Tutkimusryhmä

Yhteiskunnallisen ja kriittisen laskentatoimen tutkimusryhmä

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta

Tutkimusryhmä tarkastelee laskentatoimen roolia yhteiskunnassa sekä sen suhdetta laajempiin kestävän kehityksen kysymyksiin. 

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimusryhmän toimintaa ohjaa kysymys siitä, millainen rooli laskentatoimen ja raportoinnin käytännöillä on oikeudenmukaisen, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämmän yhteiskunnan rakentumisessa. Olemme teoreettisesti sekä metodologisesti avarakatseisia ja lähestymme tutkimuskohteitamme usein kriittisestä näkökulmasta. Ajattelemme laskentatoimea yhteiskunnallisena instituutiona, jolla on moninaisia vaikutuksia yhteiskunnan eri tasoilla. Suuri osa tutkimuksestamme sijoittuukin eri tieteenalojen rajapinnoille.

Laskentatoimella on vahva asema organisaatioissa ja yhteiskunnissa toimintona, joka tuottaa monentyyppistä informaatiota päätöksentekijöille ja eri sidosryhmille. Laskentatoimen käsitteet ja käytännöt vaikuttavat yksilöiden toimintaan, ohjaavat organisaatioiden päätöksentekoa sekä muokkaavat yhteiskunnallisia toimintamalleja ja puhetapoja. Kriittisen laskentatoimen tutkijoina haastamme monia itsestään selvinä pidettyjä oletuksia kysymällä, voisivatko asiat kuitenkin olla toisin. Kriittisen tutkimusperinteen mukaisesti myös vallan ja valta-asetelmien tarkastelu on keskeinen osa tutkimustyötämme. 

Laskentainformaation ja laskentatoimen käytäntöjen keskeinen yhteiskunnallinen asema tarkoittaa myös sitä, että niillä on olennainen rooli organisaatioiden ja yhteiskuntien pyrkimyksessä kohti vähähiilisempiä, monimuotoisempia ja kestävämpiä yhteiskunta- ja talousjärjestelmiä. Yhteiskunnallisen laskentatoimen tutkijoina tarkastelemme laskentatoimea kestävän kehityksen näkökulmasta, jolloin tyypillisten taloudellisten tekijöiden rinnalla pohditaan laskentatoimen merkitystä ympäristönäkökohtien ja yhteiskunnallisen ulottuvuuden kautta.  

Tutkimusryhmämme pyrkii tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta. Ryhmämme jäsenet johtavat tai ovat mukana useissa hankkeissa, joita rahoitetaan niin kotimaisista kuin kansainvälisistäkin lähteistä.

Viimeisimmät julkaisut:

Albu, N., Albu, C.N., Apostol, O. and Cho, C. (in press). The past is never dead: the role of imprints in shaping social and environmental reporting in a post-communist context. Accounting, Auditing and Accountability Journal.

Järvinen, J., Laine, M., Hyvönen, T. & Kantola, H. (in press). Just look at the numbers: A Case Study on Quantification in Corporate Environmental Disclosures. Journal of Business Ethics.

Laaksonen, J. (in press). International comparability and translation: how is the concept of equivalence used and understood in accounting research? Accounting, Auditing & Accountability Journal.

Silvola, H. & Vinnari, E. (in press). The limits of institutional work: a field study on auditors’ efforts to promote sustainability assurance in a trust society. Accounting, Auditing & Accountability Journal

Tregidga, H. & Laine, M. (in press). Stand-alone and integrated reporting. In Bebbington, J., Larrinaga, C., O’Dwyer, B. & Thomson, I. (eds.) Handbook on Environmental Accounting. London: Routledge.

Vinnari, E. & Vinnari, M. (in press). Accounting for animal rights. In: J. Bebbington, C. Larrinaga, B. O’Dwyer & I. Thomson (eds.). Handbook on Environmental Accounting. London: Routledge.

Laine, M., Scobie, M., Sorola, M. & Tregidga, H. 2020. Special Issue Editorial: Social and Environmental Account/Ability 2020 and Beyond. Social and Environmental Accountability Journal, 40(1), 1-23.

Laine, M. & Vinnari, E. 2020. Counter-narratives in accounting research: a methodological perspective. In: Lueg, K., & Lundholt, M. W. (Eds.). The Routledge Handbook of Counter-Narratives. Routledge Taylor & Francis Group.

Peda, P. & Vinnari, E. 2020. The discursive legitimation of profit in public-private service delivery. Critical Perspectives on Accounting, 69. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2019.06.002

Apostol, O. & Pop, A. 2019. ‘Paying taxes is losing money’: A qualitative study on institutional logics in the tax consultancy field in Romania. Critical Perspectives on Accounting, 58, 1-23.

Dillard, J. & Vinnari, E. 2019. Critical dialogic accountability: From accounting-based accountability to accountability-based accounting. Critical Perspectives on Accounting, 62, 16-38.

Mäkelä, H. & Laine, M. 2019. Laskentatoimen ympäristösuhde. Tiede & Edistys, 44(2), 120-134.

Puroila, J. and Mäkelä, H. 2019. Matter of opinion. Accounting, Auditing and Accountability Journal. 32(4), 1043-1072.

Yhteyshenkilö(t)