Tulokset (3)

Kypsyysnäyte ja kielitaidon osoittaminen tutkinnossa

Yliopisto ja TAMK

TAMK

1. Kypsyysnäyte ja sen kieli

Sinun täytyy tutkinnon suorittamista varten kirjoittaa opinnäytetyösi alalta kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteessä osoitat asiantuntijan työssä ja viestinnässä tarvittavien tekstilajien sekä ammatillisen kieli- ja tekstitaidon hallintaa.

AMK-tutkinto-opiskelijana kirjoitat kypsyysnäytteen valvotussa tilassa sillä kielellä, jolla olet suorittanut tutkinto-ohjelman pohjakoulutusvaatimuksena olevan tutkinnon (suomi tai ruotsi). Suomalaisilla koulusivistyskieli katsotaan joko peruskoulun tai, jos henkilö on suorittanut lukion, lukion suorittamiskielestä. Ammatillisen koulutuksen saaneilta koulusivistyskieli katsotaan peruskoulun päättötodistuksesta. Mikäli opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai hän on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, opiskelija voi valita suomen tai englannin kypsyysnäytteen kieleksi.

2 Kypsyysnäytteen kirjoittaminen

AMK-tutkinnossa kirjoitat kypsyysnäytteen pääsääntöisesti tiedotteena, mutta myös artikkeliluonnos on mahdollinen.  Sovi ohjaajasi kanssa etukäteen siitä, kirjoitatko tiedotteen vai artikkeliluonnoksen. YAMK-opiskelijat kirjoittavat kypsyysnäytteen pääsääntöisesti artikkeliluonnoksena kussakin tutkinto-ohjelmassa sovitulla tavalla.

Tiedotteen pituus on 3 500–4 000 merkkiä välilyönteineen. Kirjoita teksti hyvällä asiatyylillä kokonaisin virkkein. Laadi teksti laajalle kohderyhmälle. Vältä erikoisterminologiaa ja selitä käyttämäsi termit tai lyhenteet. Tiedotteessa ei käytetä kuvia, kuvioita, taulukoita eikä luetelmia. Mieti, mitkä ovat opinnäytetyösi tärkeimmät tulokset ja keskity niiden esittelemiseen. Huomaa, että tiedote ei ole sama kuin tiivistelmä opinnäytetyöstä. Pohdi, mikä lukijoita opinnäytetyössäsi kiinnostaa tai koskettaa. Mikä siinä on uutta ja ajankohtaista? Mikä on vaikuttavaa? Suunnittele tiedotteesi siten, että se esittää asiat tärkeysjärjestyksessä. Tiedotteen rakenne ja ohje on sekä artikkeliluonnoksen kirjoittamisen ohje ovat liitteissä.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan useimmiten tenttiterraariossa (Exam-järjestelmä) tutkinto-ohjelmassa annettavien ohjeiden mukaisesti. Vastausaika tenttiterraariossa on enintään 2 h 55 min. Opettaja toimittaa kirjoitusohjeet käytettäväksesi tenttitilaisuudessa.

3 Kypsyysnäytteen arviointi

Ohjaaja tarkastaa kypsyysnäytteen asiasisällön ja asianomaisen kielen opettaja kieliasun.  Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kypsyysnäytteen kieliasun arviointi kohdistuu seuraaviin asioihin:

  • jäsentely (muun muassa tekstin kokonaisrakenne, kappalejako, otsikointi)
  • ymmärrettävyys (muun muassa tekstin itsenäisyys, argumentointi, väitteet ja niiden perustelut)
  • selkeys (muun muassa virkerakenne, ammattitermien käyttö, sanavalinnat)
  • tyyli (asiatyyli) ja kieli (muun muassa oikeakielisyys, oikeinkirjoitus, ohjeiden mukainen ulkoasu).

Hyväksytyn ja hylätyn kypsyysnäytteen ominaispiirteet on kuvattu liitteessä. Ohjaaja merkitsee opinnäytetyön numeerisen arvioinnin opintorekisteriin sen jälkeen, kun kypsyysnäyte ja muut tutkinto-ohjelmassa sovitut osasuoritukset, tekstin alkuperäisyyden tarkistus mukaan lukien, ovat hyväksytyt.

Liitteet

Luotu
06-06-2019
Päivitetty
15-05-2020