Hyppää pääsisältöön
Kaksi ihmistä halaavat Tampereen yliopiston aulassa.

Sosiaalinen ja kulttuurinen vastuu

Arvojamme korkeakouluyhteisönä ovat muun muassa moninaisuus, oppijalähtöisyys, avoimuus, ja vastuullisuus. Yhdessä tekeminen on toimintakulttuurimme perusta. Tampereen yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa työskentelee osaajia yhteensä noin 4 200 henkilötyövuoden verran. Monialaisessa korkeakouluyhteisössämme on yhteensä 30 000 opiskelijaa.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Vaalimme jokaisen yhteisöömme kuuluvan osaamista ja hyvinvointia. Toimintatapamme tukevat eri alojen osaajien kohtaamisia.

Tampereen korkeakouluyhteisön tavoitteena on osaltaan edistää yhteiskunnan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Yhteisö ottaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteet huomioon päätöksenteossaan, päätösten valmistelussa ja niiden toimeenpanossa.

Yhteisön jäsenillä on tasavertaiset mahdollisuudet oppia uutta, tutkia, osallistua ja vaikuttaa opiskelijaroolin tai oman työtehtävänsä mukaisesti. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on jokaista yhteisön jäsentä koskeva velvoite.

Yhteisölle on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa asetettujen tavoitteiden toteutumista seuraa ja arvioi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä.

Tutustu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan

Opiskelija istuu nojatuolissa juomassa kahvia ja katselemassa kun ihminen pyyhältää ohi.

Opiskelijan hyvinvointi

Opiskelijoiden hyvinvointi ja menestyminen opinnoissaan on vastuullisen toimintamme perusta. Toimimme tavoitteellisesti opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtien. Kehitämme jatkuvasti opintojen ohjausta ja opiskelijoiden tukea opintojen sujuvuuden varmistamiseksi.

Teemme työtä opiskelijoiden ja työelämän parhaaksi. Varmistamme opiskelijoillemme parhaat oppimismahdollisuudet ja osallistumme alueen työelämää kehittävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Lue lisää opiskelijoiden hyvinvointia tukevista palveluista

Tampereen yliopisto työnantajana

Tampereen yliopistossa käynnistettiin vuonna 2020 henkilöstöohjelma, joka tähtää pitkäjänteiseen henkilöstöpolitiikkaan, jatkuvaan oppimiseen, henkilökohtaisen urakehityksen tukemiseen sekä apurahatutkijoiden sitouttamiseen osaksi yhteisöä.

Tarjoamme asiantuntevan tuen tutkimukselle, opetukselle ja oppimiselle. Olemme ylpeitä yhteisömme onnistumisista ja osaamisista, sillä niistä rakentuu vaikuttavuutemme ja vetovoimamme.

Lue lisää Tampereen yliopistosta työnantajana

Tampereen ammattikorkeakoulu työnantajana

Toimimme tavoitteellisesti henkilöstön hyvinvoinnista huolehtien. Tuemme henkilöstömme osaamisen kehittymistä ja työssäjaksamista muun muassa mielenkiintoisilla tehtävillä, tehtäväkierrolla, urakehittymisen mahdollisuuksilla sekä monipuolisilla kouluttautumismahdollisuuksilla.

Lue lisää Tampereen ammattikorkeakoulusta työnantajana

Kulttuurinen vastuu

Tampereen korkeakouluyhteisön opetuksella, tutkimuksella ja yhteiskunnallisella vuorovaikutuksella on pitkät perinteet paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Moninaisuuden kunnioittaminen näkyy toiminnassamme erilaisten ihmisten, alojen ja perinteiden arvostamisena.

Yliopisto tukee opiskelijoiden kansainvälistymistä ja kulttuuritoimintaa

Tampereen yliopisto avaa vuosittain haettavaksi opiskelijatoiminnan tuen Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) piirissä toimiville järjestöille. Yliopiston opiskelijatoiminnan tuki on oma erillinen tukikokonaisuutensa, mutta sen jakamista on koordinoitu yhdessä ylioppilaskunnan kanssa. Opiskelijatoiminnan tukea jaetaan seuraaviin erikseen haettaviin kokonaisuuksiin: kansainvälistymisen tuki, kulttuuritoiminnan tuki ja opiskelijaurheilun tuki.

Kansainvälistymisen tuella yliopisto tukee ja kannustaa opiskelijajärjestöjä opiskelijoiden kansainvälistymistä tukeviin toimenpiteisiin. Kulttuuritoiminnan tuen myötä yliopisto tukee opiskelijajärjestöjen monipuolista kulttuuritoimintaa. Urheilijatoiminnan tuen tarkoituksena on tukea liikunnan emoseurojen kautta opiskelijoita, jotka osallistuvat opiskelijaurheilun arvokisoihin.

Tietoarkisto

Tampereen yliopistolle on asetettu valtakunnallinen erityistehtävä ylläpitää Yhteiskuntatieteellistä tietoarkistoa, joka perustettiin Tampereen yliopiston yhteyteen opetusministeriön päätöksellä vuoden 1999 alussa. Tietoarkisto on yliopiston valtakunnallista tehtävää hoitava erillisyksikkö, joka arkistoi ja välittää jatkokäyttöön sähköisiä tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoja.

Arkiston tavoitteena on edistää tutkimusaineistojen uusiokäyttöä niin, ettei uusia aineistoja tarvitse kerätä toistuvasti. Aineistot ovat laajasti opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden käytettävissä – osaa aineistosta voivat käyttää kaikki. Myös aineistojen laajat kuvailutiedot ovat kaikille avoimia.

Kirjat
Kuva ensimmäisestä teekkarikasteesta Tammerkoskeen vuonna 1966.

Kansanperinteen arkisto

Kansanperinteen arkisto on Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva arkisto-, tutkimus- ja palvelulaitos. Siihen kuuluvat äänite- ja valokuva-arkisto sekä käsikirjoitus- ja asiakirjakokoelmat.

Kansanperinteen arkisto edistää suomalaisen kulttuuriperimän taltioimista, säilyttämistä ja käyttöä sekä näiden aineistojen säilymistä tuleville sukupolville. Eri vähemmistökulttuurien tapojen, perinteiden ja kielten säilyttäminen on myös alusta alkaen ollut keskeisessä roolissa arkiston toiminnassa. Kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioittaminen on Kansanperinteen arkiston ydinarvo.

Säilyttämisen lisäksi olennaista on arkistoaineiston käytettävyys. Vaikka Kansanperinteen arkisto palvelee lähinnä tutkijoita ja opiskelijoita, yhteisen kulttuuriperintömme pitää olla kaikkien muidenkin saavutettavissa.