Tulokset (13)

Palaute koulutuksesta

Yliopisto ja TAMK

TAMK

Opiskelijapalautteet ovat tärkeä osa Tampereen ammattikorkeakoulun laadunhallinta-, arviointi- ja palautejärjestelmää. Opiskelijapalautteet käsittelemme vuosittain tutkinto-ohjelmien tulosanalyysissa ja niiden vaikutus opetuksen ja opetussuunnitelmien kehittämiseen on merkittävä.

 

Opintojaksopalaute (OJP)

Opintojaksopalautetta annat opintojakson toteutuksesta tai sen osasta. Palautteen kerää ja käsittelee opintojakson vastuuopettaja. Palautteen annat opintojakson päättymisvaiheessa sähköisesti OJP-järjestelmän avulla Pakissa tai muulla opettajan määrittämällä tavalla. Opettaja laatii saamastaan palautteesta yhteenvedon ja tallentaa sen opintojakson toteutussuunnitelmaan. Yhteenvedot näkyvät sinulle Pakin etusivulla. Opettaja voi kerätä opintojaksototeutuksen aikana myös välipalautetta, linkki palautteeseen löytyy Pakista.

Palautetta käytämme opintojaksojen kehittämiseen.

OJP-ohjeet:

 

Vuosittainen opiskelijapalaute

Kaikilta opiskelijoilta pyydetään palautetta opiskelusta ja opiskelemisesta vuosittain Palauteviikkojen yhteydessä marras- ja huhtikuussa. 

Uuden opiskelijan palaute

Uuden opiskelijan palautteen keräämme opiskelunsa aloittaneilta opiskelijoilta syksyllä ja keväällä. Aihealueita ovat muun muassa orientoivat päivät ja niiden sisältö sekä opintojen ensimmäiset kuukaudet. 

Aiempien vuosien tulokset löydät Valvomosta.

Vuosipalaute

2. ja 3 vuoden opiskelijat vastaavat Vuosipalautteeseen marraskuussa. Kyselyllä keräämme palautetta tutkintoon johtavan tutkinto-ohjelman opiskeluprosessista, aihealueita ovat muun muassa:

 • suositteluhalukkuus
 • oppiminen ja opetus
 • oppimisympäristöt
 • palaute ja arviointi
 • kansainvälisyys
 • työelämäyhteydet ja harjoittelu
 • TAMKin palvelut
 • opiskelijakunta Tamko


Kyselyn tulokset käsittelemme yhdessä opiskelijoiden kanssa tutkinto-ohjelmien järjestämissä palautetilaisuuksissa kevään aikana.

Tulokset löydät Valvomosta.

YAMK-palaute

YAMK-opiskelijoille on oma palautekysely, johon vastaat kerran opintojesi aikana. Tutkinto-ohjelman vastuuopettaja lähettää kyselylinkin ryhmälleen, kun opintoja on takana noin puoli vuotta.

Palautekyselyn avulla selvitämme kokemuksia opintojen sujuvuudesta ja TAMKin palveluista. Lisäksi selvitämme opiskelijoiden suositteluhalukkuutta ja kehitystoiveita omaan tutkinto-ohjelmaan liittyen.

Tutkinto-ohjelman vastuuopettajat keskustelevat tuloksista oman ryhmänsä kanssa ja tulosten yhteenvedon löydät Valvomosta.

 

Ohjaus- ja kehityskeskustelut

Opettajatuutori käy vähintään kerran vuodessa kanssasi henkilökohtaisen ohjaus- ja kehityskeskustelun. Keskusteluista laaditaan kooste, jonka sisältöä käsitellään yhdessä muiden opiskelijapalautteiden kanssa tutkinto-ohjelmien kokouksissa tulosanalyysiä laadittaessa. Palautteilla on vaikutus tulevan vuoden kehittämiskohteita päätettäessä.

 

Opiskelijan kannanotto opetuksen puutteista

Kun haluat tehdä kannanoton opetuksen puutteista, silloin
(1) keskustelet ensin asiasta muun ryhmän kanssa ja sen jälkeen, mikäli ryhmä on muodostanut kannanotosta yhteisen mielipiteen
(2) asianosaisen opettajan kanssa.

Mikäli yllä mainitut keskustelut eivät tuota toivottua tulosta, niin
(3) ryhmä ja opettaja keskustelevat keskenään sovittuna ajankohtana. Keskustelun tarkoituksena on aina sovitteluratkaisun syntyminen.

(4) Jos suullinen sovittelu ei johda tulokseen, niin ryhmä tekee asiasta kirjallisen kannanoton. Kannanoton allekirjoittavat ryhmän jäsenet tai osa heistä. Kannanotto voidaan allekirjoittaa myös merkinnällä, montako ryhmän jäsentä on kannanoton takana. Kannanotto toimitetaan koulutuspäällikölle ja sen tulee sisältää myös tiedon siitä, koska sovittelu on käyty.

(5) Koulutuspäällikön on kuukauden kuluessa valituksen saapumisesta kutsuttava ryhmä koolle asian sovittelua varten. Tässä sovittelussa ovat mukana koulutuspäällikön lisäksi ryhmän jäsenet ja opettaja. Sovittelussa puhetta johtaa koulutuspäällikkö.

(6) Jos tämä sovittelu ei johda tulokseen, niin koulutuspäällikkö toimittaa keskustelumuistion ja kannanoton koulutusjohtajalle, joka ratkaisee asian kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla, tarpeen vaatiessa yhdessä tutkinto-ohjelmasta vastaavan vararehtorin kanssa.

(7) Koulutuspäällikkö tiedottaa kannanoton allekirjoittaneille siitä, mihin ratkaisuun kannanotto on johtanut.

Mikäli et tiedä, miten voit valittaa opetuksen puutteista, niin koulutuspäällikkö, koulutusjohtaja ja niin edelleen kertovat opiskelijalle oikean valitustien.

Lomakepohja

 

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP)

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely AVOP on ammattikorkeakoulujen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen ja yhtenäinen opiskelijapalautteen koontijärjestelmä. Kaikki valmistuvat opiskelijat täyttävät tämän tutkintotodistushakemuksen yhteydessä. Valmistumisvaiheen palautteella kartoitetaan kokemuksia koko ammattikorkeakouluopintojen ajalta, kyselyn aihealueita ovat

 • opetus ja oppiminen
 • kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot
 • työelämäyhteydet ja työelämäneuvonta
 • harjoittelu
 • opinnäytetyö
 • opiskelutyytyväisyys

YAMK-opiskelijoiden palaute ei sisällä Harjoittelu-osiota, muuten kysely on kaikille samanlainen.

Kyselyyn vastaat osoitteessa https://avop.fi/fi. Palautteeseen kirjaudutaan HAKA-tunnuksilla. Kun olet vastannut kyselyyn, sinut ohjataan suoraan intran sivulle, josta pääset suomen- tai englanninkieliselle tutkintotodistushakemuslomakkeelle. Tutkintotodistuslomakkeella voit vanhaan tapaan aina määräpäivään mennessä hakea valmistumista saman kuukauden viimeiselle arkipäivälle ja ilmoittautua lähinnä valmistumista järjestettävään valmistumisjuhlaan.

Tulosten yhteenveto on nähtävissä Valvomosta.

Luotu
21-02-2019
Päivitetty
13-01-2020