Projekti

Vaikuttava sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristö KEHYS – Kehitämme yhdessä!

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on rakentaa systeeminen ja sote-alan käytännön arvonluontiin johdettu kehitys- ja
innovaatioyhteistyömalli, joka uudistaa ja katalysoi vaikuttavien asiakaslähtöisten, integroitujen ja digitaalisten
palvelujen syntymistä Pirkanmaalle. Hankkeen aikana muodostuvan ekosysteemin ja hankkeessa kehitettävän mallin
avulla tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen kytketään systemaattisesti sote-palveluihin niin, että TKI-toiminta lähtee asiakkaan tarpeista ja johtaa arvoa asiakkaalle tuottaviin palveluihin. Kehitettävä malli edistää myös yritysten ja järjestöjen integroitumista ekosysteemin toimintaan.
Hankkeen toimenpiteet konkretisoituvat viiden teeman - SoteTKI-ekosysteemin johtaminen, toiminnan vaikuttavuus ja arviointi, yhteistyö, viestintä ja näkyvyys sekä hankkeen johtaminen ja koordinaatio - alle sijoittuvista työpaketeista.
Toimenpiteiden tuloksena syntyy SoteTKI-ekosysteemin johtamismalli, Sote TKI -toiminnan vaikuttavuuden
arviointimalli, SoteTKI-ekosysteemin yhteistyömalli ja malli SoteTKI-ekosysteemin viestinnän ja näkyvyyden
vahvistamiseksi.
Hankkeen päätoteuttajana toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP). Osatoteuttajia ja rahoittajia ovat Tampereen kaupunki, Tampere3-korkeakoulut (Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Tampereen teknillinen yliopisto) ja Pikassos Oy. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy osallistuu hankkeeseen toimimalla
kehityshyvinvointikeskuksen tilakonseptin suunnittelun vastuutahona, missä roolissa se tukee eri työpaketeissa
tehtävää yhteistoimintamallin määrittelyä sekä tarvittavien, toimitiloihin liittyvien suunnittelupalveluiden hankintaa.
Hankkeen kautta vahvistuva toiminnallinen SoteTKI-ekosysteemi ei kuitenkaan rajaudu hankkeen
toteuttajatahoihin, vaan kytkee systemaattisesti yhteen myös muut ekosysteemin sote TKI -toimijat, kuten yritykset ja järjestöt.

Rahoituslähde

EAKR 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Anne Kivimäki
anne.kivimaki [at] tamk.fi