Tutkimusluvan pyytäminen Tampereen yliopistossa

Nämä ohjeet koskevat tilannetta, jossa Tampereen yliopisto tai sen osa on tutkimuksen kohteena. Jos tutkimuksesi koskee koko yliopistoa koskevia toimintoja, luvan myöntää yliopiston provosti. Jos taas kyseessä on esimerkiksi opinnäytetyö tai tutkimus, joka koskee yksittäistä tiedekuntaa, luvan myöntää kyseisen tiedekunnan dekaani.

Kun käytetään Tampereen yliopiston henkilökunnan työaikaa esimerkiksi tutkimusmateriaalien keräämiseen tai työajalla toteutettaviin haastatteluihin, internetpalvelua tai muita yliopiston resursseja, tutkimusluvasta päättää joko vararehtori tai dekaani, riippuen siitä koskeeko tutkimus koko yliopistoa vai yksittäistä tiedekuntaa.

Yliopistoa koskevat tutkimusluvat voivat koskea esimerkiksi opetusta, opinnäytteitä, tutkimusta, salaisia asiakirjoja taikka henkilöstön haastattelua tai heille tehtäviä kyselyjä, jotka koskevat Tampereen yliopistoa organisaationa.

Mikäli tutkit esimerkiksi yliopistollista sairaalaa organisaationa tai sen potilaita, luvan myöntäminen kuuluu yliopistolliselle sairaalalle. Tällöin voit olla yhteydessä yliopistollisen sairaalan tutkimus- ja opetuskoordinaattoreihin, jotka voivat neuvoa sinua.

Jos tutkimuksesi edellyttää henkilötietojen luovuttamista henkilörekisteristä, on tietojen luovutuslupaa haettava erikseen. Hakemukseen liitetään myönnetty tutkimuslupa, joka koskee vain oikeutta tehdä kyseinen tutkimus.

Huomioithan, että Tampereen yliopisto voi antaa tutkimusluvan ainoastaan tutkimuksen tekemistä varten, päätös tutkimukseen osallistumisesta on kunkin henkilökohtainen asia.

Tutkimusluvan myöntämisen ehdot Tampereen yliopistossa

Tutkimuslupa myönnetään ensisijaisesti sellaisille tieteellisille ja/tai opinnäytetyöhön sekä kehitystyöhön liittyville aloille, jotka liittyvät yliopiston toiminaan ja kehittämiseen.

Tutkimuslupa voidaan peruuttaa, mikäli lupapäätöksen ehtoja rikotaan. Luvansaajan on tällöin palautettava tutkimusta varten saamansa tiedot.

Tutkimusluvan lisäksi tutkimusasetelma voi olla sellainen, että on aiheellista pyytää Tampereen alueen ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta. Ks. Milloin tulee pyytää eettinen ennakkoarviointi?

Tutkimuslupaa haetaan erillisellä tutkimuslupalomakkeella, ks. jäljempänä kohdasta ”hyödyllisiä linkkejä” kohta/linkki ”tutkimuslupalomake”.

Liitä tutkimuslupahakemuksen liitteeksi tutkimussuunnitelma, jossa on selkeästi kuvattu tutkimuksen tavoite, tutkimusmetodit ja aineistonhallintasuunnitelma, ks. jäljempänä kohdasta ”hyödyllisiä linkkejä”. 

Mikäli tutkimuksessasi käsitellään henkilötietoja, laita liitteeksi myös riskiarvio ja tietosuojailmoitus, ks. linkit jäljempänä. Suppea henkilötietojen käsittelyyn liittyvä riskiarvio tehdään aina ennen kuin henkilötietoja ryhdytään käsittelemään. Samalla arvioidaan, aiheuttaako henkilötietojen käsittely korkean riskin rekisteröidylle. 

Mikäli suppea riskien arviointi osoittaa, että henkilötietojen käsittely tutkimuksessa aiheuttaa korkean riskin rekisteröidylle, on henkilötietojen käsittelyn osalta tehtävä vaikutustenarviointi (Data Protection Impact Assessment, DPIA). Vaikutustenarviointi tehdään erikseen tätä varten tarkoitetulla ohjelmistolla, minkä vuoksi tutkijan tulee ennen vaikutustenarvioinnin laatimista olla yhteydessä rekisterinpitäjän tietosuojavastaavaan. Ks. jäljempänä kohdasta ”hyödyllisiä linkkejä”.

Tutkijan tulee sitoutua noudattamaan tietosuojalainsäädännön määräyksiä tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa, ja tutkimuksessa mahdollisesti syntyvät yksittäisten henkilöiden tietoja koskevat rekisterit tulee hävittää tai arkistoida lain edellyttämällä tavalla.

Tutkimusluvan lisäksi tutkija voi tarvita tietoja ja tietojen luovutusta henkilörekistereistä. Luovutuslupa haetaan erillisellä lomakkeella, ks. jäljempänä kohdasta ”hyödyllisiä linkkejä”. Hakemukseen liitetään myönnetty tutkimuslupa. 

Yhteystiedot

Tutkimuslupa-asiat, kun tutkimuskohteena on koko yliopisto tai useampi tiedekunta 

  • Erityisasiantuntija, tutkimuslupien vastuuhenkilö Heikki Eilo (heikki.eilo [at] tuni.fi)

Jos kyseessä on yksittäistä tiedekuntaa koskeva tutkimus, tutkimusluvan myöntää dekaani tai henkilö, jolle hän on tehtävän delegoinut. Lisätietoja kunkin tiedekunnan tutkimusluvista antavat:

Mikäli tutkit esimerkiksi yliopistollista sairaalaa organisaationa tai sen potilaita, luvan myöntäminen kuuluu yliopistolliselle sairaalalle. Tällöin voit olla yhteydessä yliopistollisen sairaalan tutkimus- ja opetuskoordinaattoreihin, jotka voivat neuvoa sinua.

Hyödyllisiä linkkejä