• Kuvassa kuudesluokkalaisen tytöt istuvat vierekkäin erilaisia päätelaitteita käyttäen. Yhdellä on tablet-laite, yhdellä puhelin ja kolmella kannettavat tietokoneet.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Nuori opetusharjoittelijanainen tekee älyteululle esimerkkiä murtolukujen laventamisesta.

Perusharjoittelu B, KASALO 2 (5 op)

Harjoitteluopas 2020-2021

Tavoitteet

Opiskelija

– osaa kehittää omaa opettajuuttaan ja ymmärtää opettajan työn vastuullisia ja eettisiä ulottuvuuksia

– vahvistaa ja monipuolistaa ainedidaktista osaamistaan sekä taitoaan soveltaa erilaisia opetusmenetelmiä oppiaineiden erityispiirteet huomioiden

– ymmärtää ja osaa hyödyntää oppilaiden ja opetusryhmien yksilöllisyyttä ja moninaisuutta, osaa eriyttää ja edistää yhdenvertaisuutta

– ymmärtää yhteisopettajuuden periaatteita ja moniammatillisen yhteistyön merkityksen opetus- ja kasvatustyössä

– osaa käyttää ja kehittää työtapoja ja opetusmateriaaleja tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti

– osaa tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi kansalaiseksi

– osaa arvioida omaa ja toisten opetusta, osaa hyödyntää palautetta ja osaa toimia rakentavasti yhteistyössä sekä perehtyy erilaisiin arviointikäytänteisiin.

Sisällöt

Opintojaksolla suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan opetusta yhteistyössä ohjaavan opettajan sekä muiden opetusharjoittelijoiden kanssa. Jaksolla kehitetään edelleen omaa opettajaidentiteettiä. Jaksolla opetettavat aineet ovat ympäristöoppi, kuvataide, musiikki, käsityö ja liikunta.

Toteutustavat

Seminaarit 4 t

Luennot 2 t

Pienryhmäopetus 20 t

Harjoitukset 42 t

Itsenäinen työskentely 67 t

Yht. 135 t

Toteutustapojen lisätiedot

Opintojakso suoritetaan normaalikoulussa.

Pienryhmäopetus: yksittäis- ja ryhmäohjauksia

Harjoitukset: omat harjoitustunnit 30 t, opetuksen seuranta 12 t

Itsenäinen työskentely: harjoitustuntien suunnittelu ja valmistelu, tutustuminen pedagogisiin messuihin, raportointi osana matkakirjatyöskentelyä

Oppimisen ja osaamisen kehittymisen arviointia toteutetaan harjoitustuntien ja ohjauksen yhteydessä, myös vertais- ja itsearvioinnin avulla.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on läsnäolo vaaditussa määrässä pienryhmäopetusta, harjoitusten täysimääräinen suorittaminen, raportointi sekä opintojakson tavoitteiden täyttyminen. Suoritusta on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai opintojaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.

Ajoitus

IV opetusperiodi

Edeltävät opinnot

KASP4 Opetus ja ohjaus / orientoiva harjoittelu sekä opetettavien aineiden monialaiset opinnot.


Käytännön toimintaohjeita

Vastuuopettaja: Johanna Pitkänen

Harjoitteluun ilmoittautuminen ma 25.1.–su 21.2.2021

· ke 10.3. klo 12.15–13.45 aloitusseminaari (linkki tulee tähän)

– to 11.3. klo 14.15 luokanlehtorit antavat opetusaiheet (etänä)

– didaktikkojen ohjaus ja jaksosuunnitelman palautus noin viikkoa ennen opetuksen alkua

– ma 22.3.2021 ryhmänohjaus aiheesta ”Arviointi taito- ja taideaineissa” Normaalikoululla

– 29.3. klo 13.15–14.45 pakollinen etäluento ”Moniammatillinen yhteistyö”

(linkki tulee tähän)

– 28.4.2021 klo 13.30–18.00 pedagogisten opintojen messut normaalikoululla (linkki tulee tähän)

– opetuksen seuranta 12 t pääasiassa ennen oman opetuksen alkua

– 6.4.–21.5.2021 oma opetus (30t)

– raportointi pe 28.5.2021 mennessä osana matkakirjaa (Peda.net)

Opetus- ja työmuodot 

Opiskelija osallistuu ohjauksiin, seuraa ja suunnittelee opetusta, opettaa ja arvioi omaa ja oppilaiden oppimista yhdessä opiskelijaparinsa kanssa. Luokanlehtoreiden lisäksi ohjauksesta vastaavat kunkin aineen didaktikot. Opetustuntien seuranta ja pitäminen suoritetaan Normaalikoulussa. Harjoittelun raportointi suoritetaan osana matkakirjatyöskentelyä.

Kevään harjoittelussa opiskelijat sijoittuvat samoihin luokkiin kuin syksyn harjoittelussa (KASAL01).

Kevään harjoittelussa opetetaan taide- ja taitoaineita (kuvataide, käsityö, musiikki ja liikunta) sekä ympäristöoppia. Kukin pari opettaa kahta taide- ja taitoainetta sekä ympäristöoppia yhteensä 30 tuntia.

Opetuksen suunnittelu 

Harjoitteluaineista laaditaan jaksosuunnitelmat, joissa on

– kasvatus- ja oppimistavoitteet
– oppiaineksen jäsentely opetustilanteittain
– käytettävät opetus- ja oppimismenetelmät sekä opetusmateriaalit ja -välineet
– opetuksen eriyttäminen
– arviointi suhteutettuna tavoitteisiin.

Jaksosuunnitelma toimitetaan sekä didaktikoille että luokanlehtoreille siten, että se ehditään todeta toimivaksi ennen opetuksen alkua. Lisäksi harjoittelijaparit laativat jokaisesta opetustilanteesta tuntisuunnitelman, josta ilmenevät oppimiskokonaisuuden tavoitteet, opiskeltavat asiat, käytettävät menetelmät ja välineet, ajankäyttö, eriyttäminen sekä oppimisen monipuolinen arviointi eri oppiaineissa. Tuntisuunnitelmat lähetetään vain Normaalikoulun ohjaajille, ellei erikseen muuta sovita.

Opetuksen seuraaminen

Opetuksen seuraaminen painottuu ajallisesti siten, että oman opetuksen alkaessa opiskelija tuntee opetusryhmiensä oppilaat ja eri aineiden oppimisympäristöt ja niihin liittyvät toimintatavat. Samalla hän selvittää, mihin oppimisprosessiin hänen opetuksensa liittyy.  Yläkoulussa seurataan kaksi oppituntia erillisen ohjeen mukaan. Opiskelija tekee muistiinpanoja seuraamistaan oppimistilanteista ja palauttaa matkakirjan yhteydessä koosteen havainnoistaan.

Ohjaus

Aloitusseminaarissa ja ensimmäisessä didaktiikan lehtoreiden ohjauksessa sovitaan tarkemmin ohjauskäytännöistä ja sisällöistä. Ohjaukset sisältävät sekä pari- että ryhmäkohtaisia tilaisuuksia harjoittelun eri vaiheissa. Luokanlehtoreiden ja muiden ohjaavien opettajien ohjauksesta sovitaan niin ikään ensimmäisessä tapaamisessa. Lisäksi kaikki ohjaajat järjestävät vastaanottoja, joissa opiskelijat saavat ohjausta mm. opetuksen suunnitteluun ja arviointiin sekä keskustelevat pidetyistä tunneista.

Ohjausteemat 

1. Opetussuunnitelma ja ainedidaktiikka
– tutustuminen valtakunnalliseen ja koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan
– tavoitteet, sisällöt ja didaktiset käytännöt eri oppiaineissa
– kevään harjoittelussa erityisesti taide- ja taitoaineet

2. Toiminnallisuus/työskentelytaidot
– tavoitteellisuus, etukäteissuunnittelu
– organisoinnin merkitys, sosiaalisen järjestyksen luominen ja ryhmänhallinta
– vapaus ja vastuu

3. Taide- ja taitoaineiden oppimisympäristöjen erityispiirteet
– työturvallisuus

4. Arviointi
– oppimisen ja työskentelyn arviointi
– taito- ja taideaineiden arviointi
– arviointikeskustelut vanhempainvarteissa
– arviointi eri oppiaineissa (KU, KS, LI, MU, YM)

Kuvassa on näkymä Kaksio-oppimisympäristöstä ja sen katsomosta, jossa istuu joukko oppilaita.
Nuori nainen, joka on opetusharjoittelussa, katsoo oppilaiden työskentelyä, kun he maalaavat värikkäitä syksyn lehtiä paperille.
Kuvassa on joukko alakoulun oppilaita viimeistelemässä tekemiään värikkäitä kasvokuvia pientä taidenäyttelyä varten.
Kuva KAKS10 56 -oppimisympäristöstä. Kuvassa oppilaita ohjaamassa Sphero-robottipalloja avoimessa Katsomo-tilassa.