Tulokset (1)

Opinnäytetyön julkisuus

Yliopisto ja TAMK

TAMK

Opinnäytetyöraportti on julkinen asiakirja, eikä siihen yleisesti ottaen tule sisällyttää salassa pidettäviä tietoja. Opinnäytetyöraportin on oltava avoimesti arvioitavissa. Julkisuudella turvataan opinnäytetöiden objektiivinen ja tasapuolinen arviointi.

Tampereen ammattikorkeakoulussa ei saa laatia kokonaan salassa pidettäviä opinnäytetöitä. Jos opinnäytetyö halutaan osittain salassa pidettäväksi, päätöstä on harkittava tarkkaan. Mahdollisia salassa pidettäviä tietoja (ks. kohta Esimerkkejä opinnäytetyöraportin salassapidettävistä tiedoista) ei saa sisällyttää arvioinnin perusteena olevaan opinnäytetyöraporttiin (katso opinnäytetyöraportin laadintavaihtoehdot). Jos opinnäytetyö sisältää salassa pidettävää aineistoa, siitä on oltava maininta opinnäytetyöraportin tiivistelmässä. Opinnäytetyön ohjaajaa velvoittaa vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto ideapaperiin, opinnäytetyösuunnitelmaan, tutkimuksen pohja-aineistoon ja kaikkiin salassa pidettäviin tietoihin koko opinnäytetyöprosessin ajan sekä sen jälkeen.

Opiskelijana päätät tavasta, jolla opinnäytetyö julkaistaan: sähköisenä Theseuksessa (Theseus on ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden sähköinen verkkokirjasto) tai paperiversiona kirjastossa. Julkaisemisesta on tarkemmat ohjeet opiskelijan ohjeen kohdassa Opinnäytetyön julkaiseminen.

Ennen tutkintotodistuksen luovuttamista opiskelija toimittaa opinnäytetyönsä julkaistavaksi ja samalla arkistoitavaksi. Opinnäytetyöraportti merkitään julkaistuksi opintorekisterijärjestelmään. Ohjaaja näkee merkinnän halutessaan opiskelijan opiskelutietojen tarkenteista. Opintoasiankoordinaattori tarkistaa ennen tutkintotodistuksen kirjoittamista, että merkintä on tehty.                                                                                                                    

Esimerkkejä opinnäytetyöraportin salassapidettävistä tiedoista

Salassa pidettävät tiedot määräytyvät julkisuuslain (621/1999, 24§) perusteella, ja niitä voivat opinnäytetyöraporttien kohdalla olla muun muassa seuraavat tiedot/asiakirjat:

Julkisuuslain kohta

Esimerkki

Yksityiset liike- ja ammattisalaisuudet, jotka paljastuessaan aiheuttaisivat haittaa yrityksen toiminnalle tai asettaisivat sen kilpailijat otolliseen asemaan (JulkL 24§ 17, 20k)

 • Tarkat taloudellisluonteiset yritystiedot
 • Yrityskokemukseen perustuvat taidot
 • Tekniset salaisuudet
 • Yrityksen liiketoimintaideaan liittyvät yrityssalaisuudet
 • Kehitteillä olevat keksintötiedot

Maanpuolustusta ja puolustusvalmiuteen varautumista koskevat tiedot (JulkL 24§ 10k)

 • Tarkat sijaintitiedot
 • Torjuntajärjestelmien toimintaan liittyvät tiedot
 • Tarkat laitetiedot
 • Tarkat varustus- ja kokoonpanotiedot

Henkilöiden yksityiselämän piiriin kuuluvat tiedot (JulkL 24§ 32k)

 • Poliittinen vakaumus
 • Yksityiselämän mielipiteet
 • Yksityiselämän tiedot (mm. elintavat, vapaa-ajan harrastukset, perhe-elämä)

Opinnäytetyön laadintavaihtoehdot

Ohjaajan tulee tiedottaa opiskelijaa erilaisista opinnäytetyöraportin laadintavaihtoehdoista jo opinnäytetyöprosessin alussa.

Suositeltavia raportointivaihtoehtoja ovat seuraavat:

1. Opinnäytetyöraportti liitteineen kirjoitetaan niin yleisellä tai käsitteellisellä tasolla, ettei se sisällä salassa pidettävää aineistoa tai liitteitä, vaan on kokonaan julkinen.

Opinnäytetyön laadintavaihtoehto 1

2. Opinnäytetyöraportista liitteineen laaditaan julkinen, arvosteltava versio ilman salassa pidettäviä tietoja. Yhteistyökumppanille laaditaan lisäksi erillinen loppuraportti, joka sisältää salassa pidettävät tiedot. Tämä raportti jää opiskelijan ja yhteistyökumppanin väliseksi, eikä sitä oteta huomioon varsinaisen opinnäytetyöraportin arvioinnissa.

Opinnäytetyön laadintavaihtoehto 2

3. Opinnäytetyöraportista laaditaan julkinen, arvosteltava versio mahdollisine julkisine liitteineen. Lisäksi opinnäytetyöraportin erillisenä liitteenä on myös salassa pidettävä liiteosio, jota ei julkisteta. Salassa pidettävää liiteosiota ei huomioida opinnäytetyön arvioinnissa. Opiskelijan on kirjattava julkiseen opinnäytetyöraporttiin yleisellä tasolla, mitä aineistoa on sisällytetty erilliseen salassa pidettävään liitteeseen.

Opinnäytetyön laadintavaihtoehto 3

 

Luotu
29-01-2019
Päivitetty
17-12-2019