Tulokset (1)

Kieliopinnot

Yliopisto ja TAMK

TAMK

Kielten ja viestinnän opiskelu TAMKissa

Kansainvälistyvässä työelämässä monipuolinen ammatillinen kieli- ja viestintätaito sekä valmius erilaisten kulttuurien kohtaamiseen ovat entistä tärkeämpi osa ammattitaitoa. Sen takia kaikkiin korkeakouluopintoihin kuuluu kieli- ja viestintäopintoja, vieraskielistä oppimateriaalia ja kansainvälisiä opiskelijavaihtoja. Voit myös suorittaa työharjoittelun kansainvälisessä ympäristössä.

Ammattikorkeakoulututkinnot

TAMKissa noudatamme eurooppalaista kielipolitiikkaa: jokaisen ammattikorkeakoululaisen tulee osata ainakin kahta Euroopassa käytettyä kieltä äidinkielensä lisäksi. Kieli- ja viestintäopintojen laajuudet vaihtelevat tutkinto-ohjelmittain. Tutkinto-ohjelmasta riippuen opintoihisi sisältyy yksi tai kaksi vierasta kieltä. Englanti on yleisin opiskeltu vieras kieli ja toisiksi suosituin saksa. Jos äidinkielesi ei ole suomi, ensimmäinen vieras kielesi voi olla suomi vieraana kielenä. Englanninkielisten tutkinto-ohjelmien kieliopinnot ovat jonkin verran erilaisia suomenkielisiin ohjelmiin verrattuna. Ammattikorkeakoulututkinnon englannin opinnot ovat eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B2.1 – B2.2. ja ruotsin opinnot taitotasolla B1.1. – B1.2.

Ammattikorkeakouluasetuksen nojalla tutkintoihin sisältyvät viralliset valtakunnalliset tavoitteet. Sinun tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneesi
1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (6.6.2003/424 ) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen JA
2) sellainen tutkinto-ohjelman mukainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Kohta 1 tarkoittaa, että virassa, jossa edellytetään korkeakoulututkintoa, henkilön on osattava erinomaisesti virka-alueen väestön enemmistön kieltä ja vähintään tyydyttävästi toista virallista kieltä (useimmiten siis suomea ja ruotsia). Erinomainen kielitaito osoitetaan opintojen yhteydessä kypsyysnäytteellä.

Tutkintotodistukseen tulee toisesta kotimaisesta kielestä erillinen merkintä suullisesta ja kirjallisesta osaamisesta.    
                                                                          
Ammattikorkeakoulun kieliopintojen osaamisen taso perustuu paitsi asetuksen, myös Kansallisen viitekehyksen 6. tason kielitaitovaatimukseen. Sinun tulee kyetä itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja ainakin yhdellä vieraalla kielellä.

Tuemme kielten opiskelua mahdollisuuksien mukaan tarjoamalla valmentavia englannin ja ruotsin kielen kursseja. Avoimen ammattikorkeakoulun ja Tampereen kesäyliopiston valmentavat kurssit voidaan sisällyttää vapaasti valittaviin kieliopintoihin.

Vapaasti valittavat kieliopinnot

Järjestämme vapaasti valittavia kieliopintoja ammattikorkeakoulun vuosittain vahvistaman kieliohjelman mukaisesti. Voit sisällyttää vapaasti valittavia kieliä tutkintoon 5-15 opintopistettä tutkinto-ohjelmasta riippuen.

Jos osallistut opiskelijana ammattikorkeakoulun kansainväliseen vaihto-ohjelmaan kielialueella, jonka kieli ei ole ammattikorkeakoulun kielitarjonnassa, kansainväliset palvelut tukevat omaehtoista kielen opiskeluasi.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot                                      

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kielitaitovaatimus on Kansallisen viitekehyksen 7-tason mukainen:
osaat viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan (että alan ulkopuoliselle) yleisölle ja kykenet vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella (ja vähintään yhdellä vieraalla) kielellä. Tämä vastaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa C1 englannissa ja B2 ruotsissa.

Aiempien kieliopintojen hyväksilukeminen

Voimme hyväksilukea (eli hyväksyä suorituksina) kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa tai yliopistoissa suorittamiasi kieliopintoja. Sinulla on myös oikeus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista, riippumatta siitä missä ja miten tuo osaaminen on hankittu. Tarkemmat ohjeet hyväksiluvuista ja osaamisen tunnustamisesta ovat TAMKin tutkintosäännössä (§ 18).  

Hakemukset tehdään hyväksilukujärjestelmä HyväHotissa, joka löytyy PAKKI-sovelluksen kautta. HyväHot löytyy myös osoitteesta Intra > Työkalut.

Opinnoista vapauttaminen

Koulutusjohtaja voi vapauttaa sinut osittain tai kokonaan kielitaitovaatimuksista erityisestä syystä, kuten todetun lukivaikeuden perusteella ja myös siinä tapauksessa, että olet saanut koulusivistyksesi muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai olet saanut koulusivistyksesi ulkomailla. Jos saat tällaisen vapautuksen, sinun on suoritettava vapautusta vastaava määrä muita sovittuja opintoja (tutkintosääntö § 21).

Hakemus kielitaitovaatimuksista vapauttamiseksi

Lisätietoja:

Hakemus kielitaitovaatimuksista vapauttamiseksi

Kielipalveluiden blogi

International Business

Luotu
25-02-2019
Päivitetty
13-12-2019