot ja niihin kuuluva opetus järjestetään opintojaksoina, joiden osaamistavoitteet, sisällöt ja opiskelumuodot on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Voidakseen osallistua opetukseen, opiskelijan on lukuvuosittain ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta ovat Tutkintosäännössä luvussa 3 § 12.

Opintojaksoille ilmoittaudutaan Pakissa. Ilmoittautumista koskevat ajankohdat voit lukea ilmoittautumisaikataulusta.

Kursseista suoriutuminen

Kunkin opintojakson sähköisessä toteutussuunnitelmassa kuvataan tai sen osan työmuodot, suoritusvaatimukset, suoritusjärjestys, aikataulu ja arviointiperusteet. Ne käsitellään tarkemmin opintojakson ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Jos opintojakson suorittamiselle on määritelty edeltäviä opintoja, niihin tulee osallistua. Edeltävät opinnot täytyy suorittaa ennen kyseenomaisen opintojakson alkua koulutusjohtajan poikkeuksellisesti määrittelemiä tapauksia lukuun ottamatta. Jos opinnot edellyttävät pakollista läsnäoloa, opettaja on kirjannut sen toteutussuunnitelmaan.

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen koko opintojesi ajan. Opiskelijana velvollisuutesi on osallistua opintojen ohjaukseen. Sinulla on vastuu opintojesi edistymisestä.

Opetukseen osallistumiseen, opintosuoritusten arviointiin ja uusimiseen liittyvät ohjeet ovat Tutkintosäännössä luvussa 4 § 19-24.

Eettisten menettelytapojen noudattaminen opinnoissa

TAMKissa sovellamme opetusministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä. TAMKissa tehtävien raporttien, harjoitustöiden, selontekojen, opinnäytetyön ja muiden vastaavien tutkimusten tekemisessä noudatetaan rehellisyyttä, huolellisuutta ja eettisesti kestäviä menettelytapoja. Esimerkiksi puutteelliset viittaukset, tulosten harhaanjohtava raportointi tai samojen tulosten julkaiseminen näennäisesti uusina on eettisesti hyvän käytännön loukkaamista. Väärien tietojen esittäminen, vääristely, toisen henkilön tulosten tai tekstin esittäminen omana eli luvaton lainaaminen ovat vilppiä, jota luonnollisesti ei pidetä hyväksyttävänä. Jos syyllistyt näihin rikoksiin, sinua voidaan rikkomuksen vakavuudesta riippuen rangaista joko varoituksella tai erottamalla enintään vuodeksi.

Lisätietoa (kirjautuneille käyttäjille)

TAMKin menettelyohjeet vilppitapauksissa

Luotu
21-03-2019
Päivitetty
12-02-2020