TUTKIMUS

Nätyn toiminnassa opetus ja tutkimus ovat suorassa yhteydessä. Koko opetushenkilökunta tutkii. Monet opintojaksot sisältävät tutkimuksellisia osia tai tapahtuvat tutkimusympäristössä, jolloin tutkimus muodostuu luontevaksi osaksi näyttelijäopintoja.

Nätyläiset tekevät monialaista, taiteellisesti painottunutta tutkimusyhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten partnereiden kanssa. Lähin yhteistyökumppani on Tutkivan teatterityön keskus T7.

Tutkimusyhteistyön kautta Näty vahvistaa taiteen ja tieteen välistä vuoropuhelua ja tekee tutkimusta näkyväksi myös yliopiston ulkopuolella.

”Nätyn toiminnassa taide, pedagogiikka ja tutkimus nivoutuvat saumattomasti yhteen”

– Pauliina Hulkko

Davide_mv

Davide Giovanzanan taiteellinen väitöstutkimus, jolla on ollut suuri vaikutus hänen pedagogiseen ja taiteelliseen toimintaansa, käsitteli toistoa (ns. näytelmä näytelmässä) dramaturgisena käsitteenä sekä ”todellisuuden” ja ”teatterillisuuden” välistä murtumaa. Davide tarkastelee esiintyvää ruumista toimijana, joka tutkii vapautta ja kykenee vaikuttamaan ympäröivään tilaan häiriten siihen sisältyviä normatiivisia kertomuksia. Davide on vastikään käynnistänyt uuden tutkimuksen, jonka kohteena on näyttelijän ja uusien teknologioiden välinen yhteys ja transformaatio. Hänen taustansa – kaksi kansalaisuutta, Sveitsin ja Italian – ja elämä Suomessa tuovat mukanaan sen, että Davide liikkuu päivittäin neljän eri kielen ja kulttuurin välillä. Tämä auttaa häntä tuomaan työssään erilaisia näkemyksiä ja ihmisiä yhteen, samoin kuin tekemään uudenlaisia, rajat ylittäviä kokeiluja.

Pauliina Hulkon tutkimusintressit liittyvät näyttelijäntaiteeseen, dramaturgiaan, esiintymiseen ja etiikkaan. Hänen tutkimuksessaan hahmottelemansa näyttelijändramaturgia tarjoaa tavan jäsentää ja opettaa näyttelijän erityistä ruumiillista ajattelua. Sen kautta voi myös soveltaa erilaisia näyttelijäntekniikoita.

hulkko-pauliina-150517-JR
hokkanen-minna-010617

Minna Hokkasen tutkimusintressit liittyvät erityisesti soveltavaan draamaan ja sen kentältä tarinateatteriin (engl. Playback Theatre). Hän tutkii, miten tarinateatteri voisi toimia näyttelijäntaiteen kehittämisen ja jäsentämisen välineenä, aluksi opiskelijan oman minän ja maailman tutkimisessa, myöhemmin näyttelijän yhteiskunnallisen vaikuttamisen väylänä. Tavoitteena on tutkia myös näyttelijän roolia välittäjänä, mediaattorina nopeasti muuttuvassa maailmassa. Lisäksi Hokkanen on kiinnostunut naisnäyttelijyydestä sekä sukupuolen merkityksestä näyttelijäntaiteessa, teatterityössä ja sen hierarkioissa, menneessä ja tulevassa.

Tiina Syrjän keskeiset tutkimusintressit kohdistuvat vieraalla kielellä näyttelemiseen ja äänen (sukupuolittuneeseen) ruumiillisuuteen. Vieraalla kielellä näytteleminen voi auttaa opiskelijaa hahmottamaan myös oman äidinkielen musiikillisia ja ruumiillisia merkitystasoja sekä äänen ja kielen vaikutusta näyttelijän kehonkuvaan, keholliseen läsnäolokokemukseen ja itsetuntoon.

syrja-tiina-010617-JR
nordberg-samuli-150517-JR

Samuli Nordberg aloitti taiteellisen tutkimuksen tohtoriopinnot vuoden 2017 alussa. Hänen väitöstutkimuksensa otsikko on Jaettu tekijyys: ruumiillinen näkökulma. Tutkimuksen keskiössä on kollektiivisen työskentelyn ruumiillisuus, erityisesti esiintyjän ruumiillinen ajattelu sekä sen vaikutukset yksilön ja ryhmän päätöksentekoon.

Tutkimushankkeet- ja verkostot

undefined