• Kuvassa kuudesluokkalaisen tytöt istuvat vierekkäin erilaisia päätelaitteita käyttäen. Yhdellä on tablet-laite, yhdellä puhelin ja kolmella kannettavat tietokoneet.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Nuori opetusharjoittelijanainen tekee älyteululle esimerkkiä murtolukujen laventamisesta.

Tutkiva harjoittelu, KASSL01 (5 op)

Harjoitteluopas 2020-2021

Tavoitteet

Opiskelija

– kykenee hankkimaan uutta tietoa tutkimusperustaisesti ja toimimaan siten, että teoreettinen ja käytännöllinen ymmärrys syvenee sekä kykenee kehittämään itseään, opetustaan ja koulua

– osaa tutkimuksellisella otteella suunnitella ja toteuttaa opetuskokeilun tai kehittämishankkeen, raportoida saadut tulokset sekä arvioida johtopäätösten pätevyyttä

– arvioi omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä ymmärtää oman subjektiivisuutensa ajattelijana ja toimijana

– kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan eheyttävän monialaisen oppimiskokonaisuuden

– osaa analysoida ja soveltaa arviointijärjestelmiä ja -menetelmiä

– kykenee tukemaan oppilaiden osallisuutta oppimisjaksolla tilanteiden ja oppilaiden erityistarpeiden vaatimalla tavalla

– hallitsee työssään tarvittavat vuorovaikutustaidot ja saa kuvan yhteistyötahojen moninaisuudesta

Sisällöt

Sisältöalueina ovat monialaiset oppimiskokonaisuudet, opetuksen eheyttäminen, laatu ja arviointi sekä koulutyön tutkimusperustainen ja reflektoiva kehittäminen.

Toteutustavat

Luento-opetus: 6 t

Seminaari: 2 t

Pienryhmäopetusta: 14 t

Harjoitukset: 38 t

Itsenäinen työskentely: 75 t

Yhteensä 135 t

Toteutustapojen lisätiedot

Opintojakso suoritetaan normaalikoulussa.
Luento-opetus: opintojakson teemojen luennot
Pienryhmäopetus: yksittäis- ja ryhmänohjausta
Seminaari: tiedeiltapäivä
Harjoitukset: harjoitustunteja yksin tai tiimissä 30 t, opetuksen seuranta 8 t
Itsenäinen työskentely: kirjallisuuteen ja muuhun teoria-ainekseen tutustumista 10 t, opetuksen suunnittelua ja valmistelua 48 t, opetuksen arviointi ja raportointi sekä opetuskokeilun tulosten esittely 13 t.

Oppimisen ja osaamisen kehittymisen arviointia toteutetaan harjoitustuntien, ohjauksen ja seminaarityöskentelyn yhteydessä, myös vertais- ja itsearvioinnin avulla.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Arvioinnissa painottuvat monialaisen opintokokonaisuuden suunnittelu, toteutus, arviointi ja raportointi.  Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on läsnäolo vaaditussa määrässä seminaari- ja pienryhmäopetusta, harjoitusten täysimääräinen suorittaminen, raportin laadinta ohjeiden mukaan sekä opintojakson tavoitteiden täyttyminen. Suoritusta on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai opintojaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.

Ajoitus

I opetusperiodi

Edeltävät opinnot

Kasvatustieteiden perusopinnot (25 op), perusharjoittelu A (5 op), perusharjoittelu B (5 op) ja perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) oltava suoritettuina.


Käytännön toimintaohjeita:

Vastuuopettaja: Paavo Jyrkiäinen

Harjoitteluun ilmoittautuminen:
Ohje Intra/Sisu: Ilmoittautuminen ensimmäisen periodin opintojaksoille on auki 5.8.–19.8. 2020, ja ilmoittautuakseen tulee olla läsnä oleva.

· ma 24.8.2020 klo 11.00–15.00 pakollinen aloitusluento ja tutkimusperustaisuus -luento ja aiheiden anto (Etänä: Linkki tulee tähän) Paavo Jyrkiäinen ja Laura Rantavuori

· ma 31.8.2020 klo 14.15–15.45 pakollinen arviointiluento (Etänä: Linkki tulee tähän), Hanna Lehikoinen ja Johanna Pitkänen

· ke 21.10.2020 klo 14.15–15.30 tiedeiltapäivä (Normaalikoulu/luokat)

· harjoittelun raportointi suoritetaan matkakirjatyöskentelynä (Peda.net). Palautus 21.10.2020 mennessä.

Harjoittelussa on kaksi opetusvuoroa, joihin opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

I vuoro on 24.8.–18.9.2020 ja II vuoro 14.9.–9.10.2020. Vuoron ensimmäinen viikko on opetuksen seurantaviikko.

Opetus ja työmuodot

Opiskelija seuraa ja suunnittelee opetusta, opettaa, arvioi omaa ja oppilaiden oppimista sekä osallistuu ohjauksiin ja muihin harjoitteluun liittyviin tilaisuuksiin. Ohjauksesta vastaavat luokanlehtorit. Opetustuntien seuranta ja pitäminen tapahtuvat Normaalikoulussa. Harjoittelun raportointi suoritetaan alussa saatavien ohjeiden mukaan.

Yksin tai tiimissä pidettäviä harjoitustunteja on yhteensä 30.

Harjoittelujakson päätteeksi pidettävässä tiedeiltapäivässä opiskelijat esittelevät ryhmissä harjoittelujakson teoreettiset lähtökohdat ja toteutuksen sisällön sähköisenä posterina. Kuvien ja kaavioiden käyttö elävöittää esitystä.  Posterissa ilmenee:

– jakson keskeiset tavoitteet

– teoriakytkennät

– sisältö ja toteutus

– johtopäätökset, kehittämisideat

– käytetyt lähteet

Opetuksen seuraaminen

Opetuksen seuraaminen painottuu ajallisesti siten, että oman opetuksen alkaessa opiskelija tuntee luokan oppilaat ja heidän erityistarpeensa. Samalla hän selvittää, mihin oppimisprosessiin hänen opetuksensa liittyy. Opiskelija reflektoi toimintaansa raportoinnin yhteydessä.

Opetuksen suunnittelu

Opetuskokonaisuuksista laaditaan jaksosuunnitelmat, joissa on

– kasvatus- ja oppimistavoitteet
– oppiaineksen jäsentely opetustilanteittain
– käytettävät opetus- ja oppimismenetelmät sekä opetusmateriaalit ja -välineet
– opetuksen eriyttäminen
– arviointi suhteutettuna tavoitteisiin.

Jaksosuunnitelma toimitetaan luokanlehtoreille. Päivittäisistä opetustilanteista laaditaan suunnitelma, josta ilmenevät oppimiskokonaisuuden tavoitteet, opiskeltavat asiat, käytettävät menetelmät ja välineet, ajankäyttö, eriyttäminen sekä oppimisen monipuolinen arviointi eri oppiaineissa. Suunnitelmat lähetetään normaalikoulun ohjaajille.

Ohjaus

Aloitusseminaarissa ja luokanlehtoreiden ensimmäisissä ohjauksissa sovitaan tarkemmin ohjauskäytännöistä ja sisällöistä. Ohjaukset sisältävät sekä yksilö- pari- että ryhmäkohtaisia tilaisuuksia harjoittelun eri vaiheissa. Opiskelijat saavat ohjausta harjoittelun tavoitteiden suunnassa.

Opettajien ZOOM-osoitteet/linkit etäohjaukseen:

Nimi  Linkki  Meeting ID 
Mikko Horila  https://tuni.zoom.us/j/7104360349   7104360349 
Pauliina Palosaari  https://tuni.zoom.us/j/3854801115   3854801115 
Hanna Virhiä-Särkäs  https://tuni.zoom.us/j/5977867372  5977867372 
Hanna Lehikoinen   https://tuni.zoom.us/j/6880788054   6880788054 
Jaana Inki  https://tuni.zoom.us/j/5077369696   5077369696 
Tapio Mustonen  https://tuni.zoom.us/j/8340727008   8340727008 
Sofia Lind  https://tuni.zoom.us/j/9816471253  981-647-1253 
Tuomo Tammi   https://tuni.zoom.us/j/2020130564  2020130564 
Tiina Pajunoja  https://tuni.zoom.us/j/9204886592  9204886592 
Päivi Noterman  https://tuni.zoom.us/s/2398725273   2398725273 
Janne Nissinen  https://tuni.zoom.us/j/4085597845   4085597845 
Laura Rantavuori  https://tuni.zoom.us/j/9083368997   908-336-8997 
Johanna Pitkänen  https://tuni.zoom.us/j/3416413990   341-641-3990 
Kirsi Eskelinen  https://tuni.zoom.us/j/6428655051  6428655051 
Pipsa Sassila  https://tuni.zoom.us/j/5200045469  520-004-5469 
Kirsi A-K  https://tuni.zoom.us/j/4744264483   474-426-4483 
Sanna H  https://tuni.zoom.us/j/7933989509   793-398-9509 
Sanna Murto  https://tuni.zoom.us/j/6521523655   652-152-3655 
Sanna Isopahkala  https://tuni.zoom.us/j/2376880611   237-688-0611 
Tiina Ojala  https://tuni.zoom.us/j/5816594382  581-659-4382 
Saija Uusitalo  https://tuni.zoom.us/j/7108297653   710-829-7653 
Annika Paala  https://tuni.zoom.us/j/9639672709   963-967-2709 
Rosa Pelkonen  https://tuni.zoom.us/j/8183458561   818-345-8561 
Paavo Jyrkiäinen  https://tuni.zoom.us/j/9121375997  912-137-5997 
Veera Peteri  https://tuni.zoom.us/j/7106005351  710-600-5351 
Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo  https://tuni.zoojm.us/jk/5451786030  545-178-6030 
Johanna Hildén  https://tuni.zoom.us/j/4744129513   474-412-9513 
Heli Rantamäki  https://tuni.zoom.us/j/4629341052  462-934-1052 
Johanna Asplund  https://tuni.zoom.us/j/2633272446   263-327-2446 
Susanna Aartolahti-Tikkanen  https://tuni.zoom.us/j/7474224503  747-422-4503 
Outi Erkkilä  https://tuni.zoom.us/j/2814527015   281-452-7015 
Koulunkäynnin ohjaajat:     
Merja Korpua  https://tuni.zoom.us/j/7345980089   734-598-0089 
Hanne Selin  https://tuni.zoom.us/j/7433943579   743-394-3579 
Leila Kiiskinen-Valentini  https://tuni.zoom.us/j/7426754063   742-675-4063 

Kuvassa on näkymä Kaksio-oppimisympäristöstä ja sen katsomosta, jossa istuu joukko oppilaita.
Nuori nainen, joka on opetusharjoittelussa, katsoo oppilaiden työskentelyä, kun he maalaavat värikkäitä syksyn lehtiä paperille.
Kuvassa on joukko alakoulun oppilaita viimeistelemässä tekemiään värikkäitä kasvokuvia pientä taidenäyttelyä varten.
Kuva KAKS10 56 -oppimisympäristöstä. Kuvassa oppilaita ohjaamassa Sphero-robottipalloja avoimessa Katsomo-tilassa.