Tulokset (24)

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

TAMK

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijana sinulla on tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Seuraavassa listassa niitä on kuvattuna muun muassa TAMKin tutkintosäännön, järjestyssäännön ja muiden ohjeiden perusteella:

 

Sinulla on velvollisuus

 • Antaa opintojakso- ja opiskelijapalautetta
 • Ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi opiskeluoikeusaikanasi (käytä PAKKI-opiskelijaliittymää)
 • Varmistaa, että tietosi PAKKI-opiskelijaliittymässä ovat oikein
 • Seurata TAMKin sähköisiä tiedotuskanavia (sähköposti, PAKKI, intranet, verkko-opetusympäristöt)
 • Suunnittella henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS)
 • Kunnioittaa työrauhaa ja käyttäytyä asianmukaisesti
 • Noudattaa yleistä siisteyttä ja pitää huolta käyttämistäsi TAMKin välineistä ja laitteista
 • Säilyttää verkkotunnuksesi salaisena
 • Olla syyllistymättä vilppiin (lisätietoa tästä)
 • Olla olematta huumaavien aineiden alaisena opetus- tai harjoittelutilanteessa

Sinulla on oikeus

 • Antaa opintojakso- ja opiskelijapalautetta
 • Saada muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja hyväksiluetuksi
 • Koskemattomuuteen ja työrauhaan
 • Käyttää TAMKin sähköisiä palveluita ja saada omat verkkotunnukset
 • Osallistua opetukseen ja saada opinto-ohjausta koko opintojen ajan
 • Esteettömään opiskeluun, jos asiantuntijalausunnon mukaan tarvitset erityisoloja opiskeluun
 • Tietää ennalta, millä perusteilla kurssin arvosana määräytyy ja saada palautetta suorituksestasi
 • Osallistua kahteen uusintakertaan kurssisuoritusta kohti
 • Pyytää kirjallisesti tai suullisesti oikaisua opintosuorituksesta ollessasi tyytymätön arviointiin
 • Saada suorittamastasi tutkinnosta tutkintotodistus ja sen liitteenä selvitys opintosuorituksista

 

Laatu

Opiskelijalla on oikeus ja velvollisuus antaa opintojakso- ja opiskelijapalautetta. (Tutkintosääntö 4 §)

 

Ilmoittautuminen läsnä- ja poissaolevaksi

Opiskelijalla on velvollisuus opiskeluoikeusaikana ilmoittautua lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi, käyttäen PAKKI-opiskelijaliittymää. (Tutkintosääntö 11 §)

Opiskelijalla on velvollisuus tarkistaa ja korjata tarvittaessa PAKISSA olevan yhteystietosivun tiedot ja ilmoittaa henkilötietomuutokset opintosihteerille. (Tutkintosääntö 11 §, 12 §)


Tiedottaminen

Opiskelijan velvollisuus on seurata TAMKin sähköisiä tiedotuskanavia, kuten sähköpostia, PAKKIA, intranetia ja verkko-opetusympäristöjä. (Järjestyssääntö 6 §)


Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)

Opiskelijan velvollisuutena on suunnitella henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa (HOPS) tutkintorakenteen ja tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman määräämissä rajoissa. Opiskelijan velvollisuutena on myös ylläpitää henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa ja tarkistaa sitä vuosittain yhdessä opettajatuutorin kanssa. (Tutkintosääntö 17 §)


Opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen

Opiskelijalla on oikeus saada hyväksiluetuksi kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa tai yliopistoissa suoritettuja opintoja.
Opiskelijalla on myös oikeus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä missä ja miten tuo osaaminen on hankittu. Tunnustettavan osaamisen tulee olla tutkinto-ohjelman opintojaksojen tavoitteiden mukaista. Opiskelijalla on tällöin velvollisuus osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. (Tutkintosääntö 18 §)


Asianmukainen käyttäytyminen

Opiskelijalla on velvollisuus noudattaa työjärjestyksiä ja sovittuja työaikoja. Opiskelijalla on oikeus työrauhaan ja häiriöttömään opiskeluun. (Järjestyssääntö 3 §, 4 §)

Päihdeongelmaisen opiskelijan hoitoonohjaus


Oleskelu ja liikkuminen

Opiskelijan velvollisuus on noudattaa yleistä siisteyttä ja käsitellä TAMKin omaisuutta huolellisesti sekä ilmoittaa niissä havaitsemistaan vioista tai puutteellisuuksista vahtimestareille samoin kuin epäilyttävästä toiminnasta TAMKin tiloissa. Jokaisen velvollisuus on noudattaa yleistä varovaisuutta ja tiloihin liittyviä erityisohjeita. (Järjestyssääntö 5 §)


ICT (Information and Communications Technology)-turvakoodisto

Opiskelijoilla on oikeus käyttää kaikkia TAMKin sähköisiä opiskelijapalveluita. Jokaisen velvollisuus on säilyttää huolellisesti käyttäjätunnukset ja noudattaa tietohallinnon ohjeistusta ja laatuohjeistusta TAMKin tietoverkon vastuullisesta käytöstä. (Järjestyssääntö 6 §)


Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen

Opiskelijalla on oikeus henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen koko opintojensa ajan. Opiskelijan velvollisuus on osallistua opintojen ohjaukseen ja ottaa vastuu opintojensa edistymistä.

Opiskelijalla on oikeus ja velvollisuus osallistua tutkinto-ohjelman opintojaksojen työmuotoihin siten, että opintojaksojen tavoitteet saavutetaan.

Opiskelijalla on oikeus saada tietoonsa opintojakson osaamistavoitteet, sisältö, suoritustavat, arviointiperusteet ja kesto.
Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa kuvataan opintojaksojen oppimistavoitteet ja keskeiset sisällöt. Opintojakson sähköisessä toteutussuunnitelmassa kuvataan kunkin opintojakson työmuodot, suoritusvaatimukset, suoritusjärjestys, aikataulu ja arviointiperusteet. Ne käsitellään tarkemmin opintojakson alussa, jolloin opiskelijalla on velvollisuus olla läsnä kuten toteutussuunnitelmassa on mainittu. (Tutkintosääntö 20 §)


Esteettömyys opinnoissa

Opiskelijalla on oikeus saada tukea ja erityisjärjestelyjä opintoihinsa osoitettuaan asiantuntijalausunnoin oppimiseen liittyvät erityistarpeensa. TAMK sitoutuu edistämään esteetöntä korkeakouluopiskelua yhdenvertaisuuslain edellyttämällä tavalla. Tutkinto-ohjelmien järjestämisessä ja oppimisen ohjaamisessa otetaan kohtuullisin toimin ja mahdollisuuksien mukaan huomioon opiskelijan yksilölliset kyvyt ja valmiudet opintojen suorittamiseen. (Tutkintosääntö 29 §)


Opintosuorituksen arviointi

Opiskelijalla on oikeus saada etukäteen tietoon kunkin opintojakson arviointiperusteet. Ne kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opiskelijalla on oikeus saada opintosuorituksestaan annettu arvosana tietoonsa kolmen viikon kuluessa viimeisen opintojaksoon kuuluvan suorituksen jälkeen.

Opiskelijalla on oikeus saada palautetta suorituksestaan. Lisäksi opiskelijalla on oikeus tutustua arvioituun opintosuoritukseen ja saada tietoa arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Opiskelijan velvollisuus on vuosittain tarkistaa opintosuoritusotteensa ajantasaisuus.

Opiskelijalla on oikeus saada pyynnöstä opintojen kuluessa ote opintosuoritusrekisteristä, josta käyvät ilmi suoritetut opinnot ja arvosanat. (Tutkintosääntö 23 §)


Vilppi

Opiskelija ei saa syyllistyä tenttivilppiin tai harjoitustehtävien tai aineistojen kopiointiin. Opinnäytetyön, tentin tai muiden kirjallisten töiden yhteydessä havaittu ja/tai epäilty vilppitapaus hoidetaan esitetyn toimintamenettelyn (kirjaudu sisään intraan) mukaan. (Tutkintosääntö 32 §) (Järjestyssääntö 9 §)


Opintosuorituksen uusinta ja arvosanan korottaminen

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opintojakson kuulusteluun tai muuhun arvioitavaan suoritukseen. Hylätyn arvioinnin tai poissaolon vuoksi opiskelijalla on oikeus kahteen uusintasuorituskertaan. Poissaolo kuulustelusta tai uusinnasta katsotaan hylätyksi suoritukseksi, ellei opiskelijalla ole poissaoloon perusteltua syytä. Jos opiskelija ei saa uusinnassa hyväksyttyä arvosanaa, hänen tulee ilmoittautua uudelleen opintojaksolle ja suorittaa se opettajan kanssa sovitulla tavalla. Opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa yhden kerran pääsääntöisesti uusinnan yhteydessä. (Tutkintosääntö 25 §)


Oikaisupyyntö

Ollessaan tyytymätön opintosuorituksensa arviointiin tai opintojen tai osaamisen hyväksilukemiseen opiskelijalla on oikeus pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua. Oikaisupyynnöstä annettuun päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua TAMKin tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. (Tutkintosääntö 24 §)


Päihteet, päihtymys ja tupakointi

Päihteiden ja huumausaineiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opetus- ja harjoittelutilanteessa on kielletty. Opiskelijalla on velvollisuus esittää huumausainetestiä koskeva todistus, mikäli TAMKilla on perusteltu syy epäillä opiskelijan olevan huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai mikäli opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Opiskelijalla on velvollisuus noudattaa kiinteistönomistajan antamia ohjeita tupakoinnista. (Järjestyssääntö 4 §)

Päihdeongelmaisen opiskelijan hoitoonohjaus


Tutkintotodistus

Opiskelijalla on oikeus saada hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintotodistus ja sen liitteenä selvitys opintosuorituksista. Todistuksesta käyvät ilmi suoritettu tutkinto ja sen laajuus, tutkintonimike, tutkinto-ohjelman nimi ja suuntautumisvaihtoehto tai suuntautumispolku sekä tutkinnon keskeinen sisältö. Lisäksi opiskelija saa kansainväliseen käyttöön tarkoitetun Diploma Supplementin. (Tutkintosääntö 27 §)

Luotu
21-03-2019
Päivitetty
12-02-2020