Tiedekunta

Johtamisen ja talouden tiedekunta

Johtamisen ja talouden tiedekunnassa Tampereen yliopistossa opetamme kauppatieteitä, hallintotieteitä ja politiikan tutkimusta, ja tutkimme politiikkaa, taloutta, hallintoa, tietojohtamista ja tuotantotaloutta. Tiedekunnan muodostaa laaja-alainen tiedeyhteisö, johon kuuluu noin 3500 opiskelijaa ja yli 300 henkilökunnan edustajaa. Vahvuuteemme ja ainulaatuisemme perustuu perinteistä laaja-alaisempaan johtamisen ja talouden samanaikaiseen tarkasteluun. Tämän merkitys korostuu ympäröivän maailman verkostoituessa ja samalla komplisoituessa.  Johtamisen ja talouden tiedekunnassa työmme keskiössä on kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus ja opetus.

Tiedekunnassamme pyrimme etsimään totutut tieteenalarajat ylittäviä johtamisen ja talouden toimintamalleja, sekä kouluttamaan nopeasti muuttuvan maailman dynamiikkaa ymmärtäviä johtajia ja asiantuntijoita. Opetamme ajattelemaan yhteiskunnan kehitystä hallinnon, liiketoiminnan, politiikan ja teknologian muodostamana kokonaisuutena.

Tervetuloa keskustakampukselle ja Hervannan kampukselle.

Pinni

Tutkimus

Johtamisen ja talouden tiedekunnassa teemme tutkimusta politiikan tutkimuksen, hallintotieteiden, kauppatieteiden, tuotantotalouden ja tietojohtamisen tieteenaloilla. Tutkimustyötä tekee käytännössä yli 300 henkilöstä koostuva kansainvälinen yhteisö. Laaja-alainen tutkimuksemme tarjoaa kokonaisvaltaisen näkökulman yhteiskunnasta, johtamisesta ja taloudesta. Teemme työtä erityisesti seuraavien teemojen kanssa:

 •     yksityisen ja julkisen sektorin välinen rajapinta
 •     palvelut ja innovaatiot
 •     innovaatioiden, teknologian ja yhteiskunnan toimijoiden välinen dynamiikka
 •     tietotalous
 •     kaupunki- ja aluekehitys
 •     oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja hyvinvointi
 •     vastuullisuus ja kestävä kehitys
 •     poliittinen toimijuus ja osallisuus
 •     demokratia ja valta
 •     turvallisuuden johtaminen ja riskienhallinta
 •     arvonluonti
 •     tuloksellisuus, kilpailukyky, mittaus ja arviointi
 •     teollisten operaatioiden johtaminen
 •     liiketoimintadata
 •     liiketoimintaekosysteemit

Opiskelu

JR2016Opiskelijakuva

Tutkinto-ohjelmamme:

Johtamisen ja talouden tiedekunnassa järjestämme opetusta kolmessa tutkinto-ohjelmassa. Laaja-alaiset hallintotieteiden, kauppatieteiden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmat tarjoavat hyvän pohjan, josta käsin tarkastella yhteiskunnan eri ilmiöitä. Opetamme ajattelemaan yhteiskuntien ja talouksien kehitystä hallinnon, liiketoiminnan ja politiikan muodostamana kokonaisuutena. Tiedekunnassamme voi suorittaa kandidaatin-, maisteri- ja tohtoritason tutkinnot.

Tutkinto-ohjelmamme ovat:

 • Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
 • Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
 • Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Opiskelijamme suuntautuvat kandidaattivaiheen puolivälissä johonkin tutkinto-ohjelman opintosuunnista. Opintosuunnat ovat hakukohteina myös maisterihaussa soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma koostuu kuudesta opintosuunnasta:

 • markkinointi
 • taloustiede
 • vakuutus ja riskienhallinta
 • yrityksen johtaminen
 • yrityksen laskentatoimi
 • yritysjuridiikka ja vero-oikeus

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma koostuu viidestä opintosuunnasta:

 • hallintotiede
 • julkisoikeus
 • julkinen talousjohtaminen
 • kunta- ja aluejohtaminen
 • ympäristöpolitiikka ja aluetiede

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa valittavia opintosuuntia on kaksi:

 • valtio-oppi
 • kansainvälisen politiikka

Maisteriopinnot:

Johtamisen ja talouden tiedekunnassa järjestämme tutkinto-ohjelmien maisterivaiheen opintosuuntien lisäksi myös erillisiä maisteriohjelmia, jotka johtavat ylempään korkeakoulututkintoon. Maisteriohjelmiin voit hakea kevätlukukausittain järjestettävässä maisterihaussa.

Suomenkielisiä maisteriohjelmiamme ovat:

Englanninkielisiä maisteriohjelmiamme ovat:

Tohtoriohjelma:

Johtamisen ja talouden tiedekunnan tohtoriohjelmassa voi suorittaa jatkotutkintona hallintotieteiden tohtorin, kauppatieteiden tohtorin, yhteiskuntatieteiden tohtorin tai erityisestä syystä filosofian tohtorin tutkinnon. Hallintotieteiden, kauppatieteiden tai yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan otettu voi ensin suorittaa lisensiaatin tutkinnon.

Tohtoriohjelmastamme valmistuneet tohtorit sijoittuvat liike-elämän sekä yksityisen ja julkisen talouden ja hallinnon johtamis- ja asiantuntijatehtäviin.

Tietojohtamisen ja tuotantotalouden tohtoriopinnot sisältyvät tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan teknis-taloudelliseen tohtoriohjelmaan. Tohtoriopintoja ohjaavat professorit vastaavat siitä, että väitöskirjatutkimukset ovat yhdenmukaisia myös johtamisen ja talouden tiedekunnassa tehtävän tutkimustyön kanssa.

 

Avoin yliopisto-opetus:

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille, ilman pääsykokeita! Opiskelu antaa mahdollisuuden suorittaa tutkintojen osia yksittäisinä kursseina tai opintokokonaisuuksina

Tiedekunnassamme sinun on mahdollista tulla tutkinto-opiskelijaksi myös avoimen valintaväylän kautta. Taloustieteen väylä edellyttää vähintään 60 opintopisteen suorittamista avoimessa yliopistossa ja kauppatieteiden muut suuntautumisvaihtoehdot kattava väylä edellyttää vähintään 90 opintopisteen laajuisia opintoja. Valinnassa ratkaisevat soveltuvien opintosuoritusten määrä ja opintomenestys. Yksityiskohtaiset valintakriteerit julkaistaan lokakuussa.

Myös politiikan tutkimusta ja hallintotieteitä voi opiskella avoimina yliopisto-opintoina. Näihin tutkinto-ohjelmiin on ollut jo aiemmin mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta vähintään 90 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamisen jälkeen.

 

Kansainvälistyminen opintojen aikana:

Johtamisen ja talouden tiedekunnassa pidämme kansainvälisyyttä ja kansainvälisiä verkostoja tärkeänä osana koulutusta ja tutkimusta. Panostamme jatkuvasti kansainvälistymiseen ja toimimme yhteistyössä useiden ulkomaisten yliopistojen kanssa. Meillä on lähes sata omaa vaihtokumppania eri puolilla maailmaa. Näiden lisäksi osallistumme myös Erasmus-vaihto-ohjelmaan ja meillä on kahdenvälisiä sopimuksia muun muassa Intiaan, Kiinaan, Brasiliaan, Koreaan ja Venäjälle.

Vastaanotamme vuosittain noin 150 vaihto-opiskelijaa ja meiltä lähtee vaihtoon vuosittain noin sata opiskelijaamme.

Pääpainomme on tällä hetkellä opiskelijavaihdossa, mutta kehitämme myös tutkijavaihtoa. 

Yhteistyö

Johtamisen ja talouden tiedekunnassa meillä on laajat yhteydet paitsi yliopiston sisällä, myös sen ulkopuolisiin toimijoihin. Tutkijoidemme kädenjälki näkyy niin lainsäädäntötyössä kuin liike-elämän prosesseissakin. Teemme työtä aktiivisessa vuorovaikutuksessa muiden yhteiskunnan toimijoiden, kuten yritysten, julkishallinnon ja järjestöjen kanssa. Osa tutkimusryhmistämme tarjoaa tutkimukseen pohjautuvia konsultti- ja koulutuspalveluita erilaisille organisaatioille. Tutkijamme osallistuvat aktiivisesti tieteenalojamme sivuavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun mediassa.

Kansainväliset verkostomme ovat laajat. Teemme tutkimusta tiiviissä yhteistyössä myös kansainvälisten kollegoidemme kanssa. Lisäksi osa maisteriohjelmistamme toteutetaan yhteistyössä ulkomaisten yliopistojen kanssa.

Tiedekunnan johto

Dekaani
Matti Sommarberg
matti.sommarberg [at] tuni.fi

Koulutuksen varadekaani
Marko Seppänen
marko.seppanen [at] tuni.fi

Tutkimuksen varadekaani
Johanna Kujala
johanna.kujala [at] tuni.fi

 

Johdon tuki

Hallintopäällikkö
Sari Saastamoinen
sari.saastamoinen [at] tuni.fi

Tiedekunta-assistentti
Maria Ilomäki
maria.ilomaki [at] tuni.fi

 

Talousasiat

Talousasiantuntija
Kaisa Anturamäki
kaisa.anturamaki [at] tuni.fi

 

Koulutus

Opintopäällikkö
Heli Tontti
heli-maija.tontti [at] tuni.fi