Tulokset (37)

Opiskelijan ja ohjaajan vastuut ja oikeudet opinnäytetyöprosessissa

Yliopisto ja TAMK

TAMK

Opinnäytetyöprosessin yhteydessä tekijänoikeuskysymykset ovat merkityksellisiä ensinnäkin käytettäessä olemassa olevaa aineistoa (lähdemateriaalia) ja arvioitaessa aineiston käytön edellytyksiä sekä toisekseen arvioitaessa opinnäytetyön tekijälle tai tekijöille itselleen syntyviä oikeuksia ja niiden mahdollista siirtotarvetta. Tekijänoikeuden ohella tai sijasta aineiston käyttöä saattavat rajoittaa myös muun muassa yksityisyyden suojaa, liike- tai ammattisalaisuuksia, tavaramerkkisuojaa koskevat säännökset, sopimusperusteiset rasitteet taikka hyvän tieteellisen käytännön vastainen toiminta.

Vaikka ammattikorkeakouluissa tehdyillä opinnäytetöillä on usein ulkopuolinen toimeksiantaja, kuuluvat opinnäytetyön tekijänoikeudet pääsääntöisesti opiskelijalle, eikä niitä normaalitilanteissa ole tarpeen siirtää toimeksiantajalle. Tarkempia ohjeita löytyy opiskelijan oppaan sivulta Opinnäytetyö, luku 5.5.

Toimeksiantajalla on luonnollisesti mahdollisuus hyödyntää opinnäytetyössä olevaa tietoa ja kehittämisehdotuksia tekijänoikeuden estämättä. Oikeuksien siirtämisestä tulee sopia erikseen, mikäli opinnäytetyöhön tai sen liitteisiin sisältyy opinnäytetyöraportin lisäksi aineistoa, jota toimeksiantajan on tarpeen hyödyntää toiminnassaan tekijänoikeudellisesti merkityksellisellä tavalla (muokkaus- tai jakeluoikeudet). Tällaista aineistoa ovat esimerkiksi erillinen opaskirja, koulutusmateriaali, tietokoneohjelma tai ohjelmointityö, visuaalinen aineisto, piirustukset sekä ääni- tai kuvatallenteet. Tällöin osapuolten (ts. opiskelijan ja toimeksiantajan) on tapauskohtaisesti harkittava muun muassa sopimuksen muoto, oikeuksien siirron laajuus ja mahdollinen korvaus.

Ohje tekijänoikeudesta

 

Luotu
11-03-2019
Päivitetty
26-02-2020