Hyppää pääsisältöön

Tietosuojailmoitus - psykologian ja logopedian harjoitteluasiakkaat

Psykologian ja logopedian harjoitteluasiakkaat

Psykologian ja logopedian harjoitteluasiakkaat
Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 Tampereen yliopistoksi. Uusi Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö sr) ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy muodostavat yhdessä Tampereen korkeakouluyhteisön.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Tampereen korkeakouluyhteisössä psykologian ja logopedian opiskelijat harjoittelevat ohjatusti asiakastyöskentelyä osana yliopisto-opintojaan.

Mikä on henkilötietojen käsittelyn lainmukainen peruste?

Psykologogian ja logopedian opiskelijat harjoittelevat asiakastyöskentelyä osana yliopisto-opintojaan.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta:

  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artiklan 1. a) kohdan mukaisesti rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.
  • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1. kohdan c) kohdan mukaisesti rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Pääasialliset säädökset:

  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679
  • Tietosuojalaki (1050/2018)
  • Turvallisuuslaki (738/2002)
  • Yliopistolaki (558/2009)

Mitä henkilötietoja käsitellään?

Seuraavia henkilötietoja käsitellään asiakastyössä: asiakkaan yhteystiedot, alaikäisen asiakkaan huoltajan yhteystiedot, käyntikohtaiset asiakastyössä esille tulevat asiat, tapauskohtaisesti potilasasiakirjat, videokuva ja -ääni, asiakaskäynnin kirjaukset ja yhteenveto. Lisäksi asiakastoiminnassa käsitellään mahdollisia tutkimustuloksia ja arviointilomakkeita. Kirjaukset sisältävät terveyttä koskevia tietoja.

Miten keräämme tietojasi?

Henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai asiakkaan huoltajalta, asiakkaan suostumuksella yksityiseltä terveyspalvelun tuottajalta ja lähialueen kuntien sosiaali- ja terveystoimelta.

Miten käsittelemme tietojasi?

Tietojasi käsitellään järjestelmissä niihin tarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty. Henkilötietoa käsittelevät opintojaksoja suorittava(t) opiskelija(t) ja opiskelijan ohjaaja. Tietoja voidaan käyttää myös tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin. Tilastointi- tai tutkimustarkoituksiin käytettävät tiedot tehdään pääsääntöisesti tunnisteettomiksi niin, ettei yksittäinen henkilö ole niistä tunnistettavissa. Tietoja säilytetään asianmukaiset tietoturvavaatimukset huomioiden.

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Yksilöohjauksessa syntyneitä harjoitusasiakastietoja säilytetään asiakassuhteen ajan.

Logopedian opiskelija kirjoittaa alkusuunnitelman, loppupalautteen ja raportin logopedian opintoihin kuuluvasta asiakastyöskentelystä. Näissä kirjallisissa töissä ei ole asiakkaan tunnistetietoja. Kirjalliset työt säilytetään puolivuotta opintojakson päättymisestä. Opintojaksolle osallistuneen asiakkaan yhteystiedot säilytetään asiakkaan luvalla seuraavan harjoittelujakson alkuun saakka tai enintään yhden vuoden ajan.

Psykologian asiakastiedot hävitetään välittömästi asiakassuhteen päätyttyä. Psykologian opiskelijan raportointitiedot säilytetään puolivuotta opintojakson päättymisestä.

Kenelle luovutamme tietojasi

Asiakastyössä käsiteltäviä henkilötietoja ei luovuteta.

Henkilötietojen siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten henkilötietojen suojaus on järjestetty?

Käsittelemme henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Olemme huolellisesti arvioineet käsittelytoimiimme liittyvät mahdolliset riskit ja ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin näiden riskien hallitsemiseksi.

Asiakastyössä tehdyt muistiinpanot säilytetään lukitussa tilassa asiakassuhteen ajan. Aineisto on kokonaan salassa pidettävää.

Oikeutesi rekisteröitynä

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15)

Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja sinusta käsitellään ja mitä tietoja sinusta on tallennettu.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötietosi poistetaan.

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17)

Tietojen käsittelyn perusteesta riippuen sinulla voi olla oikeus saada henkilötietosi poistettua korkeakoulun rekisteristä. Tällaista oikeutta ei ole esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa henkilötietojesi käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai korkeakoululle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Sinulla voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes tietosi tai sen käsittelyn peruste on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

Sinulla on oikeus saada korkeakoululle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle korkeakoulun sitä estämättä. Tämä oikeus koskee tilanteita, joissa tietojen käsittely on automaattista ja perustuu suostumukseen tai sopimukseen.

Oikeus ei koske esimerkiksi sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. Näin ollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta korkeakoulun henkilörekistereihin liittyen.

Vastustamisoikeus (artikla 21)

Henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseesi perustuen sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloin, kun käsittelyn peruste on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen, julkisen vallan käyttäminen tai korkeakoulun oikeutettu etu. Tässä tapauksessa tietojasi voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77)

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi sinulla on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi
Puhelinvaihde: 02956 66700

Yhteydenotto henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä
Oikaisua virheellisiin tietoihin voit pyytää korkeakouluyhteisön Psykologian ja logopedian koulutusasiantuntijalta osoitteesta helena.siipo [at] tuni.fi

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt toimitetaan Tampereen korkeakouluyhteisön tietosuojavastaavalle (sähköpostitse osoitteeseen dpo [at] tuni.fi, postitse osoitteella Tietosuojavastaava, Tampereen yliopisto, 33014 Tampereen yliopisto).

Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty 1.11.2021.