Kaksi ihmistä halaavat Tampereen yliopiston aulassa.

Sosiaalinen ja kulttuurinen vastuu

Arvojamme korkeakouluyhteisönä ovat muun muassa moninaisuus, oppijalähtöisyys, avoimuus, ja vastuullisuus. Yhdessä tekeminen on toimintakulttuurimme perusta. Tampereen yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa työskentelee osaajia yhteensä noin 4 200 henkilötyövuoden verran. Monialaisessa korkeakouluyhteisössämme on yhteensä 30 000 opiskelijaa.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Vaalimme jokaisen yhteisöömme kuuluvan osaamista ja hyvinvointia. Toimintatapamme tukevat eri alojen osaajien kohtaamisia.

Tampereen korkeakouluyhteisön tavoitteena on osaltaan edistää yhteiskunnan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Yhteisö ottaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteet huomioon päätöksenteossaan, päätösten valmistelussa ja niiden toimeenpanossa.

Yhteisön jäsenillä on tasavertaiset mahdollisuudet oppia uutta, tutkia, osallistua ja vaikuttaa opiskelijaroolin tai oman työtehtävänsä mukaisesti. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on jokaista yhteisön jäsentä koskeva velvoite.

Yhteisölle on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa asetettujen tavoitteiden toteutumista seuraa ja arvioi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä.

Tutustu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan

Opiskelijan hyvinvointi

Opiskelijoiden hyvinvointi ja menestyminen opinnoissaan on vastuullisen toimintamme perusta. Toimimme tavoitteellisesti opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtien. Kehitämme jatkuvasti opintojen ohjausta ja opiskelijoiden tukea opintojen sujuvuuden varmistamiseksi.

Teemme työtä opiskelijoiden ja työelämän parhaaksi. Varmistamme opiskelijoillemme parhaat oppimismahdollisuudet ja osallistumme alueen työelämää kehittävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Lue lisää opiskelijoiden hyvinvointia tukevista palveluista

Tampereen yliopisto työnantajana

Tampereen yliopistossa käynnistettiin vuonna 2020 henkilöstöohjelma, joka tähtää pitkäjänteiseen henkilöstöpolitiikkaan, jatkuvaan oppimiseen, henkilökohtaisen urakehityksen tukemiseen sekä apurahatutkijoiden sitouttamiseen osaksi yhteisöä.

Tarjoamme asiantuntevan tuen tutkimukselle, opetukselle ja oppimiselle. Olemme ylpeitä yhteisömme onnistumisista ja osaamisista, sillä niistä rakentuu vaikuttavuutemme ja vetovoimamme.

Lue lisää Tampereen yliopistosta työnantajana

Tampereen ammattikorkeakoulu työnantajana

Toimimme tavoitteellisesti henkilöstön hyvinvoinnista huolehtien. Tuemme henkilöstömme osaamisen kehittymistä ja työssäjaksamista muun muassa mielenkiintoisilla tehtävillä, tehtäväkierrolla, urakehittymisen mahdollisuuksilla sekä monipuolisilla kouluttautumismahdollisuuksilla.

Lue lisää Tampereen ammattikorkeakoulusta työnantajana

Kulttuurinen vastuu

Tampereen korkeakouluyhteisön opetuksella, tutkimuksella ja yhteiskunnallisella vuorovaikutuksella on pitkät perinteet paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Moninaisuuden kunnioittaminen näkyy toiminnassamme erilaisten ihmisten, alojen ja perinteiden arvostamisena.

Tampereen yliopistolle on asetettu valtakunnallinen erityistehtävä ylläpitää Yhteiskuntatieteellistä tietoarkistoa, joka perustettiin Tampereen yliopiston yhteyteen opetusministeriön päätöksellä vuoden 1999 alussa. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on yliopiston valtakunnallista tehtävää hoitava erillisyksikkö, joka arkistoi ja välittää jatkokäyttöön sähköisiä tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoja.

Kansanperinteen arkisto on 1965 Yhteiskunnallisen korkeakoulun yhteyteen perustettu arkisto-, tutkimus- ja palvelulaitos. Nykyisin Kansanperinteen arkisto toimii Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan osana omana kokonaisuutenaan. Siihen kuuluvat äänite- ja valokuva-arkisto sekä käsikirjoitus- ja asiakirjakokoelmat.

Tutustu Kansanperinteen arkistoon