• Kaksi alakoulun oppilasta ovat oppitunnilla värittämässä monisteen tehtävää.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Nuori opetusharjoittelijanainen tekee älyteululle esimerkkiä murtolukujen laventamisesta.

Perusharjoittelu A, KASALO 1 (5 op)

Harjoitteluopas 2020-2021

Tavoitteet

Opiskelija

– tiedostaa omia käsityksiään ihmisestä, tiedosta, oppimisesta ja opetuksesta ja ymmärtää niiden vaikutuksen opetukseen

-ymmärtää jatkuvan kehityksen osana opettajuutta

– osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppiaineiden ja kokonaisuuksien opetusta opetussuunnitelmaan perustuen

– osaa soveltaa opetettavien aineiden opetusmenetelmiä, didaktisia periaatteita ja sisältöjä

– osaa käyttää ja kokeilla tarkoituksenmukaisia työtapoja ja opetusmateriaaleja

– ymmärtää oppilaiden ja opetusryhmien yksilöllisyyttä ja moninaisuutta, osaa eriyttää sekä edistää yhdenvertaisuutta

– osaa toimia rakentavassa kollegiaalisessa yhteistyössä, antaa ja hyödyntää palautetta sekä arvioida omaa ja toisten työskentelyä, opetusta ja oppimista

– ymmärtää opetuksen järjestämiseen liittyviä turvallisuusnäkökulmia.

Sisällöt

Opintojaksolla suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan opetusta yhteistyössä ohjaavan opettajan sekä muiden opetusharjoittelijoiden kanssa.  Jaksolla tutustutaan ohjatusti erilaisiin opettajan työhön kuuluviin tehtäviin. Jakson opetettavat aineet ovat matematiikka, äidinkieli ja kirjallisuus (suomen kieli ja kirjallisuus), uskonto (evankelisluterilainen uskonto) tai elämänkatsomustieto ja/tai historia tai yhteiskuntaoppi.

Toteutustavat

Seminaarit: 4 t

Luennot: 2 t

Pienryhmäopetus 20 t

Harjoitukset 42 t

Itsenäinen työskentely 67 t

Yht. 135 t

Toteutustapojen lisätiedot

Opintojakso suoritetaan normaalikoulussa.

o    Pienryhmäopetus: yksittäis- ja ryhmäohjauksia

o    Harjoitukset: omat harjoitustunnit 30 t, opetuksen seuranta 12 t

o    Itsenäinen työskentely: Harjoitustuntien suunnittelu ja valmistelu, raportointi osana matkakirjatyöskentelyä.

Oppimisen ja osaamisen kehittymisen arviointia toteutetaan harjoitustuntien ja ohjauksen yhteydessä, myös vertais- ja itsearvioinnin sekä oppimispäiväkirjan avulla.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on läsnäolo vaaditussa määrässä pienryhmäopetusta, harjoitusten täysimääräinen suorittaminen, raportointi ja jaksoon liittyvät erilliset oppimistehtävät sekä opintojakson tavoitteiden täyttyminen. Suoritusta on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai opintojaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.

Ajoitus

II opetusperiodi

Edeltävät opinnot

KASP4 Opetus ja ohjaus / orientoiva harjoittelu sekä opetettavien aineiden monialaiset opinnot.


Käytännön toimintaohjeita

Vastuuopettaja: Pipsa Sassila

Harjoitteluun ilmoittautuminen 9.9.–25.9.2020

· ma 5.10. klo 12.15 aloitusseminaari toteutetaan etänä Zoomissa: https://tuni.zoom.us/j/5200045469

· Luokanlehtorit antavat aiheet ennakkoon sovitulla tavalla etänä tai luokassa; opettajien Zoom-osoitteet (etäohjaukset ym.)

· ma 5.10. alkaen tuntien seuranta

–  didaktikkojen ohjaukset sekä jaksosuunnitelmien palautus noin viikkoa ennen opetuksen alkua

· ke 21.10. klo 12.15–13.45 pakollinen Turvallisuus-luento
Zoom: https://tuni.zoom.us/j/5451786030

· ma 2.11. klo 14.15–15.45 seminaari aiheesta ”Oppimisen tuki” Normaalikoululla

· lisäksi osallistuminen tieto- ja viestintätekniikan ryhmäohjaukseen kuuluu harjoittelun suoritukseen (ajat ja tila ilmoitetaan myöhemmin)

· 9.11.–11.12.2020 oma opetus (30t)

· reflektiotekstin palautus to 17.12.2020 mennessä osana matkakirjaa (Peda.net)

Opetus- ja työmuodot

Opiskelija osallistuu ohjauksiin, seuraa ja suunnittelee opetusta, opettaa ja arvioi omaa ja oppilaiden oppimista yhdessä opiskelijaparinsa kanssa. Luokanlehtoreiden lisäksi ohjauksesta vastaavat kunkin aineen didaktikot. Opetustuntien seuranta ja pitäminen suoritetaan Normaalikoulussa. Harjoittelun raportointi suoritetaan osana matkakirjatyöskentelyä.

Syksyn harjoittelussa opetetaan suomen kieltä ja kirjallisuutta sekä matematiikkaa ja uskontoa / historiaa / yhteiskuntaoppia / elämänkatsomustietoa yhteensä 30 tuntia. Osa tunneista voidaan pitää yhdessä luokan toisen harjoittelijaparin kanssa.

Opetuksen seuraaminen

Opetuksen seuraaminen painottuu ajallisesti siten, että oman opetuksen alkaessa opiskelija tuntee luokan oppilaat sekä luokan toimintatavat.  Samalla hän selvittää, mihin oppimisprosessiin hänen opetuksensa liittyy. Opiskelija tekee muistiinpanoja seuraamistaan oppimistilanteista ja palauttaa matkakirjan yhteydessä koosteen havainnoistaan.

Opetuksen suunnittelu

Harjoitteluaineista laaditaan jaksosuunnitelmat, joissa on

– kasvatus- ja oppimistavoitteet
– oppiaineksen jäsentely opetustilanteittain
– käytettävät opetus- ja oppimismenetelmät sekä opetusmateriaalit ja -välineet

– opetuksen eriyttäminen
– arviointi suhteutettuna tavoitteisiin.

Jaksosuunnitelma toimitetaan sekä didaktikoille että luokanlehtoreille siten, että se ehditään todeta toimivaksi ennen opetuksen alkua. Lisäksi harjoittelijaparit laativat jokaisesta opetustilanteesta tuntisuunnitelman, josta ilmenevät oppimiskokonaisuuden tavoitteet, opiskeltavat asiat, käytettävät menetelmät ja välineet, ajankäyttö, eriyttäminen sekä oppimisen monipuolinen arviointi eri oppiaineissa. Tuntisuunnitelmat lähetetään vain normaalikoulun ohjaajille, ellei erikseen muuta sovita.

Ohjaus

Aloitusseminaarissa ja ensimmäisessä didaktiikan lehtoreiden ohjauksessa sovitaan tarkemmin ohjauskäytännöistä ja sisällöistä. Ohjaukset sisältävät sekä pari- että ryhmäkohtaisia tilaisuuksia harjoittelun eri vaiheissa. Luokanlehtoreiden ja muiden ohjaavien opettajien ohjauksesta sovitaan niin ikään ensimmäisessä tapaamisessa. Lisäksi kaikki ohjaajat järjestävät vastaanottoja, joissa opiskelijat saavat ohjausta mm. opetuksen suunnitteluun ja arviointiin sekä keskustelevat pidetyistä tunneista.

Ohjausteemat:

1. Opetussuunnitelma ja ainedidaktiikka

– tutustuminen valtakunnalliseen ja koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan
– tavoitteet, sisällöt ja didaktiset käytännöt eri oppiaineissa
– syksyn harjoittelussa erityisesti suomen kielen, matematiikan sekä uskonnon ja historian näkökulma

2. Opetustyön organisointi

– samanaikaisopettajuus ja yhteistyömuodot
– joustavat opetusjärjestelyt ja luokkatilat
– eriyttäminen

3. Yhteistyö ja suunnittelu

– luokkatasot/rinnakkaisluokat/erityisopetus
– kodin ja koulun välinen yhteistyö

4. Arviointi

– oppimisen arviointi
– arvioinnin kokonaisuus opetussuunnitelmassa ja monipuolinen arviointi (esim. oppilaan itsearviointi, vertaisarviointi, arviointi oppimisprosessin aikana)
– arviointikeskustelut vanhempainvarteissa
– arviointi eri oppiaineissa (SUK, MA, UE, HI, YH)

Matkakirja:
https://peda.net/tuni/matkakirja

Ohje matkakirjan käyttöön:
Ohje matkakirjaan

Kuvassa on näkymä Kaksio-oppimisympäristöstä ja sen katsomosta, jossa istuu joukko oppilaita.
Nuori nainen, joka on opetusharjoittelussa, katsoo oppilaiden työskentelyä, kun he maalaavat värikkäitä syksyn lehtiä paperille.
Kuvassa on joukko alakoulun oppilaita viimeistelemässä tekemiään värikkäitä kasvokuvia pientä taidenäyttelyä varten.
Kuva KAKS10 56 -oppimisympäristöstä. Kuvassa oppilaita ohjaamassa Sphero-robottipalloja avoimessa Katsomo-tilassa.