Tulokset (1)

Opiskelun etiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö

Sulje käsikirjan sivu
Yliopisto ja TAMK

TAMK

  

TAMKin menettelytapaohjeet vilppitapauksissa


1. Järjestyssäännön määrittelyt

TAMK soveltaa opetusministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä (Tutkimuseettisen neuvoston ohje). TAMKissa tehtävien raporttien, harjoitustöiden, selontekojen, opinnäytetyön ja muiden vastaavien tutkimusten tekemisessä noudatetaan rehellisyyttä, huolellisuutta ja eettisesti kestäviä menettelytapoja.

Hyvästä käytännöstä piittaamattomuutta ovat esim. puutteelliset viittaukset, tulosten harhaanjohtava raportointi tai samojen tulosten julkaiseminen näennäisesti uusina. Vilpillä tarkoitetaan esim. väärien tietojen esittämistä, luvatonta lainaamista (plagiointi), tekaistujen tulosten esittämistä ja tietojen vääristelyä eli tarkoituksenmukaista muokkaamista. Kiellettyjä ovat myös tentissä tai kirjallisten töiden yhteydessä tehdyt vilpit (lunttaukset).

Opiskelijaa voidaan rangaista rikkomuksesta riippuen varoituksella tai erottamalla hänet määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Varoituksesta päättää rehtori ja erottamisesta TAMKin hallitus. Ennen asian ratkaisemista opiskelijaa kuullaan asiasta.


2. Yleisiä ohjeita ja määrittelyjä

Opinnäytetyötä koskevat vilppitapaukset käsitellään aina tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti. Asian käsittelee koulutuspäällikön esityksestä koulutuksesta vastaava vararehtori.

Tentissä ja kirjallisten töiden yhteydessä tehdyt vilpit

Tenttivilpillä tarkoitetaan kirjallisessa kokeessa tai vastaavassa tilanteessa tehtyä lunttausta. Se voi ilmetä esimerkiksi

 • yrityksenä lukea toisen tenttisuoritusta
 • papereiden tai viestien vaihtamisena
 • kännykän käyttönä
 • laskimen muistin kiellettynä käyttönä
 • oman materiaalin luvattomana käyttönä
 • luvattomina merkintöinä omissa materiaaleissa
 • luvattomana keskusteluna.

Kirjallisten töiden (raportit, selonteot, harjoitustyöt, seminaariesitelmät, projektityöt jne.) tekemisessä piittaamattomuus tai vilpillisyys voivat ilmetä esimerkiksi

 • puutteellisina viittauksina
 • samojen tulosten esittämisinä uusina
 • luvattomina lainauksina (plagiointina)
 • internetistä suoraan kopioimisina
 • yksilötyön tekemisinä yhteistyössä
 • toisen henkilön tekstin esittämisinä omanaan.

Opettaja ilmoittaa kirjallisesti opintojaksonsa toteutussuunnitelmassa, mitä materiaalia tentissä saa olla mukana. Koetilaisuuden alussa ohjeet toistetaan suullisesti. Opettaja jakaa tenttitilaisuudessa sen materiaalin, mitä tentissä saa käyttää apuna, pois lukien koetilaisuudet, joissa materiaalin käyttöä ei ole rajoitettu. Pyrkimyksenä on, että koululla on riittävästi omia laskimia tai taulukkokirjoja tenttitilaisuuden ajaksi luovutettavaksi.

Opintojakson toteutussuunnitelmassa opettaja kertoo myös kirjallisten töiden hyväksymisvaatimukset. Lisäksi opiskelijalle annetaan kirjallinen ohje kirjallisten töiden tekemisestä.

Tenttitilaisuudessa opettaja tai uusintatentin valvoja keskeyttää opiskelijan kokeen varmistuttuaan lunttausepäilystä ja ottaa materiaalin haltuunsa. Jälkikäteen ilmenevässä lunttausepäilyssä ja kirjallisten töiden arvioinnissa opettaja ottaa vilppiä epäillessään mahdollisimman pikaisesti yhteyden opiskelijaan tai opiskelijoihin asian käsittelemiseksi.


3. Vilppitapausten käsittely

Opintovilppi TAMK

a)    Havaittu tai epäilty vilppi

Opiskelija(t) ja opettaja keskustelevat asiasta. Opettaja laatii todetusta vilpistä raportin ja toimittaa sen osaamispäällikölle. Todettu vilppi rinnastetaan suorituksen hylkäämiseen. Opettaja voi aina velvoittaa opiskelijan keskustelemaan asiasta vielä opettajatuutorin tai opinto-ohjaajan kanssa, mikäli joku heistä ei ole ollut keskustelussa mukana.

b)    Jatkokäsittely

Mikäli asia ei ole ratkennut opettaja-opiskelija -keskustelussa, se siirretään 14 päivän kuluessa koulutuspäällikölle jatkokäsittelyyn. Tähän keskusteluun opettaja tuo kirjallisen selvityksen ja opiskelija(t) kirjallisen vastineen.

Keskustelun tuloksena koulutuspäällikkö tekee asiasta kirjallisen päätöksen, joka sisältää osapuolten allekirjoitukset. Koulutuspäällikkö voi harkintansa mukaan, erityisesti toistuvissa tapauksissa, tehdä koulutusjohtajalle pyynnön, että koulutuksesta vastaava vararehtori tekee esityksen opiskelijalle annettavasta varoituksesta tai määräaikaisesta erottamisesta.

Mikäli tenttivilppiin syyllistynyt opiskelija on vaihto-opiskelija, koulutuspäällikkö lähettää yhteistyössä TAMKin kv-toimiston kanssa asiasta selvityksen opiskelijan kotiyliopistoon.

c)    Koulutuksesta vastaavan vararehtorin päätös

Mikäli osapuolet eivät ole päässeet ratkaisuun jatkokäsittelyssä, koulutuspäällikkö pyytää koulutusjohtajaa valmistelemaan päätösesityksen koulutuksesta vastaavalle vararehtorille, joka päättää asian.

d)    Kurinpitopäätös

Koulutuksesta vastaavan vararehtorin esityksestä rehtori voi antaa asiasta varoituksen tai TAMKin hallitus voi erottaa opiskelijan määräajaksi.

Luotu
29-01-2019
Päivitetty
30-06-2020