Hyppää pääsisältöön

OPTIMO kuroo umpeen kuilua opettajakoulutuksen ja perusopetuksen arjen välillä

Julkaistu 12.11.2020
,
päivitetty 12.11.2020
Tampereen yliopisto
Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset luovat haasteita myös perusopetukselle. On tärkeää, että opettajien osaaminen on ajantasaista ja heillä on valmiudet jatkuvaan oppimiseen. Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan OPTIMO-pilottihanke vastaa näihin haasteisiin tarjoamalla kohtaamismahdollisuuksia tutkinto-opiskelijoille ja jo kentällä toimiville opettajille sekä kehittämällä alalle mentorointia ja digitaalisia työkaluja tukemaan yksilöllistä reflektioprosessia.

Kohtaamispisteitä, mentorointia ja digitaalisia työkaluja itsereflektioon

– Pilottihankkeen nimi OPTIMO (Oppimisen monikulttuuriset tilat) juontaa juurensa hankkeen alkuajoista, jolloin ajatuksena oli erityisesti keskittyä monikulttuurisen ympäristön opetukselle asettamiin haasteisiin. Hanke on kuitenkin kehittynyt näistä alkuvaiheista paljon, ja mukaan on tullut lisää elementtejä, OPTIMO-hankkeen koordinaattorina toimiva tutkijatohtori Ville Mankki kertoo.

Lähtökohtana koko OPTIMO-hankkeelle toimii kohtaamisten mahdollistaminen tutkinto-opiskelijoiden ja jo kentällä työskentelevien opettajien välille. Kurssimuotoisina toteutettavat kohtaamispisteet tarjoavat opettajille mahdollisuuden päivittää omaa osaamistaan ja jakaa tietämystään ja kokemuksiaan työuransa varrelta. Kurssilla mukana oleville perustutkinto-opiskelijoille tarjoutuu samalla mahdollisuus saada sellaista tietoa, josta heille on konkreettista hyötyä uran ollessa aluillaan.

Näiden kurssien lisäksi yksi olennainen osa pilottihanketta on mentorikoulutus, jossa vähintään viisi vuotta alalla työskennelleet opettajat saavat koulutuksen toimia mentoreina uraansa vasta aloitteleville opettajille. Ensimmäinen perusopetuksen opettajille suunnattu mentorikoulutus on alkanut syksyllä ja kestää joulukuuhun 2020 saakka.

– Yksi hankkeen tavoitteista on mentorointiajattelun vahvistaminen myös perusopetuksen puolella. Työuran aloitus saattaa monille opettajille olla haastavaa aikaa ja tuen tarve on todettu. Vaikka muuten suomalainen perusopetus on kansainvälisesti korkeatasoiseksi tunnustettua, mentoroinnin ja uusien opettajien tukemisen osalta laahaamme valitettavasti vielä perässä, Mankki toteaa.

Koko OPTIMO-hankkeen tärkeimpänä tavoitteena voisikin sanoa olevan opettajakoulutuksen ja koulutodellisuuden välisen kuilun umpeen kurominen. Yhteiset kurssikokonaisuudet, mentorointikoulutus ja sekä opinnäyte- ja projektiyhteistyömahdollisuuksien fasilitointi ovat tärkeitä palasia yhteistyön voimistamisessa, mutta niin ovat myös hankkeessa reflektoinnin tueksi kehitettävät digitaaliset työkalut.

– Ensimmäinen työkalu itsereflektointia varten valmistui tänä keväänä. Kyseessä on podcast-nauhoite, jossa kuulijaa tuetaan reflektointiin. Pian tulossa on myös Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä tehty reflektioanimaatio. Digitaalisten työkalujen etuna on se, että ne ovat aina mukana, ja niitä voi hyödyntää silloin kun itselleen parhaiten sopii. Työkaluja on viety alkuvaiheessa kokeiluun Tampereen yliopiston lisäksi myös muihin korkeakouluihin, joissa ne on otettu hyvin vastaan, Mankki kertoo.

Osallistumista matalalla kynnyksellä ja puskaradion voimaa

OPTIMO pyrkii tuomaan uudenlaisia ratkaisuja yhä haastavammaksi muuttuneelle koulutuksen ja opettamisen kentälle:

– Kentän ja opettajakoulutuksen yhteen tuominen on tässä keskeisessä roolissa. Toinen keskeinen tavoitteemme on myös digitaalisuuden voimistaminen sekä opettajien henkilökohtaisen kehittymisprosessin tukeminen reflektion avulla. Hankkeen alkuperäisen ajatuksen mukaisesti myös monikulttuurisuus kulkee keskeisenä tekijänä mukana esimerkiksi mentorointiohjelmassa, Mankki kertoo.

Opiskelijoiden ja opettajien yhteiskurssit on pyritty järjestämään mahdollisimman joustaviksi, jotta jo kentällä toimivien opettajien olisi mahdollista tulla mukaan matalalla kynnyksellä. Koronaviruksen vuoksi mentorointikoulutus on syksyllä pyörähtänyt käyntiin täysin etäyhteyksien avulla, mutta Mankin mukaan opettajien kokemukset poikkeuskevään etäkoulunkäynnistä ovat selkeästi madaltaneet kynnystä osallistua etäkoulutuksiin.

Mankin mukaan palaute kurssikokonaisuuksista ja mentoroinnista on ollut vahvistavaa, ja niiden on koettu tarjoavan hyviä keinoja ammatilliselle kehittymiselle.

– Kiinnostus hanketta kohtaan on kasvussa. Opettajapiirit ovat sen verran pienet, että uskon puskaradion toimivan hyvin myös tässä asiassa. Mikäli esimerkiksi hankkeen tarjoama mentorointiohjelma koetaan hyödylliseksi, uskon viestin kulkevan hyvin eteenpäin kouluissa ja verkostoissa.

Tutustu jatkuvan oppimisen kehittämiseen