• Kuvassa on ylhäältä otettu kuva yläkoulun oppilaista, jotaka juttelevat toisilleen pienissä ryhmissä reput selässään.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Talvinen ja luminen kirkaan päivän kuva Norssin pihasta, jossa näkyy taustalla vaalea kaksikerroksinen koulun H-siipi.
Valoinen kuva Norssin aulasta, jossa näkyy raput, lasiseinää, käytävää ja myös suuri sinertävä oppilaiden tekemä maalaus, jossa on iso valkoinen kyyhkysen hahmo.

KASP04 Opetus ja ohjaus 5 op

Opetussuunnitelma

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin opetus-, ohjaus ja oppimisteoreettisiin suuntauksiin sekä opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin monenlaiset oppijat huomioiden. Opetuksen ja ohjauksen kysymyksiä tarkastellaan sekä teoreettisista että käytännöllisistä näkökulmista. Aineenopettaja-, luokanopettaja-, varhaiskasvatuksen opettaja- ja elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijoilla opintojaksoon sisältyy orientaatio kasvatus- ja koulutusyhteisöön.

Opintojakson tiedetausta: pedagogiikka, didaktiikka ja opetussuunnitelmateoria.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa arvioida, pohtia ja selkiyttää käsityksiään oppimisesta, opetuksesta ja ohjaamisesta
  • osaa rakentaa omaa pedagogista ajatteluaan ja kasvatustieteellistä asiantuntijuuttaan
  • pystyy kehittämään valmiuksiaan opetuksen ja ohjauksen toteuttamisessa sekä ja oppimisen analysoimisessa, dokumentoimisessa ja arvioinnissa
  • ymmärtää opetusta ja kasvatusta ohjaavien dokumenttien merkityksen

Lisätiedot

Opintojakso sisältää portfoliotyöskentelyä (asiantuntijuuden kasvun portfolio; koskee opintonsa vuodesta 2019 alkaen Tampereen yliopistossa aloittavia opiskelijoita).

Opetustapa

Aloitustapaaminen, verkko-opetus ja orientaatioharjoittelu eli orientaatio kasvatus- ja koulutusyhteisöön Tampereen normaalikoululla.

Arvostelu

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallisten kurssitöiden tekeminen suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin.

—————

Orientaatioharjoittelu 2 op

Tutustumisjakson tavoitteena on tutustua monipuolisesti aineenopettajan työn kokonaisuuteen sekä kouluun työyhteisönä. Tarkoitus on perehtyä kouluun fyysisenä ja sosiaalisena ympäristönä ja muodostaa yleiskuva oppilaan/opiskelijan ja opettajan työpäivästä perusopetuksessa ja lukiossa. Havainnoimalla ja tulkitsemalla koulun arkea on mahdollista selkiyttää käsityksiä opettajan työstä.

Tehtävänäsi on havainnoida koulun arkea (= opettajan työtä, eri oppiaineita, eri opetusryhmiä, kouluyhteisöä ja sen toimintaa sekä koulun tiloja).

Toteutus Normaalikoulussa 2020-2021

Yleiskuvaus

Yleinen osa

  • ohjeet koulun käytänteiden, oppituntien seurantaan ja koulun tiloihin tutustuminen (2 t)
  • oppijoiden ja opettajien koulutyöskentelyn seuranta (5 t)
  • itsenäinen työ, mm. tehtävä Tampereen yliopiston normaalikoulun opetussuunnitelmaan tutustumisesta ja koulutyön seurannan dokumentointi ja reflektointi (19 t)

Oppiainekohtainen osa

  • johdatus oppiaineen erityispiirteisiin, opetusmateriaaleihin ja käytänteisiin (2 t)
  • oman opetusaineen oppituntien ohjattu seuranta (5 t)
  • itsenäinen työ, mm. opetussuunnitelman ainekohtaiseen osioon tutustuminen ja oppituntien seuraamisen dokuimentointi (18 t)

Päättöseminaari (3 t)

Opettajat

Orientaatioharjoittelun vastuuopettajat Martti Iso-Möttönen ja Sami Vartiainen.

Opintojakson arvostelu

Hyväksytty/hylätty.

Aikatauluja

Kaikille yhteiset aikataulut

pe 28.8.2020 klo 13.15 – 14.45   Avaus, Teams

pe 18.9.2020 klo 13.30 – 15.45   Loppuseminaari, Teams

Aineryhmäkohtaiset aikataulut

Matemaattiset aineet: pe 4.9. klo 13:00-14:30, Teams

Kielet: ti 1.9. Klo 13:30-15:00, Teams

Yhteiskuntatieteelliset aineet:  ti 8.9. klo 9.30-11.00, Teams

Äidinkieli ja kirjallisuus:  to 10.9. klo 9.00-10.30, Teams


Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.
Kuvassa on poika pelaamassa pingistä koulun aulassa välitunnilla.
Kuvassa on joukko oppilaita koulun aulassa välitunnilla. Istuvien oppilaiden taustalla on oppilaiden tekemä suuri puuta kuvaava taideteos.
Kuvassa kuvataiteen tunnilta on oppilaita pöydän ääressä aloittelemassa rakentelutehtävää.