• Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Kuvassa on ylhäältä otettu kuva yläkoulun oppilaista, jotaka juttelevat toisilleen pienissä ryhmissä reput selässään.
Valoinen kuva Norssin aulasta, jossa näkyy raput, lasiseinää, käytävää ja myös suuri sinertävä oppilaiden tekemä maalaus, jossa on iso valkoinen kyyhkysen hahmo.

PEDA6 Laajentava harjoittelu 4 op

Opetussuunnitelma, Opetusohjelma

Yleiskuvaus

Opintojakso laajentaa opiskelijoiden kuvaa opettajan työstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi jakso tutustuttaa ja harjaannuttaa opetustyöhön eri oppilaitostyypeissä ja antaa kuvan koulutusjärjestelmästä, sen eri tasoista sekä tasojen merkityksestä yhteiskunnassa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
– ymmärtää oppilaiden ja opiskelijoiden sekä opetusryhmien moninaisia oppimis- ja kasvuprosesseja sekä kykenee kehittämään omaa pedagogista ajattelua
– kykenee huomioimaan maahanmuuttajataustaisten opetukseen liittyviä erityiskysymyksiä
– tietää, miten oppilas- ja opiskelijahuolto toimii ja miten oppimista voidaan tukea, ja saa valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön
– kykenee hyödyntämään oppilaitoksen, kodin ja muiden sidosryhmien yhteistyötä, ymmärtää verkostoitumisen ja kollegiaalisen tuen mahdollisuuksia ja hallitsee riittävät vuorovaikutustaidot
– kykenee laajentamaan osaamistaan monipuolisesti opettajan ja koko koulujärjestelmän erilaisiin opetus- ja kasvatustehtäviin
– osaa arvioida oppilaiden, opiskelijoiden ja myös aikuisväestön yksilöllisiä oppimispolkuja ja koulutustarpeita ja tukea heitä
– osaa havainnoida oppilaitosta moniulotteisena oppimisympäristönä ja työyhteisönä, myös työhön liittyvien oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien näkökulmasta
– hahmottaa koulun toiminnan ja kasvatustyön eettisen ja yhteiskunnallisen viitekehyksen
– ymmärtää ja erottaa omassa ja toisten toiminnassa myös subjektiiviset perusteet
– tunnistaa yhteiskunnassa esiintyviä stereotypioita ja niiden ilmentymiä oppilaitoksissa, ja oppii huomioimaan niitä opetus- ja kasvatustyössä

Sisältö

Opintojaksolla monipuolistetaan ja syvennetään opetustyön harjoittelua, opettajuuden kehittymistä ja opettajakokemuksia. Jaksolla perehdytään henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti johonkin / joihinkin seuraavista: yhtenäinen perusopetus, ammatillinen koulutus, ammatillinen aikuiskoulutus, ammattikorkeakoulu, kansalais-, kansan- ja työväenopisto, kansainvälinen koulu tai jokin muu koulutuksen järjestäjä. Tämä osio voi sisältää myös perehtymistä koulutuksen ja kasvatuksen kehittämistoimintaan, muihin erityistehtäviin tai kansainväliseen yhteistyöhön. Opintojaksossa tutustutaan opettajan viestintätaitojen perusteisiin ja opettajan koulunpidollisiin tehtäviin.

Toteutustavat

Luento-opetus 10 t: Opetusviestintä, oppilas- ja opiskelijahuolto sekä koulunpidolliset tehtävät ja vastuut 10 t.
Pienryhmäopetus 5 t: Henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiseen osioon liittyvät ryhmänohjaukset 5 t.
Harjoitukset 15 t: Harjoitustunnit 0-5 t, opetuksen ohjattu seuranta 10 t.
Itsenäinen työskentely 78 t: Muut tehtävät ja ohjattu itsenäinen työskentely henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti 78 t.
Tarkemmat sisällöt ja käytänteet kuvataan harjoittelusuunnitelmassa ja -oppaassa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.
Itsearviointi ja oppilaitoksen palaute harjoittelusta. Opetusharjoittelua on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai harjoittelujaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.

Toteutus Tampereen yliopiston normaalikoulussa 2018–2019

Luennot 10 h

 • Opetusviestinnän yleiset periaatteet
 • Koulun oppilas-/opiskelijahuolto
 • Oppilaan pedagoginen tuki
 • LO- ja RO-tehtävät, koulun kasvatusvastuu ja viestintä
 • Koulun kriisisuunnitelma ja -työ

Opetuksen ohjattu seuranta 10 t

 • Seurantatehtävä 1
  Suoritetaan keväällä 2018, tehtävänanto erillisenä
 • Seurantatehtävä 2
  Suoritetaan keväällä 2018, tehtävänanto erillisenä

Aiheisiin liittyvät oheistehtävät 11 t

 • Koulunpidolliset tehtävät ja vastuut (6 t)
  • Tutustuminen opettajan kasvatustyöhön: päivänavauksien hoitaminen harjoitustuntien yhteydessä ja päivänavausteemojen havainnointi 2 t
  • Muiden aiheiden oheistehtävät, itse valiten yhteensä 4 t
   • Kodin ja koulun välinen yhteistyö: osallistuminen vanhempainiltaan (2 t)
   • LV-tehtävät ja kodin ja koulun välinen yhteistyö: valmistautuminen ja osallistuminen oppilaan arviointi-/kehityskeskusteluun (1 t)
   • Kodin ja koulun välinen yhteistyö: Wilma-järjestelmään tutustuminen harjoitustuntien yhteydessä (1 t)
   • Tutustuminen opettajan vastuuseen valvontatehtävissä: välituntivalvontoja valvovan opettajan kanssa (3 valvontaa –> 1 t)
   • Opettajan tehtäviä koulun työsuunnitelman toteuttamisessa: osallistuminen koulun tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämiseen
 • Ohjattujen seurantatehtävien analysointi yhteisöllisesti (5 t)
  • Ainekohtaisen ohjeen mukaisesti

Opettajuuden laajentaminen, henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaaan 75 t

 • Ohjeistus
 • Työskentely valitun vaihtoehdon mukaisesti
 • Seminaari

Harjoittelija valitsee yhden seuraavista vaihtoehdoista:

A. Muut oppilaitokset

A.1. Ammattiopisto
Harjoittelija tutustuu ammatilliseen opetukseen lähinnä oman aineensa näkökulmasta ja mahdollisuuksien mukaan oppilaitoksen muuhun toimintaan.

A.2. Ammattikorkeakoulu / Ammatillinen aikuiskoulutus
Harjoittelija tutustuu ammattikorkeakoulun / ammatillisen aikuiskoulutuksen opetukseen lähinnä oman aineensa näkökulmasta ja mahdollisuuksien mukaan oppilaitoksen muuhun toimintaan.

A.3. Yliopisto / Kielikeskus
Harjoittelija voi tutustua opettamansa aineen opetukseen tieteenalayksikössään / Tampereen yliopiston Kielikeskuksessa.

A.4. Esiopetus, alakoulu, kansainvälinen koulu
Harjoittelija tutustuu esiopetuksen ja/tai alakoulun ja/tai kansainvälisen koulun arkeen opettajana, kollegana ja aikuisena. Mahdollisuuksien mukaan harjoittelija osallistuu koulun ja kodin yhteistyöhön.

A.5. Erikoislukio
Harjoittelija tutustuu esimerkiksi IB-linjan tai Steiner koulun lukio-opetukseen.

B. Erityisopetus

B.1. Yleinen ja tehostettu tuki
Harjoittelija osallistuu koulun yleisen ja tehostetun tuen työmuotoihin, esim. laaja-alaiseen erityisopetukseen, oppilaan tukemiseen luokkatilanteessa ja muuhun tukitoimintaan.

B.2. Erityiskoulut ja erityisluokat
Harjoittelija tutustuu jonkin erityiskoulun tai erityisluokan toimintaan.

B.3. Lisäopetus
Harjoittelija perehtyy esimerkiksi Tampereen kaupungin tarjoamaan lisäopetukseen peruskoulunsa käyneille oppilaille.

C. Luokanvalvojan ja ryhmänohjaajan tai oppilaanohjaajan tehtävät

C.1 Luokanohjaajan ja ryhmänohjaajan tehtävät
Harjoittelija perehtyy peruskoulun luokanohjaajan ja/tai lukion ryhmänohjaajan toimenkuvaan ja järjestää opetustuokioita yhdessä ohjaajan kanssa.

C.2. Oppilaanohjaajan tehtävät
Harjoittelija perehtyy lukion ja/tai peruskoulun opinto-ohjaajan toimenkuvaan ja mahdollisuuksien mukaan osallistuu ohjaukseen.

D. Hallinnon asiantuntijuus

Harjoittelija perehtyy rehtorin ja muiden hallinnossa työskentelevien toimenkuvaan ja yhteistyökumppaneihin. Hän tutustuu tarvittaviin tietokoneohjelmiin ja mahdollisesti toteuttaa jonkin työkokonaisuuden hallinnon parissa.

E. Muut yhteistyömuodot

E.1. Monikulttuurisuus
Harjoittelija perehtyy monikulttuurisen oppilaitoksen toimintaan. Hän tutustuu esimerkiksi maahanmuuttajien kotikielen ja suomen kielen opetukseen sekä moniammatilliseen yhteistyöhön.

E.2. Verkostoituminen alueellisen, valtakunnallisen tai kansainvälisen yhteistyötahon kanssa
Harjoittelija perehtyy yhteistyöhön alueellisen, valtakunnallisen tai kansainvälisen tahon kanssa. Hän tutustuu esimerkiksi museon, kansalais-, kansan- tai työväenopiston toimintaan.

E.3. Oppilaskuntatoiminta / opiskelijakuntatoiminta
Harjoittelija perehtyy koulun oppilaskunnan/opiskelijakunnan toimintaan ja niiden paikallisiin ja valtakunnallisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Hän tutustuu oppilaskunnan ohjaavan opettajan työhön ja osallistuu ohjaamiseen.

E.4. Verkkopedagogiikka
Harjoittelija tutustuu ja osallistuu verkkokurssin suunnitteluun ja toteuttamiseen

E.5. Opettaja täydennyskouluttajana
Harjoittelija tutustuu erilaisten täydennyskoulutuksien järjestämiseen ja opettajan rooliin täydennyskouluttajana. Harjoittelija tarjoaa kollegiaalista tukea esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä ja järjestää tähän liittyen koulutuksia muille harjoittelijoille.

F. Omavalintainen oppimisympäristö

Harjoittelija voi hankkia vaihtoehtojen A-E mukaisen harjoittelupaikan itse.

Opettajuuden laajentaminen –osion toteutus

 • Harjoittelija osallistuu kaikille yhteisiin Hops-osuuden ohjeistuksiin. Tilaisuuksissa harjoittelijat saavat tarkempaa informaatiota eri harjoittelupaikoista. Harjoittelijat valitsevat vaihtoehtonsa eLomakkeella.
 • Harjoittelija perehtyy valitsemaansa vaihtoehdon ( A-F) liittyvään toimintaan.
 • Harjoittelija laatii raportin harjoittelustaan. Päättöseminaareihin harjoittelijat valmistavat ryhmittäin yhteisen esityksen, joissa tiedot ja kokemukset jaetaan muiden opiskelijoiden kanssa.
 • Päättöseminaarit pidetään neljännen periodin aikana.

Ilmoittautumistavasta tiedotetaan ohjeistustilaisuuksissa

 

Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.
Kuvassa on poika pelaamassa pingistä koulun aulassa välitunnilla.
Kuvassa on joukko oppilaita koulun aulassa välitunnilla. Istuvien oppilaiden taustalla on oppilaiden tekemä suuri puuta kuvaava taideteos.
Kuvassa kuvataiteen tunnilta on oppilaita pöydän ääressä aloittelemassa rakentelutehtävää.