Tutkimusluvan pyytäminen Tampereen yliopistossa

Jos tutkimuksesi koskee koko yliopistoa koskevia toimintoja, luvan myöntää vararehtori. Jos taas kyseessä on opinnäytetyö tai tutkimus, joka koskee yksittäistä tiedekuntaa, luvan myöntää kyseisen tiedekunnan dekaani.

Kun käytetään Tampereen yliopiston henkilökunnan työaikaa esimerkiksi tutkimusmateriaalien keräämiseen tai työajalla toteutettaviin haastatteluihin, internetpalvelua tai muita yliopiston resursseja, tutkimusluvasta päättää joko vararehtori tai dekaani, riippuen siitä koskeeko tutkimus koko yliopistoa vai vain yksittäistä tiedekuntaa. Mikäli tutkit esimerkiksi yliopistollista sairaalaa organisaationa tai sen potilaita, luvan myöntäminen kuuluu yliopistolliselle sairaalalle. Tällöin voit olla yhteydessä yliopistollisen sairaalan opetus- ja tutkimuskoordinaattoreihin, jotka voivat neuvoa sinua, ks. linkki: tutkimus- ja opetuskoordinaattorit

Jos tutkimuksesi edellyttää henkilötietojen luovuttamista henkilörekisteristä, on tietojen luovutuslupaa haettava erikseen. Hakemukseen liitetään myönnetty tutkimuslupa, joka koskee vain oikeutta tehdä kyseinen tutkimus.

Huomioithan, että Tampereen yliopisto voi antaa tutkimusluvan ainoastaan tutkimuksen tekemistä varten, päätös tutkimukseen osallistumisesta on kunkin henkilökohtainen asia.

Tutkimusluvan myöntämisen ehdot Tampereen yliopistossa

Tutkimuslupa myönnetään ensisijaisesti sellaisille tieteellisille ja/tai opinnäytetyöhön sekä kehitystyöhön liittyville aloille, jotka liittyvät yliopiston toiminaan ja kehittämiseen.

Tutkimuslupa voidaan peruuttaa, mikäli lupapäätöksen ehtoja rikotaan. Luvansaajan on tällöin palautettava tutkimusta varten saamansa tiedot.

Tutkimusluvan lisäksi tutkimusasetelma voi olla sellainen, että on aiheellista pyytää Tampereen alueen ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta. Ks. Milloin tulee pyytää eettinen ennakkoarviointi?

Tutkimuslupaa haetaan erillisellä tutkimuslupalomakkeella, ks. jäljempänä kohdasta ”hyödyllisiä linkkejä” kohta/linkki ”tutkimuslupalomake”.

Liitä tutkimuslupahakemuksen liitteeksi tutkimussuunnitelma, jossa on selkeästi kuvattu tutkimuksen tavoite, tutkimusmetodit ja aineistonhallintasuunnitelma, ks jäljempänä kohdasta ”hyödyllisiä linkkejä”. Laita liitteeksi myös tietosuojailmoitus, ks. linkki jäljempänä.

Tutkijan tulee sitoutua noudattamaan tietosuojalainsäädännön määräyksiä tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa, ja tutkimuksessa mahdollisesti syntyvät yksittäisten henkilöiden tietoja koskevat rekisterit tulee hävittää tai arkistoida lain edellyttämällä tavalla.

Tutkimusluvan lisäksi tutkija voi tarvita tietoja ja tietojen luovutusta henkilörekistereistä. Lisätietoja tutkimuslupaan liittyvistä asioista antaa hallintopäällikkö Heikki Eilo (etunimi.sukunimi [at] tuni.fi, puh. 040 1901389).

Hyödyllisiä linkkejä