Tulokset (1)

Saavutettavuus ja erityisjärjestelyt

Yliopisto ja TAMK

Saavutettavuudella tarkoitetaan opiskelu- ja työskentely-ympäristöä, jossa kaikki voivat toimia ominaisuuksistaan riippumatta yhdenvertaisesti. Saavutettavuuden edistäminen perustuu muun muassa Yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014).

Korkeakouluyhteisön toimintaympäristön saavutettavuutta huomioimme kaikissa toiminnoissa. Esimerkiksi tilapalvelut kehittävät tilojen esteettömyyttä ja verkkopalvelut verkkosisältöjen ja sähköisten palvelujen saavutettavuutta. Tapauskohtaisesti tehdään asiaan liittyvien toimijoiden kesken yhteistyötä.

Jos sinulla on tarvetta yksilölliseen tukeen esimerkiksi oppimisen vaikeuksien vuoksi tai sinulla on jokin opiskeluun vaikuttava sairaus tai vamma, voidaan sinulle myöntää opiskelun erityisjärjestelyjä. Erityisjärjestelyillä ei voi muuttaa tutkinnolle tai opintojaksolle asetettuja osaamistavoitteita vaan niillä pyritään tukemaan tavoitteiden saavuttamista silloin, kun siihen on erityinen tarve. Erityisjärjestelykäytännöllä pyritään takaamaan opiskelijoiden yhdenvertaisuus siinä määrin kuin se kohtuullisin toimin on mahdollista.

Tampereen yliopiston erityistenttitilat ovat koko korkeakouluyhteisön käytössä.

Erityisjärjestelykäytäntö sisältyy opintojen ohjauksen kokonaisuuteen.

TAMK

Opettajalla ja opettajatuutorilla on keskeinen rooli oppimisesi tukemisessa. He tukevat sinua oman opetuksensa tai ohjauksensa yhteydessä.

Tutkinto-ohjelman opinto-ohjaaja auttaa opiskelijoita, opettajia ja opettajatuutoreita erilaisissa tukiasioissa tarpeen mukaan. Hän konsultoi tarvittaessa  TAMKin erityisopettajia, hyvinvoinnin ohjaajaa,  tutkinnosta vastaavia tai oppimisen ja hyvinvoinnin tuen päällikköä.

TAMKissa on sinulle tarjolla erityisopettajien ja hyvinvoinnin ohjaajan pitämiä  Sparris-pajoja, jotka on suunniteltu tukemaan oppimistasi ja opintojesi edistymistä. Kysy Erkalta- tuokioissa käsitellään kulloinkin esille tulevia asioita - kysymyksesi voi olla pienempi tai suuurempi, ja usein se koskettaa myös muita opiskelijoita. Tule rohkeasti mukaan!

Syyslukukauden 2020 Sparristen ja Kysy Erkalta- tuokioiden aikataulut, teemat ja toteutustavat julkaistaan elokuussa.

Sinulle tarjotaan erilaisia tukitoimia riippuen tuen tarpeistasi:

Kaikille opiskelijoille tarjottava tuki

Opettaja voi myöntää sinulle tapauskohtaiseen harkintaan perustuvia joustoja ja tukitoimia esimerkiksi silloin, kun kyseessä on lyhytaikainen eli enintään muutamia viikkoja kestävä sairaus tai vamma. Tilanteen mukaan opettaja päättää, tarvitseeko sinun esittää lääkärintodistus. Tapauskohtaiseen harkintaan perustuvien toimien tarkoitus on tukea joustavasti opintojen sujumista ja hyvinvointiasi.

Voit tarvittaessa käyttää opinnoissasi itse hankkimiasi apuvälineitä tai avustajaa. Sovit niiden käyttämisestä opettajan kanssa opintojakson alkaessa.

TAMKin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijana voit halutessasi hakeutua lukitestiin jos epäilet lukemiseen, kirjoittamiseen tai kielten opiskeluun liittyvää vaikeutta. Myös opettaja voi ohjata sinut lukitestiin. Testi voidaan tehdä opiskelijalle, jonka äidinkieli on suomi. Jos sinulla on aikaisemmin toisen asteen opintojen aikana saatu lukilausunto, käytät sitä eikä uutta testiä ole tarvetta tehdä. Lukitestiaika varataan osoitteesta lukitestaus.tamk@tuni.fi.

Lisätuki

Tutkinto-ohjelmat järjestävät erilaisia oppiaineisiin liittyviä oppimista ja opintojen edistymistä tukevia toimia, kuten kertauspajoja sekä vapaasti valittavissa opinnoissa tarjottavia opintojaksoa.

Erityisopettajien vetämissä Sparris-pajoissa tarjotaan oppimistaitojen valmennusta.

Tukiseteli henkilökohtaisiin erityisjärjestelyihin

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijana voit hakea tukiseteliä erityisjärjestelyihin, jos sinulla on todettu oppimiseen liittyviä erityisvaikeuksia tai sinulla on jokin opiskeluun vaikuttava sairaus, vamma tai muu tila. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksissa edellytetään keskivaikeaa tai vaikeaa lukivaikeutta. Erityisjärjestely perustuu lääkärin tai muun asiantuntijan lausuntoon. Lausunnosta tulee ilmetä oppimisvaikeuden, sairauden, vamman tai muun opiskeluun vaikuttavan tilan laatu ja sen vaikutus opiskelukykyyn.

Tukiseteli myönnetään opiskelijalle pääsääntöisesti lukuvuodeksi. Tukea on mahdollista saada enintään 20 tuntia lukuvuodessa. Toteutuneet erityisjärjestelyt dokumentoidaan tukiseteliin, joka samalla toimii opettajan työn resursoinnin työkaluna.

Tukisetelin hakeminen

Hae tukiseteliä sähköisellä lomakkeella. Tulosta ja allekirjoita hakemus, liitä siihen kopio asiantuntijalausunnosta ja toimita nämä tutkinto-ohjelmasi opinto-ohjaajalle. Opinto-ohjaaja ilmoittaa sinulle, kun tukiseteli on valmis.

Erityisjärjestelyistä sopiminen opettajan kanssa

Erityisjärjestelyistä sovittaessa näytä opettajalle tukiseteli ja keskustele opettajan kanssa kyseiselle opintojaksolle soveltuvista erityisjärjestelyistä. Sinun tulee olla opettajaan yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta tilanteesi voidaan huomioida ja erityisjärjestelyt toteuttaa. Vastuullasi on kertoa opettajalle riittävästi tietoa tilanteestasi, jotta opettaja voi tehdä järjestelyistä perustellun ratkaisun ja antaa sinulle tarvittavaa tukea.

Erityisjärjestelyt toteutetaan tarpeisiisi sekä opintojakson ja tutkinnon osaamistavoitteisiin perustuen. Erityisjärjestelyt voivat siis toteutua eri tavoin opintojaksojen osaamistavoitteista riippuen. Ratkaisua tehdessään opettaja arvioi ensisijaisesti osaamistavoitteiden saavuttamista ja pyrkii turvaamaan opiskelijoiden välisen yhdenvertaisuuden toteutumisen siinä määrin, kuin se kohtuullisin toimin on mahdollista.

Erityisjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi lisäopetuksen järjestäminen, lisäaika tenttiin, laajan tenttialueen jakaminen useampaan osaan, yksilöllisen tenttitilan ja -ajan järjestäminen tai kirjallisen tentin täydentäminen suullisesti. Tenttiterraariossa järjestettävään tenttiin voit saada erityisjärjestelyjä (erityisesti lisäaikaa), mutta opettaja ei kuitenkaan voi käyttää tukiseteliresurssia tähän.

Tukiseli ei velvoita sinua sen käyttämiseen, vaan voit käyttää seteliä silloin, kun koet erityisjärjestelyt tarpeellisiksi.

Tukisetelin säilyttäminen ja palauttaminen

Säilytä alkuperäinen tukiseteli itselläsi ja palauta se opinto-ohjaajallesi viimeistään lukuvuoden lopussa. Opinto-ohjaaja säilyttää tukisetelin kopion ja opiskelijalta palautuneen alkuperäisen tukisetelin arkaluonteisten tietojen käsittelyn mukaisesti ja hävittää ne arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Erityisjärjestelyn toteuduttua opettaja kirjaa opiskelijan tukiseteliin erityisjärjestelyn, ottaa kopion tukisetelistä ja toimittaa sen koulutuspäällikölleen resursointia varten.

Erityisjärjestelyt ristiinopiskelussa

Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijoiden on mahdollista saada erityisjärjestelyjä opiskellessaan toisessa korkeakoulussa:

Yliopistossa opiskeleva TAMKin opiskelija:

Jos sinulle on myönnetty TAMKissa tukiseteli, varaa keskusteluaika yliopiston koulutuksen tukipalveluista saadaksesi yliopistossa käytettävä erityisjärjestelyehdotus (linkki tulossa).

TAMKissa opiskeleva yliopiston opiskelija:

Jos sinulla on yliopistossa kirjoitettu erityisjärjestelyehdotus, varaa keskusteluaika TAMKin oppimisen ja hyvinvoinnin tuen päällikön kanssa saadaksesi TAMKin tukiseteli erityisjärjestelyjä varten. Erityisjärjestelyjen opettajaresurssi määritellään TAMKissa suoritettavien opintojen laajuuden mukaan (pääsääntöisesti 2 tuntia henkilökohtaisia erityisjärjestelyjä / 5 opintopisteen suoritus).

Opintojen jälkeen yliopiston opiskelija palauttaa tukisetelin oppimisen ja hyvinvoinnin tuen päällikölle.

Kirjaston saavutettavuuspalvelut

Lue kirjaston tarjoamista saavutettavuutta tukevista palveluista sekä Celian äänikirjoista kirjaston sivuilta.

Valintakokeen erityisjärjestelyt

Erityisjärjestelyistä valintakokeessa vastaa hakijapalvelut yhteistyössä tutkinto-ohjelmien opinto-ohjaajien kanssa. Opiskelijan ohjeet valintakokeiden eritysjärjestelyihin liittyen löydät korkeakouluyhteisön nettisivuilta.

Lisätietoja: Merja Hanhimäki, Oppimisen ja hyvinnoinnin tuen päällikkö, TAMKin saavutettavuusyhdyshenkilö

Luotu
29-01-2019
Päivitetty
05-07-2020